• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drużyna - harcerstwo  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Komendant hufca – instruktor harcerski kierujący zarządem hufca - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej powiatowi lub gminie.Harcerski system wychowawczy realizowany w ciągu 100-letniej historii harcerstwa jest rozumiany jako jedność: zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się harcerskimi zasadami, wykorzystując harcerską metodę tworzy się program pobudzający do kształtowania w sobie cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie.
  Związek Harcerstwa Polskiego[]
  Wspólne elementy mundurów członków drużyny
  Chusta
  Chusty drużyn australijskich i chusta pamiątkowa XIX Jamboree
  Patki na naramiennikach
  Patka 41 Bydgoskiej DH „Orlęta” im. Jana III Sobieskiego
  Plakietka
  Plakietka 31 Jarocińskiej Środowiskowej DH Starszych z OHR
  Nakrycie głowy
  hm. Ryszard Wosiński w harcerskiej rogatywce

  Drużyna to w największym uogólnieniu grupa członków Związku Harcerstwa Polskiego licząca przynajmniej 12 członków, posiadająca swój numer i nazwę. Dopuszczalne są zarówno drużyny koedukacyjne, jak i dysedukacyjne.

  Przyboczny, przyboczna - funkcja w drużynie harcerskiej, lub gromadzie zuchowej. Przyboczny jest głównym pomocnikiem drużynowego lub drużynowej. W niektórych drużynach pełni on też funkcję zastępowego Zastępu Zastępowych (tzw. zz), w skład którego wchodzą inni zastępowi (oraz, w zależności od zwyczajów przyjętych w danym środowisku, podzastępowi). Funkcja ta jest też często traktowana jako wstęp i przygotowanie do przyjęcia roli drużynowego.Ryszard Wosiński (ur. 31 maja 1946 w Dymaczewie Starym) – przedsiębiorca, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, w latach 1982-1989 Naczelnik ZHP, w latach 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia PZPR.

  Na czele drużyny stoi drużynowy w wieku min. 16 lat, który jest jej reprezentantem, a także odpowiada za bezpieczeństwo członków, opracowanie i realizację planu pracy, prowadzenie dokumentacji działalności oraz koordynowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Swoje decyzje dotyczące drużyny (przyjmowanie i zwalnianie członków, dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia harcerskiego, zmiany w strukturze wewnętrznej, powoływanie funkcyjnych) wydaje w formie pisemnych rozkazów. W przypadku niepełnoletniego drużynowego drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna odpowiadającego za bezpieczeństwo finanse i gospodarkę w drużynie oraz działania wychowawcze drużynowego.

  Koedukacja (łac. co- – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci.Organizacja Harcerska „Rodło” im. Szarych Szeregów (OH „Rodło”, OHR) – niewielka, lokalna organizacja harcerska, założona w 1993 roku przez grupę instruktorów występujących ze Związku Harcerstwa Polskiego. „Rodło” działa współcześnie w Jarocinie i jego okolicach.

  W prowadzeniu drużyny, drużynowemu pomagają przyboczni – doświadczeni członkowie, mianowani przez drużynowego. W drużynach koedukacyjnych, przynajmniej jeden z przybocznych musi być innej płci niż drużynowy.

  Drużyny mogą działać w jednym lub kilku grupach metodycznych. W związku z tym wyróżnia się:

 • Drużyny harcerskie – członkowie w trzech ostatnich klasach szkoły podstawowej
 • Drużyny starszoharcerskie – członkowie uczęszczają do gimnazjum
 • Drużyny wędrownicze – przynależą do niej wędrownicy (16-21 lat, według nowej instrukcji działania drużyn wędrowniczych)
 • Drużyny wielopoziomowe – gromadzą członków z kilku grup metodycznych
 • Drużyna, która zdeklaruje działanie w określonym pionie powinna zrzeszać członków tylko z tej grupy metodycznej. Wyjątkiem jest kadra (drużynowy i przyboczni).

