• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dowód - prawo

  Przeczytaj także...
  Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

  Dowód – każda okoliczność, która w przypisanej przez prawo formie potwierdza lub wyklucza fakt popełnienia przestępstwa, wskazuje na winę lub niewinność osób, wpływa na stopień odpowiedzialności karnej.

  Dowody odgrywają zasadniczą rolę w sferze poznania i ustalania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy; stanowią one podstawę ustaleń faktycznych. Przedmiotem dowodu mogą być wszelkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Fakty stanowiące przedmiot postępowania dowodowego mogą być ustalane wyłącznie za pomocą środków dowodowych przewidzianych przez ustawę.

  Wina – określony w przepisach prawnych stosunek psychiczny sprawcy do czynu (nieodzowny składnik każdego przestępstwa). Pojęcie to wiąże się z zagadnieniem wolności człowieka. Wina jest to wadliwość procesu decyzyjnego, polegająca na wolnym wyborze z katalogu możliwych zachowań zachowania sprzecznego z obowiązującą w danym społeczeństwie normą postępowania.

  Rodzaje dowodów – w zależności od tego jakie kryterium weźmiemy pod uwagę:

  1. z uwagi na źródło
  2. osobowe
  3. rzeczowe
  4. z dokumentów
  5. ze względu na związek ze zdarzeniem przestępczym
  6. pierwotne – ze źródła które zetknęło się bezpośrednio z faktem udowadnianym – świadek naoczny, oryginał dokumentu
  7. pochodne – ze źródła pośredniczącego między pierwotnym a udowadnianym
  8. ze względu na stosunek do faktu głównego
  9. bezpośrednie – które dotyczą wprost faktu głównego
  10. pośrednie – zwane poszlakami – dotyczą faktu dowodowego (ubocznego)
  11. ze względu na interes podejrzanego
  12. obciążające – udowadniające przedstawiony zarzut
  13. odciążające – dostarczające faktów korzystnych dla podejrzanego  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.