• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolina Dolnej Skawy

  Przeczytaj także...
  Czernica, kaczka czernica, (Aythya fuligula) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę. Na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido – zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N.Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.
  Bączek zwyczajny, bączek (Ixobrychus minutus) – gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:

  Dolina Dolnej Skawyobszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (kod obszaru: PLB120005) położony w mezoregionie Doliny Górnej Wisły, utworzony w listopadzie 2008 roku. Obejmuje fragment doliny Wisły oraz jej dopływu, Skawy.

  Na obszarze znajdują się kompleksy stawów, w których prowadzona jest intensywna hodowla ryb, głównie karpia.

  Warunki naturalne[ | edytuj kod]

  Część terenów, szczególnie tych położonych w dolinie Skawy i Wisły, to niziny, ale występują tutaj także tereny wyżynne i pagórkowate. Obie rzeki mają kręty bieg, występują tu starorzecza i terasy rzeczne. Znajdują się tu liczne żwirownie z wyspami, na których chętnie osiedlają się ptaki.

  Krwawodziób, brodziec krwawodzioby (Tringa totanus) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae).Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Głównymi typami gleb w Dolinie Dolnej Skawy są gleby brunatne, bielicowe oraz mady. Na głębokości poniżej 300 metrów znajdują się znaczne pokłady węgla kamiennego.

  Fauna[ | edytuj kod]

  Dolina Dolnej Skawy jest obszarem specjalnej ochrony ptaków. Żyją tu takie gatunki, jak podgorzałka, bączek, ślepowron, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, podróżniczek, perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz zausznik, perkoz rdzawoszyi, gęś gęgawa, krakwa, cyranka, hełmiatka, głowienka, czernica, kokoszka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, mewa śmieszka, mewa białogłowa oraz zimorodek.

  Dolina Górnej Wisły (512.22) – mezoregion Kotliny Oświęcimskiej, rozciąga się na terenie 530 km², w dolinie znajduje się wiele stawów rybnych oraz zbiornik retencyjny o powierzchni 32 km² i pojemności 163 milionów m³ – Zbiornik Goczałkowicki.Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.

  Formy ochrony przyrody[ | edytuj kod]

 • Rezerwat przyrody Przeciszów
 • Rezerwat przyrody Żaki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-03-22].
  2. Dolina Dolnej Skawy, Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wrzesień 2018 [dostęp 2018-10-02].
  3. Informacje ogólne o "Dolinie Dolnej Skawy", Gmina Tomice [dostęp 2018-10-02] (pol.).
  4. Dolina Karpia, Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia [dostęp 2018-10-02].
  5. Ledwoń M., Gacek S., Wróbel J., Zontek C. 2007. Waloryzacja przyrodnicza doliny Skawy (od zapory w Świnnej Porębie do ujścia do rzeki Wisły) (gm. i m. Wadowice, gm. Tomice gm. i m. Zator).
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.Rybitwa rzeczna, rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny mew (Laridae). Zamieszkuje większość Eurazji i Ameryki Północnej oraz północną i północno-zachodnią Afrykę. Wędrowna, przeloty w IV - V i VII - IX. Zimuje w Afryce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mewa białogłowa (Larus cachinnans) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny mew (Laridae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:
  Perkozek zwyczajny, perkozek (Tachybaptus ruficollis) – gatunek niewielkiego wędrownego ptaka wodnego z rodziny perkozów, zamieszkującego Europę poza jej północno-wschodnim skrajem oraz południową i środkową Afrykę i południową Azję. Ptaki z populacji środkowoeuropejskiej zimują w Europie Zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. Przeloty: marzec i listopad.
  Zimorodek zwyczajny, zimorodek (Alcedo atthis) – gatunek niewielkiego ptaka rybożernego z rodziny zimorodkowatych (Alcedinidae).
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Cyranka zwyczajna, cyranka (Anas querquedula) – gatunek wędrownego ptaka wodnego średniej wielkości, z rodziny kaczkowatych (Anatidae).
  Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) – gatunek małego ptaka z rodziny sieweczkowatych (Charadriidae), związany z brzegami wód, zamieszkujący w zależności od podgatunku:
  Podgorzałka zwyczajna, podgorzałka, kaczka białooka, kaczka podgorzałka (Aythya nyroca) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.