  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

  Głównym celem istnienia drużyn jest prowadzenie działalności wychowawczej, zgodnej z metodą harcerską oraz metodyką grupy wiekowej członków. Działalność ta jest wcześniej zaplanowana i sporządzona w formie rocznego planu pracy drużyny, który musi być zatwierdzany przez właściwą komendę hufca. Plan powinien uwzględniać oczekiwania członków drużyny, problemy środowiska oraz bieżące propozycje programowe organizacji.

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Mężczyzna – dojrzały płciowo męski osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.

  Nazewnictwo i obrzędowość[]

  Nazewnictwo drużyn regulowane jest przez Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion. Zgodnie z nimi, w nazwie jednostki powinno być zawarte:

 • Nazwa organizacji czyli Związek Harcerstwa Polskiego
 • Określenie jednostki czyli słowo drużyna
 • Grupa metodyczna (np. starszoharcerska)
 • Miejsce działania (np. gdańska, z Malborka)
 • Określenie hufca
 • Słowo próbna jeśli jest to drużyna próbna
 • Oprócz nazwy, każda drużyna ma przyporządkowany numer zgodnie z numeracją przyjętą w hufcu bądź chorągwi. Numer nie musi być unikatowy – zdarza się, że drużyny z jednego środowiska mają te same numery. Zarówno numer, jak i nazwa są zatwierdzane przez właściwą komendę hufca. Drużyna może wnioskować do komendy także o przyznanie patrona (np. im. Józefa Piłsudskiego) oraz specyficznego miana (np. Strzelcy, Wataha). Numer, imię i miano mogą wchodzić do nazwy drużyny.

  Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.Drużynowy - harcerz (najlepiej instruktor), stojący na czele drużyny harcerskiej lub gromady zuchowej. Kieruje on działalnością swojej jednostki. Jest odpowiedzialny za wychowywanie jej członków w duchu harcerskich ideałów, zgodnie z kanonami metody harcerskiej.

  Członków drużyny spaja obrzędowość, operująca symbolami drużyny, jakimi są:

 • Barwy
 • Godło, logo, plakietka
 • Jednolite umundurowanie
 • Proporzec
 • Oprócz tego, każda jednostka buduje swoją tradycję, na którą składają się stałe elementy zbiórek, okazjonalne zwyczaje oraz tajemnice.

  Działanie[]

  Członkowie drużyn harcerskich lub starszoharcerskich łączą się w niewielkie grupy, zwane zastępami. Przewodzi im zastępowy, wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem spośród reszty członków zastępu. Zastępy posiadają własne nazwy, godła i barwy, lecz nawiązują nimi do nazwy i tradycji drużyny. Drużynowi takich drużyn są mianowani przez właściwego komendanta hufca. Najważniejszą strukturą jest rada drużyny, utworzona przez drużynowego, przybocznych i zastępowych, będąca organem doradczym drużynowego. Niekiedy powoływany jest także zastęp zastępowych (ZZ), działający jak zwykły zastęp, lecz jego członkami są zastępowi wszystkich zastępów działających w drużynie.

  Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć (ang. single-sex education) – sposób kształcenia opierający się na pedagogicznym założeniu, że chłopcy i dziewczęta od pewnego wieku uczą się i rozwijają inaczej i potrzebują innego podejścia w szkole. Celem tego modelu edukacyjnego jest wyrównanie szans edukacyjnych obu płci.Proporzec harcerski – specyficzne weksylium, reprezentujące pewną określoną jednostkę harcerską. Proporce są oznaką suwerenności jednostki. W przeciwieństwie do sztandarów, ich wygląd, wykonanie i zatwierdzanie regulują zasady panujące w poszczególnych środowiskach harcerskich. Proporce odgrywają kluczową rolę w systemie obrzędowości jednostki. Proporzec, podobnie jak chorągiew, występuje tylko w jednym egzemplarzu.

  Drużyny wędrownicze działają w oparciu o konstytucję drużyny. Jest to dokument regulujący działanie drużyny. Drużynowi są najczęściej wybierani spośród członków drużyny w demokratycznym głosowaniu (o ile konstytucja nie stanowi inaczej). Zazwyczaj drużyny wędrownicze są mniej liczne od innych (minimalny próg liczebności wynosi 9 osób).

  Harcerze – grupa metodyczna w organizacjach harcerskich. Może również oznaczać ogólnie ruch harcerski lub członków organizacji którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i noszą krzyż harcerski.Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Inny charakter mają drużyny wielopoziomowe. Zrzeszają one osoby z różnych grup wiekowych. Zazwyczaj członkowie z jednej grupy działają w osobnych zastępach, co ułatwia drużynowemu zastosowanie różnych metodyk.

  Członkowie drużyny spotykają się na regularnie zwoływanych spotkaniach, zwanych zbiórkami, w trakcie których szlifują swoje umiejętności, poznają nową wiedzę oraz rywalizują zastępami.

  Ciąg metodyczny[]

  ZuchyHarcerzeHarcerze starsiWędrownicy

  Drużynowi drużyn związanych z konkretną grupą wiekową, mają obowiązek nawiązać kontakt z innymi drużynami, by zachować ciąg wychowawczy swoich członków. Na przykład gdy harcerz starszy z drużyny starszoharcerskiej ukończy gimnazjum, nie powinien już dłużej pozostać w tej samej jednostce, gdyż przestaje ona odpowiadać jego poziomowi wiekowemu. Dlatego jego drużynowy musi umówić się z drużynowym wędrowniczym, by mógł automatycznie przekazać do jego jednostki osoby, które już wyrosły z jego drużyny. Wyjątkiem są osoby, które chcą nadal działać w tej samej drużynie, ale jako kadra (np. jako przyboczny).

  Wędrownicy - grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą. Symbolem wyróżniającym spośród innych grup jest naramiennik wędrowniczy.Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.

  Aby ułatwić zachowanie ciągu metodycznego, oraz wzajemnie wspierać się finansowo i wychowawczo, drużyny mogą dobrowolnie łączyć się w szczep, w których muszą działać drużyny lub gromady z przynajmniej dwóch grup metodycznych.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[]

  W ZHR drużyny mogą być męskie albo żeńskie – formalnie nie występują jednostki koedukacyjne.

  Drużyna harcerek/Drużyna harcerzy[]

  Jej członkowie są już starsi, od 11 do 16 lat. Na czele drużyny stoi drużynowy/a, a pomagają przyboczni. Na tym etapie intensywnie rozwija się system zastępowy.

  Logo - graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub też (np. flaga europejska) jakiejś idei, pomysłu, ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś, czyli spełniające rolę znaku informacyjnego.Szczep - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.

  Drużyna wędrowniczek/Drużyna wędrowników[]

  Organizacja Harcerek:

  Drużyna:

 • liczy przynajmniej 6 harcerek w wieku od 16 lat wraz z drużynową.
 • pełnym systemem pracy harcerskiej i wędrowniczej a w szczególności:
 • działa systemem zastępowym (działają w niej przynajmniej 2 zastępy)
 • działa w niej rada drużyny
 • funkcjonuje w niej system stopni i sprawności, zdobywany jest naramiennnik wędrowniczy
 • prowadzona jest gospodarka finansowa i inwentarzowa
 • przynajmniej raz w roku organizuje, co najmniej ośmiodniowy obóz z wędrówką
 • zgodnie z zatwierdzonym planem praca drużyny prowadzona jest systemem wędrowniczym, wykonywane są, zadania, jakie drużyna przed sobą stawia.
 • należy do hufca(związku drużyn).
 • jest samodzielna programowo i organizacyjnie w ramach odpowiedniej struktury Związku.
 • Organizacja Harcerzy:

