Dokumentacja geologiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja geologiczna – zbiór informacji zawierający wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem.

Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).Zakład górniczy – wyodrębniony technologicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie z nimi związane obiekty i urządzenia przeróbcze.

Prawo geologiczne i górnicze wyróżnia następujące rodzaje dokumentacji geologicznej:

 • dokumentację geologiczną złoża kopaliny – sporządzaną w celu określenia granic złoża, zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża (art. 89 ust. 1 PGG);
 • dokumentację hydrogeologiczną – sporządzaną w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych, a także określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:
 • a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, lub b) wtłaczaniem wód do górotworu, lub c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, lub d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, f) składowaniem odpadów na powierzchni, g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.
 • dokumentację geologiczno-inżynierską, sporządzaną w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, lub też składowania odpadów na powierzchni;
 • inną dokumentację geologiczną, sporządzaną w przypadku:
 • a) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych; b) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny; c) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; d) likwidacji otworu wiertniczego.

  Sporządzanie dokumentacji geologicznej jest obowiązkowe. Wszystkie rodzaje – poza inną dokumentacją geologiczną – wymagają przedłożenia organowi administracji geologicznej w celu zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej.

  Prace geologiczne - projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wód podziemnych, określania warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych. Jest to definicja legalna zawarta w Prawie geologicznym i górniczym. W skład prac geologicznych wchodzą także roboty geologiczne. "Katalog czynności składających się na prace geologiczne jest otwarty, a zakres definicji wyznacza jedynie cel prac geologicznych, którym jest ustalenie budowy geologicznej kraju".Górotwór (orogen) – obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. H. Schwarz: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103. Wrocław: 2012, s. 428.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420).
 • Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.

  Reklama