• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Dobroć

  Przeczytaj także...
  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzórDobro – jedno z podstawowych (pierwotnych) pojęć etycznych, utożsamiane z pojęciem bytu. W moralności dobro określa poprawność (zgodność z normami moralnymi) czynów i zachowań człowieka.
  Obwód rezonansowy LC jest wyidealizowanym przypadkiem obwodu elektrycznego RLC, składającym się z cewki (L) i kondensatora (C), bez udziału rezystancji (R). W obwodzie tym zachodzi rezonans prądów (w równoległym) lub napięć (w szeregowym). Rysunek po prawej stronie pokazuje schemat obwodów rezonansowych: szeregowego i równoległego.
  Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy pojęcia fizycznego. Zapoznaj się również z: dobro.
  Zależność krzywej rezonansowej od dobroci układu drgań

  Dobroć Q – wielkość charakteryzująca ilościowo układ rezonansowy. Określa, ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa niż analogiczna amplituda w obszarze częstości nierezonansowych.

  Pulsacja (częstość kołowa, częstość kątowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko okresowe. Pulsacja jest powiązana z częstotliwością (f) i okresem (T) poprzez następującą zależność:Kondensator – jest to element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem.

  Dobroć wyraża się wzorem: Q=2\pi \frac {E_d} {E_s} =2\pi f_r \frac {E_d} {P}

  gdzie: E_d – energia drgań, E_s – energia tracona w jednym okresie drgania, f_r – częstotliwość rezonansowa układu drgań, P – średnia moc tracona przez układ.


  Dobroć określa szerokość połówkową krzywej rezonansowej: \Delta f = \frac {f_0} {Q} \,

  gdzie:

  Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.Licznik scyntylacyjny – detektor promieniowania jonizującego. Podstawą działania jest zjawisko scyntylacji, zachodzące w niektórych substancjach pod wpływem bombardowania ich cząstkami naładowanymi: podczas przechodzenia przez scyntylator cząstki jonizującej wytwarzane są jony i elektrony, które z kolei są źródłem emisji fotonów, obserwowanych w postaci błysków świetlnych. Ogromny rozwój techniki liczników scyntylacyjnych wiąże się z rozwojem technologii produkcji odpowiednich do tych celów scyntylatorów, nie pochłaniających swego promieniowania "własnego".
  \Delta f – różnica częstotliwości, dla których energia drgań jest równa połowie energii maksymalnej występującej dla częstotliwości {f_0}.

  Obwody elektryczne[ | edytuj kod]

  Dla cewki indukcyjnej o indukcyjności L dobroć wynosi: Q_L = \frac{X_L}{R_L}=\frac{\omega_0 L}{R_L}

  gdzie:

  Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V/m.Analogia (gr. αναλογια – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.
  \omega_0częstość zmian prądu w radianach na sekundę, X_Linduktancja cewki, R_L – zastępcza szeregowa rezystancja cewki.


  Dla kondensatora o pojemności C dobroć wyraża się wzorem: Q_C = \frac{X_C}{R_C}=\frac{1}{\omega_0 C R_C}

  gdzie: \omega_0 – częstość zmian prądu w radianach na sekundę, X_Ckapacytancja kondensatora, R_C – zastępcza szeregowa rezystancja kondensatora.


  W obwodzie szeregowym zawierającym cewkę i kondensator: Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R}

  gdzie:

  Radiometr - urządzenie rejestrujące intensywność radiacji elektromagnetycznej (promieniowania elektromagnetycznego) danego zakresu długości fal w dowolnej części spektrum elektromagnetycznego.Rezonans – zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonych częstotliwości drgań wymuszających. Częstotliwości dla których drgania mają największą amplitudę nazywa się częstotliwością rezonansową. Dla tych częstotliwości, nawet małe okresowe siły wymuszające mogą wytwarzać drgania o znacznej amplitudzie. Wiele systemów ma wiele odrębnych częstotliwości rezonansowych.
  R – zastępcza szeregowa rezystancja układu


  W obwodzie równoległym zawierającym cewkę i kondensator: Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{\omega_0 L}

  gdzie: R – zastępcza równoległa rezystancja układu

  Detektory promieniowania[ | edytuj kod]

  Jeden z parametrów pracy niektórych detektorów promieniowania, szczególnie radiometrów i liczników scyntylacyjnych. Jest to stosunek kwadratu częstości impulsów mierzonego promieniowania do biegu własnego. Stosunek ten zmienia się wraz z napięciem przyłożonym do licznika. Za punkt jego pracy należy więc przyjąć taką wartość, dla której osiąga on wartość maksymalną.

  Indukcyjność określa zdolność obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego Φ powstającego w wyniku przepływu przez obwód prądu elektrycznego I. Oznaczana jest symbolem L. Jednostką indukcyjności jest henr (H). Ze strumieniem indukcji magnetycznej Φ i natężeniem prądu I związana jest wzorem:

  Przypisy

  1. Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 8311067236.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kalkulator częstotliwości odcięcia -3 dB przy danej częstotliwości i dobroci (ang.). [dostęp 2013-03-05]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama