Dokumenty bojowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumenty bojowe - akta sztabowe, pisemne i graficzne, dotyczące organizacji, przygotowania i prowadzenia walki oraz rozmieszczenia i przesunięć wojsko.

Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.Wojsk (kaszb. Wòjsk lub też Wòjisk, niem. Woysk, dawniej Rekowska Dombrowska) – wieś kaszubska w Polsce w rejonie Kaszub zwanym Gochami położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica w pobliżu trasy drogi wojewódzkiej nr 212. Wieś jest siedzibą sołectwa "Wojsk" w którego skład wchodzi również miejscowość Wojsk-Skryte.

Zależnie od przeznaczenia dokumenty bojowe dzielą się na:

 • Dokument dowodzenia - grupa dokumentów bojowych (operacyjnych) związana z bezpośrednim dowodzeniem wojskami i kierowaniem działaniami bojowymi. Do dokumentów dowodzenia zalicza się - dyrektywy, rozkazy i zarządzenia bojowe, rozkazy i zarządzenia kwatermistrzowskie, plany (szkice) współdziałania, mapy robocze itp.
 • Dokumenty pomocnicze - grupa dokumentów bojowych (operacyjnych) opracowanych na użytek wewnętrzny dowództw poszczególnych szczebli. Zalicza się do nich różnego rodzaju szkice, tabele, wykresy, kalkulacje, zestawienia, notatki i referaty o przewidywanych działaniach bojowych.
 • Dokumenty sprawozdawcze - grupa dokumentów bojowych (operacyjnych) zawierających opisy położenia wojsk własnych i nieprzyjaciela oraz wydarzeń, które nastąpiły w określonym czasie. Zalicza się do nich meldunki, sprawozdania, dzienniki działań bojowych, protokoły, mapy sprawozdawcze itp.
 • Inny podział wyróżnia:

  Meldunek - jest to zwięzłe ustne, pisemne lub graficzne sprawozdanie składane przełożonemu z wykonania otrzymanego zadania lub czynności podjętych z własnej inicjatywy albo składane w określonych przypadkach (np. uroczystości, ćwiczeń, przybycia przełożonych, kontroli itp.).Działania bojowe – uderzenie na wojska przeciwnika lub odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymanie własnego.
 • Graficzne dokumenty bojowe - rozkazy, zarządzenia, meldunki, sprawozdania i inne dokumenty, sporządzane na mapie topograficznej lub podkładowej bądź w formie schematu, tabeli, wykresu, grafiku.
 • lub:

 • Sformalizowane dokumenty bojowe - są to dokumenty dowodzenia, sprawozdawcze i pomocnicze opracowane na formularzach (drukach) dostosowane do treści i formy poszczególnych dokumentów. W formularzach, oprócz treści stałej, są miejsca na wpisywanie treści zgodnie z wynikająca sytuacją i potrzebami. Stosowanie dokumentów sformalizowanych upraszcza i przyspiesza obieg informacji w systemie dowodzenia wojskami.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 89. ISBN 83-11-06229-3.
 • Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.Walka - to główna kategoria działań taktycznych, rozumiana jako skupione w czasie i przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.




  Warto wiedzieć że... beta

  Zarządzenie – akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, wydany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw, niemogący stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie.
  Zestawienie – połączenie dwóch lub więcej wyrazów w całość stwarzającą pozory bycia frazą, lecz interpretowaną jako pojedynczy leksem.
  Rozkaz – polecenie bezwarunkowego wykonania bądź zaniechania określonej czynności bądź innego zachowania (tj. akt indywidualny i konkretny), wydane przez osobę dysponującą władzą (dowódca, przełożony) nad osobą, której wydano polecenie (podwładny, pełniący służbę). Rozkazy (dyktaty) wydawane są ustnie bądź pisemnie lub za pomocą sygnału, przepisy nie przewidują możliwości ich zaskarżenia, co nie wyłącza możliwości odmowy wykonania rozkazu sprzecznego z prawem. Rozkaz podlega natychmiastowemu wykonaniu, chyba że wyraźnie wskazano inny termin na jego realizację.
  Kalkulacja (łac. calculatio - obliczenie) - jest to ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości (układ kalkulacyjny kosztów). Kalkulacja stanowi istotny etap prowadzenia rachunku kosztów.
  Mapa topograficzna – opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.
  Notatka – krótki tekst o charakterze informacyjnym, nastawiony na przekaz danych, wyróżniający się zrozumiałością przedstawianych wiadomości: rzeczowością i zwięzłością. W notatce umieszczane są najważniejsze informacje w sposób skrótowy i uporządkowany. Gatunek ten przedstawia jakiś fakt, zawiera elementy streszczenia, opisu, opowiadania i charakterystyki. Tekst spójny i logiczny, opowiada o tym, co wydarzyło się w przeszłości. Konieczne jest nadanie tytułu.

  Reklama