• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobra kultury

  Przeczytaj także...
  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.Wykształcenie – poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.
  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

  Dobra kultury – termin ten jest rozmaicie interpretowany, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojęcie kultury. Jeśli uważa on za kulturę całokształt materialnego i niematerialnego dorobku ludzkości, wówczas do dóbr kultury zaliczy zarówno rzeczy i usługi, jak i dobra niematerialne, czy zachowania i zjawiska etyczne.

  Ustawa o języku polskim – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię prawną związaną z językiem polskim. Została wprowadzona z następujących powodów:Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Jeśli zaś używa słowa "kultura" w węższym znaczeniu, sens terminu "dobra kultury" wynika z kontekstu, w jakim został on użyty. Na przykład, gdy mówi on o dobrach ludzi wierzących, czy niewierzących, to do dóbr kultury zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej. Ale jeśli zajmuje się dobrami kultury w muzeach, ma na myśli materialne przedmioty - dzieła sztuki.

  Grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej – zorganizowany i uprzednio zaplanowany rabunek polskich dóbr kultury prowadzony w latach 1939–1945 na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Grabież rozpoczęła się wkrótce po agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę. Działalność rabunkowa była organizowana i przeprowadzana głównie przez III Rzeszę, jednak ZSRR zagrabił również znaczącą część dzieł kultury i sztuki państwa polskiego i jego obywateli.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  Niektórzy uczeni dokonują podziału dóbr kultury na:

 • instrumentalne (pośrednie), które stanowią środki do osiągania innych dóbr,
 • autoteliczne (bezpośrednie), które są celem samym w sobie.
 • Dane dobro może spełniać obie te funkcje, np. wykształcenie można uznać zarówno za cel sam w sobie, jak i środek do osiągnięcia kariery, czy prestiżu.

  Dobrem kultury jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze względu na wartość historyczna lub artystyczną. Dobra kultury dzielą się na ruchome (obrazy, rzeźby itp.) i nieruchome (cmentarze, pola bitewne itp.).

  Ustawa o języku polskim do dóbr kultury zalicza język polski.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wartości kultury
 • funkcje sztuki
 • zabytek
 • grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych
 • Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych
 • Traktat międzyamerykański z 1935 o ochronie instytucji artystycznych i naukowych oraz zabytków historycznych
 • Konwencja haska z 1954 o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego
 • Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu 19 grudnia 1954 r.
 • Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw sporządzone w Płowdiw 22 kwietnia 1986 r.
 • Protokół drugi do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Haga, 26 marca 1999 r.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.596 sek.