• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobranowice - powiat krakowski

  Przeczytaj także...
  Czworak – w zespole zabudowań dworskich lub folwarcznych budynek mieszkalny o czterech mieszkaniach, z których każde ma osobne wejście z zewnątrz. Przeznaczony zazwyczaj dla służby.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Dobranowicewieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

  W Królestwie Polskim istniała gmina Dobranowice. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.

  Integralne części miejscowości: Błonie, Poborowice. Wcześniejsza nazwa wsi to Poborowice, obecnie są one przysiółkiem.

  Poborowice – przysiółek wsi Dobranowice w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Wnętrze kościoła św. Krzyża
  Kaplica cmentarna
  Stara plebania z końca XIX wieku

  W rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa zabytkiem we wsi jest Zespół kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża, w którym zabytkowymi obiektami są:

 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobranowicach – pierwsze wzmianki o parafii i kościele drewnianym z XIV wieku. W okresie reformacji zniszczony. Odbudowany w 1614 roku, też drewniany. W 1887 roku wzniesiono obecnie istniejący kościół murowany. Kościół zbudowany w stylu neogotyckim, orientowany, jednonawowy, prezbiterium zamknięte trójbocznie, sklepienie to prosty płaski sufit. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny i boczny południowy barokowe, stanowiące wyposażenie wcześniejszego drewnianego kościoła, ołtarz boczny północny i ambona w stylu neogotyckim. Po południowej stronie kościoła prosta żelazna dzwonnica. Do parafii należą wierni z miejscowości: Dobranowice, Karwin, Rudno Górne, Rudno Dolne.
 • Kaplica cmentarna – murowana powstała przed 1887 rokiem, czyli przed budową obecnego kościoła murowanego. Spoczywają w niej właściciele dóbr Dobranowice (Poborowice), oraz księża z parafii.
 • Cmentarz parafialny – założony ok. poł. XIX wieku, za kościołem i kaplicą cmentarną, stary przykościelny cmentarz zlikwidowano. Najstarszy zachowany grób z żelaza z 1851 roku.
 • Ogrodzenie kościoła.
 • Innymi wartościowymi obiektami są:

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.
 • Zespół plebański – obecne założenie plebańskie powstało przed rokiem 1895 na miejscu wcześniejszych. Składa się ze starej plebanii murowanej z końca XIX wieku, budynków gospodarczych z końca XIX wieku, stodoły drewniana. Nowa plebania powstała w latach 90. XX wieku.
 • Organistówka – murowana z ok. 1895 roku.
 • Figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej – z 1854 roku, odnowiona w 1904, położona przy kościele.
 • Zespół dworsko-parkowy – zachowany dworek szlachecki z pocz. XIX wieku i budynki gospodarcze oraz czworaki z XIX wieku i pocz. XX wieku, silnie zniszczone.

 • Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół parafialny, znajdujący się w Dobranowicach w powiecie krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dobranowice
 • Żębocin
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
  2. GUS. Rejestr TERYT
  Warto wiedzieć że... beta

  Stodoła – budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy (luzem lub sprasowanej w bele). W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze.
  Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – położona jest w województwie małopolskim na wschód od Krakowa wzdłuż drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz. Gmina od zachodu graniczy z miastem Krakowem, od północy z gminami Koniusza, Proszowice, od wschodu z gminą Nowe Brzesko. Południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła na długości 14 km, za rzeką Gmina Niepołomice.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Rudno Górne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
  Gmina Dobranowice – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni kieleckiej. Siedzibą władz gminy były Dobranowice.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.87 sek.