• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokumentacja archeologiczna

  Przeczytaj także...
  Stanowisko archeologiczne - jest to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych wycinek przestrzeni w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem.Pomiary na stanowisku, dokumentacja pomiarowa – stanowią podstawę dokumentacji archeologicznej. Dokumentacja pomiarowa prowadzona jest w trzech wymiarach. Wartości pomiarów podaje się w metrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  Macierz (lub diagram) Harrisa – wynaleziony przez brytyjskiego archeologa Edwarda Cecila Harrisa w roku 1973 sposób graficznej prezentacji stratyfikacji stanowiska archeologicznego.

  Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw.

  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.Pomiary na stanowisku, dokumentacja pomiarowa – stanowią podstawę dokumentacji archeologicznej. Dokumentacja pomiarowa prowadzona jest w trzech wymiarach. Wartości pomiarów podaje się w metrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Dokumentacja prac wykopaliskowych dzieli się na:

 • dokumentacja opisowa (w skład której wchodzi dokumentacja pomiarowa)
 • dokumentacja rysunkowa
 • dokumentacja fotograficzna
 • W wariancie idealnym przy wykopaliskach zatrudnieni są rysownik, fotograf i architekt. Zazwyczaj jednak archeolodzy wykazują się wszechstronnością i potrafią wykonać wszystkie rodzaje dokumentacji.

  Dokumentacja rysunkowa - w archeologii, zbiór odręcznie wykonanych rysunków, których celem jest udokumentowanie stanowiska archeologicznego. W skład dokumentacji rysunkowej wchodzą plany wszystkich warstw i obiektów, rysunki zabytków oraz rysunki przekrojów.Wykopaliska archeologiczne – to jedna z najważniejszych terenowych metod badawczych archeologii, polegająca na systematycznym i pieczołowicie dokumentowanym fizycznym rozbiorze stanowiska archeologicznego na poszczególne jednostki stratygraficzne, w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

  Dokumentacja prac archeologicznych musi być prowadzona systematycznie, dokładnie i konsekwentnie. Archeolodzy dążą do tego aby dokumentacja była w jak największym stopniu uproszczona przy równoczesnym zachowaniu niezbędnych aspektów. Ze względu na zróżnicowanie sposobów prowadzenia dokumentacji w różnych krajach czy regionach konieczne jest wydawanie specjalnych książek i innych publikacji opisujących sposoby prowadzenia dokumentacji.

  Zobacz też[]

 • Pomiary na stanowisku
 • dokumentacja rysunkowa
 • Dokumentacja opisowa
 • Dokumentacja Fotograficzna
 • Dokumentacja zabytków ruchomych
 • Macierz Harrisa
 • Bibliografia[]

 • Dorota Ławecka "Wstęp do archeologii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.