• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Domiąża

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
  Lubieszyn (do 1945 niem. Marienhof, Neu-Linken) – przysiółek wsi Wąwelnica, w woj. zachodniopomorskim w powiecie polickim, w gminie Dobra (Szczecińska). Leży przy granicy polsko-niemieckiej, na Równinie Wkrzańskiej ok. 14 km na północny zachód od Szczecina.
  Panorama Odry – Domiąży oraz wyspy Długi Ostrów
  Odra-Domiąża na wysokości Polic
  Brzegi Odry-Domiąży na wysokości Polic
  Odra-Domiąża przechodzi w Szeroki Nurt oraz Kanał Policki

  Domiąża (do 1945 niem. Damanscher Strom) – koryto rzeki Odry o długości 7 km na odcinku w Policach przed ujściem do Zalewu Szczecińskiego w Dolinie Dolnej Odry. Domiąża rozpoczyna się w rejonie południowego krańca wyspy Mnisi Ostrów (Wyspy Mnichów) przy południowej granicy miasta Police, która jest jednocześnie północną granicą Szczecina. Rzeka płynie przez Police i w północnej części miasta w rejonie północnego krańca wyspy Wielki Karw uchodzi do Roztoki Odrzańskiej będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego.

  Bącznik (do 1945 Dieckmühl) – osada w gminie Goleniów, na skraju Puszczy Goleniowskiej, na Równinie Goleniowskiej, nad rzeczką Wisełką.Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.

  Położenie[]

  Do Domiąży uchodzą wody z Odry Zachodniej oraz jeziora Dąbie zasilanego głównie przez Regalicę. Wody z jeziora płyną przez Iński Nurt i Babinę a następnie uchodzą do Odry Zachodniej. Większość tak zebranych wód Odry w Szczecinie, płynie jako Domiąża w Policach. W Policach do Domiąży uchodzi Ina – prawostronny dopływ Odry.

  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Na Domiąży znajdują się wyspy rzeczne: Długi Ostrów, Mały Karw i Wielki Karw. Wody Domiąży otaczają wyspy Mnisi Ostrów (Wyspa Mnichów), Polickie Łąki i Kiełpiński Ostrów, tworząc ich wschodnie brzegi, oraz wyspę Krampa, którą ograniczają, tworząc jej brzeg zachodni.

  Na wschodnim brzegu Domiąży wyznaczono granicę między miastem Police a gminą Goleniów w ten sposób, że Domiąża w całości znajduje się w granicach administracyjnych Polic. Na wschód od Domiąży zlokalizowana jest wieś Święta. Nad zachodnim brzegiem Domiąży, na wyspie Polickie Łąki, zlokalizowane były nieistniejące dziś osiedla Polic: Czapliniec i Szaniec.

  Lubczyna (do 1945 Lübzin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów.Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018) – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni 52611,99 ha, utworzony w 2008 roku, obejmujący ujściowy odcinek Odry od Szczecina Skolwina przez Police po Stepnicę i Trzebież, Zalew Szczeciński, Dziwną, Zalew Kamieński i Wyspę Chrząszczewską oraz przybrzeżne fragmenty wysp Wolin i Uznam.

  Zagospodarowanie[]

  Zgodnie z prawem morza rzeka w całości należy do akwenu polskich morskich wód wewnętrznych. Na Domiąży przebiega tor wodny Szczecin-Świnoujście. W rejonie Domiąży znajduje się port morsko-rzeczny Police.

  Istnieją plany budowy stałej przeprawy (tunel lub most) Police – Święta nad Domiążą, która ma stanowić fragment zachodniego obejścia Szczecina i łączyć Police oraz północną część powiatu polickiego, Lubieszyn i lewobrzeżną część Szczecina z węzłem komunikacyjnym w Goleniowie.

  Kiełpiński Ostrów (niem. Kölpin Werder) to polska wyspa śródlądowa znajdująca się na Odrze w Policach. Znajduje się pomiędzy Domiążą, Wąskim Nurtem, Jasienicą oraz Polickim Nurtem. Teren wyspy jest bagnisty.Święta (do 1945 niem. Langenberg) – wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów.

  Wzdłuż wschodniego wybrzeża Domiąży prowadzi szlak kajakowy "Meandry Iny" biegnący Iną z okolic Bącznika do dawnego Inoujścia, a następnie Odrą i jeziorem Dąbie do ośrodka żeglarskiego w Lubczynie.

  Przyroda[]

  Siedliska wokół Domiąży objęto ochroną, tworząc obszar Ujście Odry i Zalew Szczeciński sieci Natura 2000.

  Historia[]

  Nazwę Domiąża wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Damanscher Strom.

  Tor wodny Szczecin-Świnoujście (do 1945 niem. Kaiserfarht) – stanowi sztuczną drogę wodną. Prowadzi od pławy podejściowej na kotwicowisku w Zatoce Pomorskiej przez Świnę w Świnoujściu, Kanał Mieliński, Kanał Piastowski, Zalew Szczeciński, Roztokę Odrzańską, Domiążę w Policach, Odrę Zachodnią do portu morskiego w Szczecinie.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

  Zobacz też[]

 • Łarpia
 • Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości (M.P. z 1949 r. Nr 17, poz. 225, s. 4)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Babina – kanał wodny w Dolinie Dolnej Odry, w woj. zachodniopomorskim, w granicach Szczecina, łączący jezioro Dąbie z Odrą, o długości 1,2 km.
  Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.
  Iński Nurt – kanał wodny w Dolinie Dolnej Odry, w woj. zachodniopomorskim, łączący Odrę z jeziorem Dąbie, o długości 0,8 km.
  Goleniów (tuż po wojnie Gołonóg, niem. Gollnow) – miasto w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, położone nad rzeką Iną, na Pobrzeżu Szczecińskim, 35 km na północny wschód od Szczecina. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Goleniów i dziesiątym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Nieopodal biegną drogi krajowe nr 3 i nr 6, a w pobliskich Glewicach znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów.
  Roztoka Odrzańska (do 1945 niem. Papenwasser, po 1945 pol. Zatoka Stobnicka) – zatoka Zalewu Szczecińskiego, ma ok. 30 km² powierzchni. Wody Roztoki są płytkie, średnia głębokość wynosi ok. 1,3 m, długość rozlewiska 10 km, a szerokość ok. 6 km. Stanowi estuarium rzeki Odry.
  Powiat policki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Police.
  Tunel – budowla komunikacyjna w postaci długiego korytarza, podziemna lub podwodna, wykonana metodą odkrywkową lub drążenia, umiejscowiona pod przeszkodą. Tunele to najczęściej budowle geotechniczne mające swoje wyloty na powierzchni ziemi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.