• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drwęca  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bagienna Dolina Drwęcy (PLB040002) – obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach programu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim o powierzchni 3366,06 ha. Częściowo pokrywa się z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, rezerwatem przyrody Rzeka Drwęca oraz siedliskowym obszarem Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001). W całości położony na terenie powiatu brodnickiego, w mezoregionie Dolina Drwęcy. Zatwierdzony w 2004 roku. Cały obszar Bagiennej Doliny Drwęcy uznany został w 2010 r. przez BirdLife International za ostoję ptaków IBA (kryteria C4 i C7).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Dopływy Drwęcy[]
 • Lewostronne:
 • Grabiczek (L)
 • L Dylewka
 • L Żuławka
 • Poburzanka
 • Gizela
 • P Bałcyna
 • Elszka Lubawska
 • L Sandela
 • Wel
 • L Grzybińska Struga
 • L Żabińska Struga
 • L Koszelewska Struga
 • L Murawka
 • L Płośniczanka
 • L Martwica
 • L Zwórznianka
 • L Wąs
 • P Kiełpińska Struga
 • P Katlewska Struga
 • P Wólka
 • L Linowiecka Struga
 • P Rumiańska Struga
 • P Truszczyńska Struga
 • P Dębieńska Struga
 • Groblica
 • Brynica
 • P Samionka
 • L Pissa
 • L Górzanka
 • Rypienica
 • Struga Dobrzyńska
 • Ruziec
 • Lubianka
 • Jordan
 • Rudnik
 • Struga Głogowska
 • Bywka
 • Prawostronne:
 • Gramotka
 • Kałdunka
 • Iławka
 • Skarlanka
 • Struga Brodnicka
 • Struga Kujawska
 • Struga Wąbrzeska
 • Struga Kowalewska
 • Struga Rychnowska
 • Struga Lubicka
 • Frednowski Rów
 • Miasta położone nad Drwęcą[]

 • Nowe Miasto Lubawskie (12 tys.)
 • Brodnica (ok. 32,5 tys.)
 • Golub-Dobrzyń (12,1 tys.)
 • Toruń (208 tys.)
 • Większe miasta leżące w dorzeczu Drwęcy:

  Dylewska Góra – najwyższe wzniesienie Wzgórz Dylewskich i jednocześnie całej północno-wschodniej Polski, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, na południe od miasta Ostróda.Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.1) znajduje się w północnej części Polski, charakteryzuje się monotonnym krajobrazem. Krajobraz tego pojezierza jest równinny, urozmaicają go małe jeziora i malownicza dolina rzeki Drwęcy, a na wschodzie - Garb Lubawski. Charakterystyczne jeziora dla tego pojezierza to: Jezioro Chełmżyńskie i Bachotek. Najwyższym szczytem na terenie pojezierzy Chełmińsko-Dobrzyńskich jest Dylewska Góra 312 m n.p.m. Występuje tam łagodny klimat przejściowy pomiędzy morskim a kontynentalnym. Opady tam są zazwyczaj mniejsze niż średnia opadów w Polsce. W tym regionie bardzo dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Na żyznych glebach: czarnych ziemiach, madach i glebach brunatnych uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i żyto. Największe miasto w tej okolicy to Toruń.
 • Ostróda (34 tys. mieszkańców)
 • Lubawa (9,1 tys.)
 • Lidzbark (8,3 tys)
 • Rypin (16,6 tys.)
 • Wąbrzeźno (13,8 tys.)
 • Kowalewo Pomorskie (4 tys.)
 • Toruń (208 tys.)


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rypin (niem. - Rippin) – miasto i gmina we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie rypińskim.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Jordan – struga, lewoboczny dopływ Drwęcy o długości ok. 16 km i powierzchni zlewni 56,5 km. Wypływa z terenów podmokłych w okolicy wsi Zębówiec, odwadnia tereny rozległych mokradeł w okolicy wsi Obory, Kopanino i Smolniki i uchodzi do Drwęcy w Złotorii.
  Sandela - struga, lewobrzeżny dopływ Drwęcy. Długość strugi wynosi około 18 km, całkowita powierzchnia zlewni 70,6 km². W "Podziale hydrograficznym Polski" z 1983 r. Sandela wymieniana była jako dopływ Elszki. Natomiast zgodnie z materiałami kartograficznymi za strugę główną przyjęto Sandelę, która jest dłuższa niż Elszka, ma większa powierzchnię zlewni oraz większe spadki.
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Samionka – struga, prawy dopływ Brynicy, uchodząca na 21 km jej biegu. Samionka wypływa z terenów bagiennych w okolicy Leźna Małego i ma długość 8,8 km. Maksymalny spadek strugi wynosi 10‰, średni 5,37‰, głębokość od 0,3 m do 1,1 m, szerokość od 1 m do 3 m. Przepływ ok. 0,15 m³/s. Przepływa przez Jezioro Samińskie w swoim środkowym biegu.
  Pojezierze Mazurskie (842.8) – część polskich Pojezierzy Wschodniobałtyckich pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławeckie, Orneta) i Pojezierzem Iławskim (Iława, Ostróda) na zachodzie, Pojezierzem Litewskim (Augustów, Suwałki) na wschodzie i Niziną Północnomazowiecką (Mława, Płońsk, Ciechanów) na południu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.