• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Smukalska

  Przeczytaj także...
  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Bożenkowo (za II RP Borzenkowo) – miejscowość wypoczynkowa w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego. Bożenkowo obejmuje teren dawnych wsi Bożenkowo (Hammersmühle), Łącznica (Blumwiese) – dziś Bożenkowo; Młyńsk, Ostrowo, Woliniec (Wahlberg) – Bożenkowo II oraz Zdroje – Bożenkowo – Zdroje w południowej części sołectwa. (Dane za informatorem na bazie planu gminy "Gmina Osiesko" wyd. Vikam, rok 2005)
  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.

  Dolina Smukalska (314.722) - mikroregion fizycznogeograficzny, stanowiący południową część mezoregionu Doliny Brdy.

  Położenie[]

  Mikroregion zajmuje południową część Doliny Brdy, w obrębie północno-zachodnich osiedli Bydgoszczy oraz na północ od miasta. Nazwa pochodzi od Smukały – osiedla w Bydgoszczy.

  Charakterystyka[]

  Mikroregion obejmuje fragment doliny Brdy z dwoma sztucznymi zbiornikami: Smukalskim i Tryszczyńskim, o podstawowej funkcji energetycznej. Każdy z nich ma pojemność 2,2 mln m. Rzędna piętrzenia Zbiornika Smukalskiego wynosi 50 m n.p.m., (minimalna 48,5 m n.p.m.), a Tryszczyńskiego 55,5 m n.p.m., (minimalna 54,5 m n.p.m.). Zbiornik Smukalski ma szerokość do 200 m (średnio 120 - 150 m) a Tryszczyński do 360 m. Długość spiętrzonego odcinka rzeki wynosi 6 - 8 km. Wskutek spiętrzenia zalane zostały niskie, holoceńskie poziomy terasowe Brdy.

  Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.Rekultywacja - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom (przede wszystkim leśnym i rolniczym) zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

  Wyższe terasy w obrębie mikroregionu zajmują lasy. W części lewobrzeżnej dominują siedliska boru świeżego, jedynie na północ od Bożenkowa znajdują się siedliska boru mieszanego. W części prawobrzeżnej przeważa bór mieszany świeży, a znaczną powierzchnię zajmują siedliska grądowe.

  Bór mieszany świeży – typ siedliskowy lasu występujący na całym niżu, a zwłaszcza na utworach polodowcowych moreny dennej i czołowej oraz na przyległych polach sandrowych. Siedliska boru mieszanego świeżego zajmują ok. 18% całkowitej powierzchni leśnej w Polsce. Głównymi glebami tego siedliska są gleby typu darniowo-bielicowego, czyli pod względem składu mechanicznego są to piaski słabo gliniaste, piaski gliniaste, piaski świeże, głębokie i różnoziarniste. Poziom próchnicy wynosi kilka centymetrów i posiada odczyn kwaśny. W runie leśnym występują rośliny wskaźnikowe: borówka czernica, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, malina kamionka, kłosownica leśna, orlica pospolita, tomka wonna, zaś w podszycie spotykamy: kruszynę, leszczynę, jarzębinę, trzmielinę. Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna, która posiada na tym siedlisku optymalne warunki rozwoju. Gatunkami domieszkowymi są: świerk, dąb, buk, jodła, rzadziej modrzew, osika, brzoza, grab, lipa, klon.Mady (l. poj.: mada)(fluwisole, ang. alluvial soils) – gleby powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy mogą cechować się skrajnie różnym składem granulometrycznym lub zbliżonym. W zależności od typu utworów dominujących w profilach glebowych wyróżnia się mady:

  Istotną funkcją mikroregionu jest rekreacja, głównie poprzez lokalizacje kompleksów domów letniskowych (Janowo, Bożenkowo) i ośrodka wypoczynkowego (Camping Janowo). Wśród zabudowy mieszkaniowej (typu jednorodzinnego), która występuje w południowej części jednostki, spory udział mają domy letniskowe. W rejonie Smukały Dolnej, na madach oraz glebach organicznych przeważa gospodarka rolna. Jest to mikroregion o atrakcyjnym fizjonomicznie krajobrazie, a równocześnie obszar wysokich wymagań w zakresie czystości wód Brdy i wód zasilających ze względu na położone poniżej ujęcia wody pitnej „Czyżkówko”.

  Stopień wodny w Smukale – budowla hydrotechniczna służąca spiętrzeniu wód Brdy w celu uzyskania energii elektrycznej z elektrowni wodnej. Jest położona w północno-zachodniej części Bydgoszczy na osiedlu Smukała. Jest ostatnim z elementów kaskadowej zabudowy energetycznej rzeki Brdy.Smukała - jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, położona w jego północno-zachodniej części nad lewym brzegiem Brdy.

  W obrębie jednostki występują dawne obszary eksploatacji kruszywa (piaski, żwiry), wymagające rekultywacji. Budowa sztucznych zbiorników, poza całkowitą zmianą stosunków hydrograficznych na niższych poziomach terasowych, powoduje rozwój procesów erozyjnych w strefie przybrzeżnej. Oprócz erozji bocznej procesy te są stymulowane wahaniami poziomu wody w zbiornikach (do 1,5 m). Niektóre fragmenty teras zostały podtopione, co powoduje zabagnienie i rozwój zbiorowisk olszowych.

  Tryszczyn-Elektrownia – osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo. W miejscowości znajduje się zbiornik wyrównawczy jez. Tryszczyn na Brdzie o powierzchni 90 ha i hydroelektrownia przepływowa o mocy 3,3 MW.Warunki naturalne w Bydgoszczy – środowisko przyrodnicze, w którym osadzona jest aglomeracja Bydgoszczy. Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu, położenie fizycznogeograficzne, sieć hydrograficzną, gleby, zasoby naturalne, jak i system przyrodniczy miasta i okolic.

  Przypisy

  1. Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996

  Zobacz też[]

 • Dolina Brdy
 • Brda
 • Warunki naturalne w Bydgoszczy
 • Bibliografia[]

 • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
 • Dolina Smukalska w rejonie Opławca w Bydgoszczy
  Dolina Smukalska w rejonie Opławca w Bydgoszczy
  Janowo- osiedle położone na północno-zachodnich obrzeżach Bydgoszczy. Znajduje się tu m.in. kompleks zabudowy letniskowej oraz camping wraz ze stanicą wodną PTTK, a także most na drodze do Bożenkowa i Samociążka z 1987r.Opławiec − jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, położona w jego północno-zachodniej części nad Brdą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.
  Bór świeży (Bśw) – siedlisko leśne występujące we wszystkich krainach przyrodniczo-leśnych na nizinach i częściowo w Krainie Karpackiej. Leży na glebach typu bielicowego oraz glebach rdzawych, są to więc piaski różnoziarniste, głębokie i świeże o cienkiej warstwie kwaśnej próchnicy typu mor. Poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów korzeniowych drzew.
  Erozja boczna jest to rozmywanie brzegów przez wodę płynącą. Najsilniej zaznacza się w środkowym odcinku biegu rzeki, potęgowana przez siłę Coriolisa - na półkuli północnej mocniej podcina brzegi prawe, doprowadza do tworzenia się meandrów, wypukłego i wklęsłego brzegu oraz równiny nadrzecznej terasy zalewowej.
  Dolina Brdy (314.72) - mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący południowo-wschodnią część Pojezierza Południowopomorskiego.
  Holocen (dawniej aluwium) – najmłodsza epoka geologiczna, trwająca od 11 700 lat b2k (lub 11 650 lat BP; data radiowęglowa - 10,2 C tys. lat BP). Epoka ta rozpoczęła się z końcem ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, a dokładnie - z końcem zimnej fazy młodszego dryasu (późny glacjał).
  Terasa, taras – forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej działalności płynących wód. Występuje w zespołach, tworząc w przekroju poprzecznym doliny charakterystyczny układ schodów. Terasy mogą też powstać na wybrzeżu morza lub jeziora, w związku z działalnością falowania i zmiany poziomu lustra wody w akwenie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.