• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drwęca  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bagienna Dolina Drwęcy (PLB040002) – obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach programu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim o powierzchni 3366,06 ha. Częściowo pokrywa się z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, rezerwatem przyrody Rzeka Drwęca oraz siedliskowym obszarem Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001). W całości położony na terenie powiatu brodnickiego, w mezoregionie Dolina Drwęcy. Zatwierdzony w 2004 roku. Cały obszar Bagiennej Doliny Drwęcy uznany został w 2010 r. przez BirdLife International za ostoję ptaków IBA (kryteria C4 i C7).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Drwęca (niem. Drewenz) – rzeka w północnej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, prawy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 207 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej (Czarci Jar) na wysokości 191 m n.p.m., płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi południowo-wschodnią granicę Torunia. Wyznacza południową granicę ziemi chełmińskiej.

  Dylewska Góra – najwyższe wzniesienie Wzgórz Dylewskich i jednocześnie całej północno-wschodniej Polski, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, na południe od miasta Ostróda.Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.1) znajduje się w północnej części Polski, charakteryzuje się monotonnym krajobrazem. Krajobraz tego pojezierza jest równinny, urozmaicają go małe jeziora i malownicza dolina rzeki Drwęcy, a na wschodzie - Garb Lubawski. Charakterystyczne jeziora dla tego pojezierza to: Jezioro Chełmżyńskie i Bachotek. Najwyższym szczytem na terenie pojezierzy Chełmińsko-Dobrzyńskich jest Dylewska Góra 312 m n.p.m. Występuje tam łagodny klimat przejściowy pomiędzy morskim a kontynentalnym. Opady tam są zazwyczaj mniejsze niż średnia opadów w Polsce. W tym regionie bardzo dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Na żyznych glebach: czarnych ziemiach, madach i glebach brunatnych uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i żyto. Największe miasto w tej okolicy to Toruń.

  Przepływa przez województwo warmińsko-mazurskie i województwo kujawsko-pomorskie.

  Obszar dorzecza Drwęcy ukształtowany został podczas zlodowacenia wistuliańskiego – stadium poznańskiego. Drwęca jest połączona z Zalewem Wiślanym poprzez Kanał Elbląski. Są na niej organizowane spływy kajakowe. Rzeka od 1961 na całej swojej długości jest najdłuższym ichtiologicznym rezerwatem przyrody w Polsce, objęta jest programem Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Drwęcy (PLH280001) i na odcinku od Jajkowa do Brodnicy jako obszar specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drwęcy (PLB040002).

  Rypin (niem. - Rippin) – miasto i gmina we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie rypińskim.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Drwęca
  Ujście Drwęcy do Wisły
   Zapoznaj się również z: Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca.

  Spis treści

 • 1 Dopływy Drwęcy
 • 2 Miasta położone nad Drwęcą
 • 3 Ciekawostki
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jordan – struga, lewoboczny dopływ Drwęcy o długości ok. 16 km i powierzchni zlewni 56,5 km. Wypływa z terenów podmokłych w okolicy wsi Zębówiec, odwadnia tereny rozległych mokradeł w okolicy wsi Obory, Kopanino i Smolniki i uchodzi do Drwęcy w Złotorii.
  Sandela - struga, lewobrzeżny dopływ Drwęcy. Długość strugi wynosi około 18 km, całkowita powierzchnia zlewni 70,6 km². W "Podziale hydrograficznym Polski" z 1983 r. Sandela wymieniana była jako dopływ Elszki. Natomiast zgodnie z materiałami kartograficznymi za strugę główną przyjęto Sandelę, która jest dłuższa niż Elszka, ma większa powierzchnię zlewni oraz większe spadki.
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Samionka – struga, prawy dopływ Brynicy, uchodząca na 21 km jej biegu. Samionka wypływa z terenów bagiennych w okolicy Leźna Małego i ma długość 8,8 km. Maksymalny spadek strugi wynosi 10‰, średni 5,37‰, głębokość od 0,3 m do 1,1 m, szerokość od 1 m do 3 m. Przepływ ok. 0,15 m³/s. Przepływa przez Jezioro Samińskie w swoim środkowym biegu.
  Pojezierze Mazurskie (842.8) – część polskich Pojezierzy Wschodniobałtyckich pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławeckie, Orneta) i Pojezierzem Iławskim (Iława, Ostróda) na zachodzie, Pojezierzem Litewskim (Augustów, Suwałki) na wschodzie i Niziną Północnomazowiecką (Mława, Płońsk, Ciechanów) na południu.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Gizela – struga, będąca lewobrzeżnym dopływem Drwęcy. Długość rzeki wynosi 20 km, całkowita powierzchnia zlewni 70,4 km². Źródła znajdują się w północnej części Wzgórz Dylewskich. Płynie głównie przez tereny rolnicze (dominują grunty orne) i w znacznej części znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Gizela była kiedyś granicą pomiędzy II Rzecząpospolitą a Prusami Wschodnimi. Przepływa przez mezoregiony: Garb Lubawski i Dolinę Drwęcy, wchodzące w skład makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Przepływa przez wsie: Glaznoty, Zajączki, Gierłoż.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.