• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dochód narodowy

  Przeczytaj także...
  Czynniki produkcji (nakłady) – wszystkie zasoby materialne lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji dóbr. W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji: praca, kapitał, ziemia. Lista czynników produkcji czasami jest rozszerzana lub skracana w zależności od sposobu opisywania zjawisk ekonomicznych przez danego teoretyka ekonomii. Przykładowo, ekonomista angielski, A. Marshall, za czwarty czynnik uznawał organizację. Ekonomista austriacki, J. Schumpeter, za czwarty czynnik uznawał przedsiębiorczość. We współczesnych analizach ekonomicznych czasami operuje się tylko dwoma czynnikami produkcji - pracą ludzką i kapitałem. Do pojęcia kapitału zalicza się wtedy również ziemię jako jedno z aktyw trwałych.Produkt narodowy netto, PNN (ang. NNP) - miara efektów rocznej działalności gospodarki, rozumiany jako różnica produktu narodowego brutto oraz wartości amortyzacji kapitału trwałego.
  Dobra konsumpcyjne - dobra wytworzone w celu niezwłocznego ich wykorzystania (zużycia) przez konsumenta. W przeciwieństwie do dóbr inwestycyjnych przy nabywaniu dóbr konsumpcyjnych nie zakłada się, że wydatek za jakiś czas może się zwrócić - stanowi on czysty koszt.

  Dochód narodowy – suma dochodów uzyskanych w danym roku z wytworzenia produktów końcowych (dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych), które powiększyły „bogactwo narodu” dla danego kraju. Dochód narodowy jest równy produktowi narodowemu netto.

  Zgodnie z rachunkami narodowymi dochód narodowy obliczany jest w następujący sposób: od wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach rynkowych należy odjąć kwotę podatków pośrednich i do tej wartości należy dodać państwowe dopłaty do cen niektórych produktów, dzięki czemu uzyska się PKB w cenach czynników produkcji. Interpretuje się go jako strumień dochodów z czynników produkcji (płace, zyski, procenty, renty, dochody gospodarstw domowych z działalności gospodarczej, dochody wolnych zawodów) powiększony o amortyzację. Jeśli PKB w cenach czynników produkcji skoryguje się o dochody netto z tytułu własności i pracy za granicą, to otrzymuje się PNB (produkt narodowy brutto) w cenach czynników produkcji. Jeśli od wartości tak otrzymanego PNB odejmie się amortyzację, to otrzymuje się PNN (produkt narodowy netto) w cenach czynników produkcji, a jest to DN (dochód narodowy).

  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.Amortyzacja – nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.

  Z przedstawionego wyprowadzenia wynika, że dochód narodowy jest sumą dochodów z czynników produkcji otrzymanych przez obywateli danego kraju w kraju i poza jego granicami.

  Zobacz też[]

 • rachunki narodowe
 • produkt krajowy brutto
 • Bibliografia[]

 • B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2010. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podatek pośredni – danina publiczna płacona w pieniądzu, przymusowa, bezzwrotna, niezwiązana, zasilająca budżet państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.
  Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.
  Produkt narodowy brutto (PNB, ang. Gross National Product, GNP) - miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.