• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobra Praktyka Kliniczna  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.Zdarzenie niepożądane – każde zdarzenie natury medycznej wywołujące negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego, któremu podano produkt leczniczy lub badany produkt leczniczy albo badany produkt leczniczy weterynaryjny, chociażby nie miały one związku przyczynowego ze stosowaniem tego produktu.
  Terminologia[ | edytuj kod]
  1. niepożądane działanie leku – adverse drug reaction (ADR)
  2. zdarzenie niepożądane – adverse event (AE)
  3. obowiązujące przepisy – applicable regulations, applicable regulatory requirements
  4. audyt badania klinicznego – clinical trial audit
  5. świadectwo audytu – audit certificate
  6. sprawozdanie z audytu – audit report
  7. ślepa próba – blind trial/study
  8. karta obserwacji klinicznej – case report form (CRF)
  9. eksperyment kliniczny, badanie kliniczne – clinical trial, clinical study
  10. sprawozdanie z badania klinicznego – clinical trial/study report
  11. preparat kontrolny – comparator (product), control (product)
  12. zgodność z założeniami badania klinicznego – compliance (in relation to the trial/study)
  13. zespół koordynujący badanie – coordinating committee
  14. koordynator badania – coordinating investigator
  15. organizacja prowadząca badanie kliniczne na zlecenie – contract research organization (CRO)
  16. komitet monitorowania danych i bezpieczeństwa – data and safety monitoring board
  17. świadoma zgoda na udział w badaniu – informed consent
  18. komisja bioetyczna – independent ethics committee (IEC) [odpowiednik brytyjski], institutional review board (IRB) [odpowiednik amerykański]
  19. raport okresowy – interim clinical trial/study report
  20. produkt badany – investigational product
  21. główny badacz – principal investigator
  22. broszura badacza – investigator’s brochure
  23. przedstawiciel prawny – legally acceptable representative
  24. raport z monitorowanie badania – monitoring report
  25. badanie wieloośrodkowe – multicentre trial
  26. badanie przedkliniczne – nonclinical study
  27. opinia komisji bioetycznej – independent ethics committee review [odpowiednik brytyjski], institutional review board review [odpowiednik amerykański]
  28. zgoda komisji bioetycznej na prowadzenie badania – independent ethics committee approval, institutional review board approval
  29. dokumentacja medyczna – original medical record
  30. protokół badania klinicznego – protocol
  31. zmiana protokołu – protocol amendment, amendment to the protocol
  32. ciężkie zdarzenie niepożądane – serious adverse event (SAE)
  33. sponsor-badacz – sponsor-investigator
  34. standardowe procedury postępowania – standard operating procedures (SOPs)
  35. współbadacz – co-investigator, sub-investigator
  36. uczestnik badania – trial/study subject
  37. kod identyfikacyjny uczestnika badania – subject identification code
  38. ośrodek badawczy – trial site
  39. nieoczekiwane niepożądane działanie leku – unexpected adverse drug reaction
  40. uczestnicy podatni na krzywdę – vulnerable subjects
  41. dobro uczestników badania – well-being (of the trial subjects)

  Akty prawne dotyczące dobrej praktyki klinicznej obowiązujące w Polsce[ | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 489 [dostęp: 2013-02-21])
 • Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 [dostęp: 2013-02-21]
 • Niepożądane działanie leku, niepożądana reakcja polekowa (ADR – adverse drug reaction) – każda szkodliwa i niezamierzona reakcja, która występuje po podaniu określonego leku w dawce terapeutycznej w celu profilaktyki, ustalenia rozpoznania lub leczenia, niezależnie od drogi podania. Badaniem działań niepożądanych leków zajmuje się farmakosologia.Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Organ ten sprawdza zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Audyt badania klinicznego – oznacza niezależną kontrolę procedur i dokumentacji badania klinicznego prowadzoną przez sponsora, jako element systemu zapewnienia jakości, w celu ustalenia, czy badanie kliniczne jest lub było prowadzone zgodnie z protokołem badania klinicznego, a dane uzyskane w związku z badaniem klinicznym są lub były zbierane, analizowane i raportowane zgodnie z protokołem badania klinicznego oraz procedurami postępowania opracowanymi przez sponsora w celu ujednolicenia sposobu wykonywania określonych czynności związanych z badaniem klinicznym.
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  Świadoma zgoda na udział w badaniu – proces, podczas którego potencjalny uczestnik dobrowolnie wyraża chęć wzięcia udziału w określonym badaniu, po poinformowaniu go o wszystkich aspektach badania, które są istotne przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie. Zgodę udziela się w formie pisemnej na tzw. formularzu świadomej zgody.
  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.
  Ciężkie zdarzenie niepożądane (ang. Serious Adverse Event) – takie zdarzenie, które bez względu na zastosowaną dawkę badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego weterynaryjnego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu, lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu.
  Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej. Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie z np. orzeczeniami TS UE, nosi nazwę acquis. Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe. Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 roku Wspólnota Europejska (a wraz z nią prawo wspólnotowe jako odrębna kategoria) przestała istnieć, a jej spadkobiercą prawnym została Unia Europejska.
  Lekarz dentysta, stomatolog, pot. dentysta – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.