• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dodatek do żywności

  Przeczytaj także...
  Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.
  Produkt w marketingu – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.

  Dodatek do żywności - jest to substancja, która zmienia właściwości żywności po jej dodaniu. Poprzez ich odpowiednie zastosowanie polepsza parametry procesów technologicznych przemysłowej produkcji żywności, takie jak wstępna obróbka, przetwarzanie, pakowanie, transport i przechowywanie. Może nadawać i utrzymywać pożądane cechy organoleptyczne produktu. Definicja nie dotyczy substancji niespożywanych samodzielnie oraz niebędących składnikiem żywności stosowanym w ogólnym użytku. Dodatek do żywności może posiadać lub nie właściwości odżywcze. Termin ten wyklucza zanieczyszczenia oraz substancje utrzymujące lub poprawiające właściwości odżywcze.

  Żywność (pożywienie) – w znaczeniu potocznym wszelkie pojedyncze środki spożywcze (tj. substancje chemiczne lub ich mieszaniny, zawierające składniki odżywcze), pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, surowe lub przetworzone, przeznaczone w stanie naturalnym lub po przerobieniu, do spożywania przez ludzi, a także zestawy tych środków spożywczych, w postaci potraw lub posiłków.Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Bibliografia[]

  1. Codex Alimentarius General standard for food additives, 2015 [dostęp 2016-02-29] (ang.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama