• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

  Dolnośląska Szkoła Wyższa (do 18 października 2007 pod nazwą Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej) – niepubliczna uczelnia akademicka, założona w 1997 we Wrocławiu. Podmiotem prowadzącym uczelnię jest wrocławski Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Rektorem uczelni jest prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) - stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby. Powstało w roku 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik".

  Działalność[]

  W 2005 szkoła uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a kilka lat później w zakresie dziennikarstwa, od 2009 stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Szkoła oferuje również studia podyplomowe, studia MBA oraz kursy. DSW uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na kierunkach Pedagogika, Pedagogika specjalna, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna). Do chwili obecnej absolwentami uczelni zostało ponad 12 000 osób.

  Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku - jeden z 4 wydziałów i jedyny zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z siedzibą w Kłodzku, powstały decyzją władz Senatu tej uczelni w październiku 2010 roku. Kształci studentów na podstawowym kierunku jakim jest pedagogika, zaliczanym do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Kłodzku w gmachu należącym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza. Studenci mają zapewniony dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów. Dziekanem wydziału jest od początku jego istnienia dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW.Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

  Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym autem. Ponadto studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce akademickich bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratorium dźwięku ze studiem nagraniowym. W ramach uczelni aktywnie funkcjonują także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz własne Centrum Konferencyjne.

  Robert Kwaśnica (ur. 1948) – polski pedagog, wykładowca akademicki, współzałożyciel i rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.

  Uczelnia wydaje czasopisma:

 • "Forum Oświatowe",
 • "Studia Poradoznawcze",
 • "Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja",
 • "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego".
 • Kierunki studiów[]

  Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na trzynastu kierunkach prowadzonych na czterech wydziałach:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • pedagogika (studia licencjackie i magisterskie)
 • pedagogika specjalna (studia licencjackie i magisterskie)
 • praca socjalna (studia licencjackie i magisterskie)
 • Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • bezpieczeństwo narodowe (studia licencjackie i magisterskie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia licencjackie i magisterskie)
 • filozofia (studia licencjackie)
 • historia (studia licencjackie)
 • kulturoznawstwo (studia licencjackie)
 • stosunki międzynarodowe (studia licencjackie)
 • Wydział Nauk Technicznych
 • geodezja i kartografia (studia inżynierskie)
 • nawigacja (studia inżynierskie)
 • Wydział Zamiejscowy w Kłodzku
 • pedagogika (studia licencjackie i magisterskie)
 • Władze[]

 • Rektor: dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW
 • Prorektor ds. realizacji strategii rozwoju: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
 • Prorektor ds. kształcenia: dr Adrianna Nizińska
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa DSW
 • Oficjalna strona prowadzona w serwisie Facebook
 • Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNT DSW) - jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 2008 roku jako jedna z najmłodszych jednostek tej uczelni. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNSiD DSW) - jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 roku jako jedna z pierwszych jednostek tej uczelni. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
  Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.
  Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNP DSW) - jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 roku jako jedna z pierwszych jednostek tej uczelni. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.