• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokument tożsamości

  Przeczytaj także...
  Data urodzenia – w prawie i genealogii data przyjścia na świat (tj. zakończenia drugiego etapu porodu danej osoby), tj. dzień, miesiąc i rok w kalendarzu gregoriańskim. Obecnie jedynym prawnym dowodem i źródłem daty urodzenia osoby jest jej akt urodzenia wystawiony przez właściwy dla miejsca urodzenia urząd stanu cywilnego. W akcie urodzenia oprócz dokładnego dnia podaje się obecnie także dokładną godzinę urodzenia.Płeć – pojęcie odnoszące się do zróżnicowanie organizmów na męskie i żeńskie. Płeć zdeterminowana jest genetycznie. Podstawowym wyznacznikiem dla istnienia płci jest prokreacja. W odniesieniu do organizmów płci męskiej stosuje się określenia samiec i mężczyzna, a w odniesieniu do organizmów płci żeńskiej: samica i kobieta, odpowiednio dla zwierząt i ludzi.
  Dowód osobisty – dokument stwierdzający tożsamość osoby i poświadczający obywatelstwo. W wielu państwach, w tym w Polsce, jego posiadanie jest obowiązkowe.

  Dokument tożsamości – dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby.

  Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (np. PESEL). Może również zawierać: nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres zameldowania, wzrost, kolor oczu i inne.

  W Polsce podstawowymi dokumentami tożsamości są paszport i dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium RP.

  PESEL – skrótowiec od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, który został wprowadzony w Polsce w 1979 przez organy państwa na mocy ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm.). Ustawa ta zostanie uchylona 1 stycznia 2015 ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427), która zachowa prawną ciągłość jego prowadzenia. Zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Po 1 stycznia 2016 dane o zameldowaniu nie będą przechowywane w zbiorze PESEL. Numer PESEL można zmienić . Powodem do zmiany są przypadki, gdy nastąpiła zmiana płci, osoba ma nowy akt urodzenia lub decyzja urzędu okazała się błędna.Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko.

  Szczególnym dokumentem tożsamości jest książeczka żeglarska, dokument marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych, stwierdzający tożsamość, dokumentujący przebieg pracy oraz umożliwiający przekraczanie granicy morskiej i pobyt we wszystkich portach świata. Innym szczególnym dowodem tożsamości jest karta tożsamości, dokument wydawany m.in. żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zawierający nazwisko i imię posiadacza karty, datę urodzenia, stopień wojskowy i oznaczenie książeczki wojskowej posiadacza karty, numer PESEL posiadacza karty rodzaj służby posiadacza karty, grupę krwi, fotografię i podpis.

  Prawo jazdy w Polsce – dokument potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych w Polsce. Dokument prawa jazdy jest wydawany od kilkudziesięciu lat przez polskie organy państwowe.Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży – PRADO – internetowa, bezpłatna baza danych, dostępna w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, udostępniająca informacje dotyczące dokumentów tożsamości i dokumentów podróży z państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Zawiera informacje o ważności dokumentów i pozostałych aspektach prawnych oraz ich opisy techniczne. Obsługa PRADO należy do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (DG D).

  Dokumenty tożsamości wydawane mogą być także zwierzętom gospodarskim albo hodowlanym.

  W Polsce prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości, podobnie jak książeczka wojskowa.

  Zobacz też[]

 • przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich
 • Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży (baza PRADO)
 • Bibliografia[]

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758)
 • Publiczny Rejestr On-line Autentycznych Dokumentów Tożsamości i Dokumentów Podróży (PRADO) (pol.). Rada Unii Europejskiej. [dostęp 2014-05-11].
 • Polskie dokumenty w Publicznym Rejestrze On-line Autentycznych Dokumentów Tożsamości i Dokumentów Podróży Rady Unii Europejskie (PRADO) (pol.). Rada Unii Europejskiej. [dostęp 2014-05-11].
 • Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Książeczka wojskowa - jest wojskowym dokumentem osobistym żołnierza zasadniczej służby wojskowej (zastępczej służby wojskowej) lub przeniesionego do rezerwy oraz poborowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Książeczka żeglarska (książka żeglarska) – podstawowy dokument marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych, stwierdzający tożsamość, dokumentujący przebieg pracy oraz umożliwiający przekraczanie granicy morskiej i pobyt we wszystkich portach świata. Książeczkę żeglarską wydaje organ administracji rządowej niezespolonej - Dyrektor Urzędu Morskiego a za granicą placówki konsularne. Książeczka Żeglarska ma status paszportu służbowego przy przekraczaniu innych granic niż morska - np. przy wymianach załogi dokonywanych za granicą lub też po utracie paszportu książeczka żeglarska umożliwia powrót do Polski.
  Nazwisko rodowe – odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.
  Miejsce urodzenia – odnotowana w akcie urodzenia (dokumencie wystawionym przez właściwy urząd stanu cywilnego) nazwa miejscowości, w której odbył się poród danej osoby.
  Adres zameldowania, zameldowanie – określenie miejscowości (miasta, wsi), ulicy (osiedla), numeru domu oraz ewentualnie numeru lokalu mieszkalnego, w którym na stałe lub czasowo przebywa dana osoba.
  Nazwisko – nazwa rodziny, do której dana osoba należy. Wraz z imieniem stanowi u większości ludów podstawę identyfikacji danej osoby.
  Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych (niektóre państwa mogą wymagać dodatkowo wiz wjazdowych).
  Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej – dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.