• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dioda prostownicza

  Przeczytaj także...
  Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego. Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.Prostownik jest to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe.
  Gazotron to rodzaj gazowanej lampy elektronowej. Jest to dioda prostownicza znajdująca zastosowania głównie w zasilaczach większej mocy.
  Dioda prostownicza 1100 A w obudowie pastylkowej.

  Dioda prostowniczadioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu.

  Głównymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalne dopuszczalne napięcie wsteczne (napięcie pomiędzy anodą i katodą w stanie zatkania) i maksymalny prąd przewodzenia. Parametry te określają możliwość użycia diody w konkretnym zastosowaniu. W elektronice głównie stosowanymi są diody krzemowe o dopuszczalnym dużym natężeniu prądu. Diody germanowe mają znacznie mniejsze dopuszczalne napięcie wsteczne oraz niższą dopuszczalną temperaturę złącza (Tj = 75° C dla diody germanowej oraz Tj = 150° C dla diody krzemowej)

  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.Dioda półprzewodnikowa – rodzaj diody wykonanej z materiałów półprzewodnikowych i zawierającej złącze prostujące. Zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodnika, odmiennie domieszkowanych – typu n i typu p, tworzących razem złącze p-n, lub z połączenia półprzewodnika z odpowiednim metalem – dioda Schottky’ego.

  Innymi ważnymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalny prąd chwilowy (określający odporność na przeciążenia), maksymalna moc tracona na diodzie, czas odzyskiwania zdolności zaworowej (wyznacza maksymalną częstotliwość prądu prostowanego).

  Najpopularniejszym zastosowaniem diody prostowniczej jest prostowanie napięcia o częstotliwości sieciowej, czyli w Polsce 50 Hz.

  Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnić można:Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.

  Spotykane w praktyce zakresy pracy diod prostowniczych obejmują prądy o natężeniu od kilku mA (m.in. elektronika) do kilku kA (m.in. elektrotechnika) i napięcia od kilku V do kilkudziesięciu kV (kilowoltów). Mogą być wykonywane w postaci półprzewodnikowych diod złączowych (ze złączem p-n) lub diod Schottky’ego (ze złączem metal-półprzewodnik) gdy liczy się szybkość diody, oraz lamp elektronowych np. dioda próżniowa i gazotron. Wariant diody prostowniczej z barierą Schottky'ego (zaletą jest UF = 0,5 ÷ 0,6, wadą natomiast małe napięcie w kierunku zaporowym) jest szczególnie ceniony w układach cyfrowych, gdzie szybkość przełączania diody odgrywa istotną rolę.

  Dioda – dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym.Katoda (gr. kata – „w dół”, hodós – „ścieżka”) – elektroda, przez którą z urządzenia wypływa prąd elektryczny (co może polegać na wypływie ładunku dodatniego lub dopływie ładunku ujemnego). W odbiornikach prądu elektrycznego (np. lampach elektronowych) katoda jest elektrodą ujemną, natomiast w źródłach prądu (np. ogniwach galwanicznych) – dodatnią. Katoda występuje zawsze w parze z elektrodą, przez którą do urządzenia wpływa prąd – anodą.

  Parametry techniczne diody prostowniczej:

 • dopuszczalne parametry graniczne:
 • IFN - prąd znamionowy w kierunku przewodzenia (zwany inaczej maksymalnym średnim prądem przewodzenia diody IO),
 • IFRM - szczytowy, powtarzalny prąd przewodzenia diody (przykładowo dla impulsów o czasie trwania nie większym niż 3,5ms oraz częstotliwości 50 Hz),
 • IFSM - szczytowy, niepowtarzalny prąd przewodzenia (np. dla pojedynczego impulsu o czasie trwania nie większym niż 10ms),
 • URWM - szczytowe napięcie rewersyjne pracy (albo średnie, wsteczne napięcie podczas pracy diody w prostowniku jednopołówkowym z obciążeniem rezystancyjnym),
 • URRM - szczytowe, powtarzalne napięcie rewersyjne,
 • URSM - szczytowe, niepowtarzalne napięcie rewersyjne,
 • PTOT - maksymalna wartość mocy traconej na elemencie,
 • Tj - maksymalna temperatura złącza,
 • Rth - rezystancja cieplna w danych warunkach pracy,
 • Parametry charakterystyczne:
 • UF - napięcie przewodzenia przy ustalonym prądzie przewodzenia IF (najczęściej przy maksymalnym średnim prądzie wyprostowanym IO, nazywanym również prądem znamionowym IFN),
 • IR - wsteczny prąd przy wstecznym napięciu szczytowym pracy URWM.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. How does Rectifier Diode work? - Definition and conctruction, „911 Electronic”, 24 lipca 2015 [dostęp 2018-04-24] (ang.).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • prostownik
 • zasilacz
 • Mostek Graetza
 • tyrystor
 • tyratron
 • Tyrystor - element półprzewodnikowy składający się z 4 warstw w układzie p-n-p-n. Jest on wyposażony w 3 elektrody, z których dwie są przyłączone do warstw skrajnych, a trzecia do jednej z warstw środkowych. Elektrody przyłączone do warstw skrajnych nazywa się katodą (K) i anodą (A), a elektroda przyłączona do warstwy środkowej – bramką (G, od ang. gate – bramka).Anoda (gr. ana – "w górę", hodós – "ścieżka") – elektroda, przez którą prąd elektryczny wpływa do urządzenia (co może polegać na dopływie ładunku dodatniego lub wypływie ładunku ujemnego). W odbiornikach prądu elektrycznego (np. lampach elektronowych) anoda jest elektrodą dodatnią, natomiast w źródłach prądu (np. ogniwach galwanicznych) – ujemną. Anoda występuje zawsze w parze z elektrodą, przez którą prąd wypływa z urządzenia, czyli katodą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Tyratron to lampa gazowana zbliżona konstrukcyjnie do gazotronu. Jest ona pochodną gazotronu powstałą przez umieszczenie pomiędzy anodą i katodą jednej lub kilku siatek. Siatki te służą do regulacji napięcia anodowego, przy którym lampa zacznie przewodzić prąd.
  Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.
  Mostek Graetza to pełnookresowy prostownik z czterech diod prostowniczych połączonych w specyficzny układ prostujący prąd przy wykorzystaniu obu połówek napięcia przemiennego (prostownik dwupołówkowy). W układzie takim niezależnie od kierunku przepływu prądu na wejściu prąd na wyjściu płynie zawsze w tę samą stronę. W określonej chwili dwie z tych diod pracują przy polaryzacji w kierunku przewodzenia, a dwie w kierunku zaporowym; przy zmianie kierunku prądu wejściowego te pary zamieniają się rolami. Mostek ten jest czwórnikiem - ma dwa zaciski wejściowe (napięcie przemienne) oraz dwa zaciski wyjściowe.
  Złącze m-s (metal-półprzewodnik) - złącze metalu z półprzewodnikiem powstałe poprzez pokrycie metalem płytki z półprzewodnika. Złącze m-s może mieć jedną z 2 charakterystyk prądowo - napięciowych:
  Dioda Schottky’ego (wym. szotkiego) – dioda półprzewodnikowa, w której w miejsce złącza p-n zastosowano złącze metal-półprzewodnik. Charakteryzuje się małą pojemnością złącza, dzięki czemu typowy czas przełączania wynosi tylko około 100 ps.
  Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.
  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.