  Chusta – element munduru harcerskiego. Zwinięta, jest noszona na bluzie mundurowej, pod kołnierzem (czasami na kołnierzu) i spięta suwakiem lub zawiązana na węzeł (zależy to od zwyczajów drużyny). Pierwotnie w skautingu chusta, jak każdy element munduru, miała swoje znaczenie praktyczne – służyła do zaopatrywania ran.Naramiennik (potocznie pagon, dawniej epolet, galon) – element odzieży (zwłaszcza mundurów), który stanowi pasek materiału wszyty z jednej strony między górny koniec rękawa kurtki mundurowej a samą kurtkę, a drugim końcem przypinany, najczęściej guzikiem, w pobliżu kołnierza, tak że nakrywa ramię wzdłuż obojczyka osoby ubranej w tę kurtkę. Naramienniki stanowią element umundurowania, na których są umieszczane różnego rodzaju naszywki (paski, gwiazdki, wężyki, prostokąty – tzw. belki, krokiewki, diamenty) odróżniające żołnierzy (także policjantów, strażaków, niektórych harcerzy itp.) różnych stopni bądź funkcji.

  Drużyna:

 • liczy przynajmniej 6 członków w wieku powyżej 16 lat.
 • jest samodzielna programowo i organizacyjnie, o ile nie stoi to w sprzeczności z celami i zasadami Związku.
 • należy do hufca.
 • działa zgodnie z zasadami metody wędrowniczej, a w szczególności:
 • działa w oparciu o system stałych patroli i sekcji tematycznych,
 • działa w niej Rada Drużyny, składająca się z najbardziej doświadczonych wędrowników, stanowiąca ciało doradcze wobec drużynowego,
 • funkcjonuje w niej system stopni i sprawności,
 • wędrownicy zdobywają naramiennik wędrowniczy według regulaminu zatwierdzonego przez naczelnika harcerzy,
 • wędrownicy mają pole służby,
 • posiada zatwierdzony plan pracy, zgodnie z którym organizowane są działania drużyny,
 • regularnie, co najmniej raz w miesiącu, odbywają się spotkania patroli i drużyny,
 • przynajmniej raz w roku drużyna organizuje samodzielny obóz lub uczestniczy w innej zorganizowanej formie obozowej,
 • regularnie opłaca składki, prowadzi akcje zarobkowe oraz posiada własny sprzęt.
 • Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.Zastęp – podstawowa jednostka organizacyjna drużyny harcerskiej. Zastęp liczy do 8 członków. Zastęp prowadzi zastępowy przy pomocy podzastępowego. Chłopcy i dziewczęta skupieni są w osobnych zastępach.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rada Drużyny – organ występujący w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Powoływany jest przez drużynowego. W jej skład wchodzą zazwyczaj przyboczni, zastępowi i inni funkcyjni drużyny. W zależności od tematyki spotkania drużynowy może zapraszać wybrane osoby z tego składu.
  Rozkaz dzienny - dokument rozkazodawczy wydawany przez każdego dowódcę (szefa, komendanta , kierownika) pododdziału od szczebla samodzielnego plutonu (tj. nie wchodzącego w skład kompanii) oraz dowódców oddziałów, związków taktycznych i wyżej, a także instytucji wojskowych, celem dokumentowania codziennej działalności pododdziału, oddziału, związku taktycznego i związku operacyjnego lub instytucji wojskowych. Częstotliwość wydawania rozkazu dziennego określa wydający rozkaz. Rozkaz dzienny może wydawać tylko żołnierz.
  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Zastęp zastępowych (ZZ) - fakultatywna jednostka działająca w drużynie harcerskiej, przede wszystkim skupiająca wszystkich zastępowych.
  Rogatywka – rodzaj nakrycia głowy z kwadratowym denkiem, spotykana u ludów Azji, południowo-wschodniej Europy oraz Lapończyków, charakterystyczna polska czapka narodowa.
  Organizacja Harcerska „Rodło” im. Szarych Szeregów (OH „Rodło”, OHR) – niewielka, lokalna organizacja harcerska, założona w 1993 roku przez grupę instruktorów występujących ze Związku Harcerstwa Polskiego. „Rodło” działa współcześnie w Jarocinie i jego okolicach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.