• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ditlenek selenu

  Przeczytaj także...
  Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania. Termin redoks jest zbitką wyrazową słów redukcja i oksydacja.Moc kwasu – ilościowa miara jego chemicznej „siły działania”. Miarą tej mocy jest zazwyczaj minus logarytm dziesiętny ze stałej dysocjacji kwasu (Ka) w danych warunkach, oznaczany skrótem pKa.
  Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej oraz dla wolnych pierwiastków wynosi 0, a w jonach ma wartość ładunku jonu.

  Ditlenek selenu (nazwa Stocka: tlenek selenu(IV)), SeO2nieorganiczny związek chemiczny, w którym selen znajduje się na IV stopniu utlenienia. Tlenek ten jest najczęściej spotykanym związkiem selenu.

  Właściwości[ | edytuj kod]

  W temperaturze pokojowej jest to białe, krystaliczne ciało stałe o ostrym zapachu, przypominającym zapach sosu chrzanowego, przy inhalacji może dojść do poparzenia nosa czy gardła. SeO2 jest cząsteczką polarną, z momentem dipolowym skierowanym od atomów tlenu do środkowego atomu selenu. Stały SeO2 jest jednowymiarowym polimerem, którego łańcuch składa się naprzemiennie z atomów selenu i tlenu. Każdy atom Se, który wpisuje się w piramidę, posiada końcowe grupy tlenowe. Względna stereochemia przy Se zmienia się wraz z łańcuchem polimeru (syndiotaktyczność). Ciało stałe z łatwością sublimuje w 315 °C. Gazowy dwutlenek selenu przybiera podobną, zagiętą postać cząsteczki jak gazowy dwutlenek siarki. Rozpuszczenie SeO2 w tlenodichlorku selenu SeOCl2 daje trimer [Se(O)O]3.

  Selen (Se, łac. selenium) – pierwiastek chemiczny z grupy niemetali w układzie okresowym. Znanych jest kilkanaście jego izotopów z przedziału mas 65–91, z których trwałych jest 6. Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami. Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.

  SeO2 jest tlenkiem kwasowym; rozpuszcza się w wodzie tworząc słaby, nietrwały kwas selenawy, o wzorze analogicznym do kwasu siarkawego: SeO2 + H2OH2SeO3

  Tlenek reagując z zasadami tworzy sole nazywane selenianami zawierające anion SeO2−3. Na przykład w reakcji z wodorotlenkiem sodu powstaje selenian sodu: SeO2 + 2NaOH → Na2SeO3 + H2O

  Posiada właściwości utleniające. Może utlenić SO2 do SO3:

  Trimery – jedne z najprostszych oligomerów. Składają się z trzech merów (elementów łańcucha). Są efektem połączenia (np. kondensacji) trzech cząsteczek monomeru.Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.
  2SO2 + SeO22SO3 + Se H2SeO3 + 2SO2 + H2O2H2SO4 + Se

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Ditlenek selenu jest otrzymywany poprzez utlenienie selenu poprzez spalenie w powietrzu, kwas azotowy lub reakcję z nadtlenkiem wodoru, ale najwygodniejszą metodą jest odwodnienie kwasu selenawego.

  Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) – gatunek rośliny z rodziny kapustowatych. Ludowe nazwy: warzęcha, warzucha. Łacińska nazwa Armoracia wywodzi się z celtyckiego ar-blisko oraz more-morze, czyli roślina rosnąca blisko morza. Roślina uprawna i często dziczejąca (kenofit i ergazjofigofit). W Polsce występuje pospolicie na całym obszarze.Kwas selenawy (nazwa Stocka: kwas selenowy(IV)), H2SeO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, w którym selen występuje na IV stopniu utlenienia. Jest słabym kwasem.
  3Se + 4HNO3 + H2O3H2SeO3 + 4NO 2H2O2 + Se → SeO2 + 2H2O H2SeO3SeO2 + H2O

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Ditlenek selenu nadaje szkłu czerwoną barwę. W małych ilościach jest używany w celu zneutralizowania niebieskiego zabarwienia spowodowanego zanieczyszczeniami kobaltem, aby wytworzyć bezbarwne szkło. W większych ilościach nadaje głęboki, czerwony, rubinowy kolor. Ditlenek selenu jest także aktywnym składnikiem roztworów służących do zaniebieszczenia stali. Jest stosowany również jako toner w fotograficznym wywoływaniu.

  Temperatura pokojowa (ang. room temperature, oznaczana często skrótem r.t. albo R.T.) – warunek wykonania doświadczenia lub pomiaru, oznacza temperaturę 25 °C, czyli ok. 298 K, czasami określaną jako temperatura otoczenia. W starszych publikacjach spotyka się również określenie temperatury pokojowej jako 20 °C (293 K) – najczęściej w tablicach gęstości cieczy czy tablicach współczynników załamania światła.Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-86, ISBN 978-1-4200-9084-0.
  2. Ditlenek selenu (ZVG: 3990) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-05-28].
  3. związki selenu, z wyjątkiem selenku siarczku kadmu oraz związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  4. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.Wywoływanie materiałów fotograficznych (błon i papierów) – proces fotograficzny, którego zasadniczym etapem jest reakcja chemiczna, w wyniku której przetwarzane są naświetlone obszary substancji światłoczułej. W ten sposób obraz utajony przekształca się w negatywowy obraz jawny. Wywoływanie przeprowadza się najczęściej przy użyciu kąpieli w roztworze wywoływacza. Większość materiałów fotograficznych musi być następnie poddanych utrwalaniu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Zjawisko odwrotne do sublimacji to resublimacja.
  Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny, będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów. Utleniacze w reakcjach zmniejszają swój stopień utlenienia i jednocześnie powodują jego wzrost w pozostałych produktach reakcji.
  Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.
  Dwutlenek siarki (nazwa Stocka: tlenek siarki(IV)), SO2 (ditlenek siarki, bezwodnik siarkawy) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków niemetali. Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog). Stosowany jako konserwant (E220), szczególnie powszechnie do win, także markowych. Dwutlenek siarki wykorzystuje się również do produkcji siarczynów, do bielenia (w przemyśle tekstylnym i papierniczym), dezynfekcji (znany już w starożytności) i jako czynnik chłodniczy. Jest produktem pośrednim podczas produkcji kwasu siarkowego. Rozpuszcza się m.in. w wodzie i acetonie.
  Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku przez zakwaszenie roztworu nadtlenku baru kwasem azotowym(V).
  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Kwas azotowy, HNO3 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Resztą kwasową jest w nim grupa azotanowa zawierająza azot na V stopniu utlenienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.