• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dictyostelia  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.Plazmodium, śluźnia – wielojądrowa masa protoplazmatyczna (komórczak) wykazująca zdolność pełzakowatego ruchu po podłożu. Różne postacie plazmodiów występują u odmiennych grup organizmów o budowie ameboidalnej – u śluzowców (Amoebozoa) i ameb Vampyrellida (Rhizaria). Śluzowce dikcjosteliowe wytwarzają pseudoplazmodia (nibyśluźnie) o zupełnie innej budowie, z zachowaną autonomią poszczególnych komórek, a podobne twory powstające przez złączenie wolnych komórek wytwarzają myksobakterie.

  Dictyostelia – podgrupa śluzowców, powszechnie występujących ameb kolonialnych, której przedstawiciele żyją przede wszystkim w leśnej ściółce i glebie. Opisano około 150 gatunków należących do tej grupy.

  Organizmy te reagują na zmienne warunki poprzez przyjmowanie jednej z dwóch podstawowych form: pojedynczej komórki (mikrocysty) lub kolonii, powstającej w wyniku połączenia nawet 100 tysięcy osobników. Kolonie takie tworzą grubościenne, bardzo odporne makrocysty (zygocysty) lub wielokomórkowe owocniki (sorokarpy). W odróżnieniu od Myxomyteces (innej podgrupy śluzowców), Dictyostelia formują pseudoplazmodium (nibyśluzkę) i sorokarpy, które w przypadku większości gatunków posiadają odmienną niż u pozostałych śluzowców budowę komórkową i u których zachodzi proces obumierania komórek (typowo ginie około 20% całej kolonii).

  JSTOR (/dʒeɪ-stɔːr/, skrót od ang. Journal Storage) – biblioteka cyfrowa utworzona w 1995 roku. Początkowo zawierała cyfrowe kopie czasopism naukowych o wyczerpanym nakładzie. Następnie zaczęła zbierać także książki, materiały źródłowe oraz aktualne numery czasopism naukowych. Pozwala na wyszukiwanie w pełnej treści niemal 2000 czasopism naukowych. Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.

  Do najbardziej znanych przedstawicieli należy Dictyostelium discoideum – ważny organizm modelowy wykorzystywany do badania komunikacji międzykomórkowej oraz zachowań grupowych organizmów jednokomórkowych.

  Charakterystyka ogólna[ | edytuj kod]

  Dictyostelia żywią się głównie bakteriami, wykazując prawdopodobnie pewne preferencje pokarmowe.

  Występują na całym świecie, przy czym zostały wyizolowane głównie z gleb leśnych i ściółki glebowej.

  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

  Dictyostelia są pierwszymi odkrytymi (i najlepiej zbadanymi) formami organizmów wielokomórkowych, w których po stadium wielokomórkowym, odpowiedzialnym za rozmnażanie, występuje jednokomórkowe stadium troficzne. Ten proces jest szczególnie dobrze zbadany dla Dictyostelium discoideum. W fazie troficznej występuje jednokomórkowa, niezależna ameba (myxoameba), żywiąca się bakteriami. Następnie zaczyna się rozmnażać przez podział (schizogonia), który w optymalnych warunkach laboratoryjnych zachodzi co 8-10 godzin. Populacja rośnie aż do wyczerpania pokarmu, po czym komórka może przejść do jednej z trzech odmiennych ścieżek rozwoju, prowadzących do powstania, odpowiednio, mikrocyst, zygocyst lub owocników (sorokarpów). Nie każdy gatunek może jednak rozwinąć wszystkie trzy formy. Przykładowo, D. discoideum i ich najbliżsi krewni nie tworzą mikrocyst

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Śluzowce (Myxomycota) zwane też śluzoroślami (Eumycetozoa) – grupa (ok. kilkuset gatunków) organizmów eukariotycznych należąca do Amoebozoa, dawniej zaliczana do grzybów, potem do protistów grzybopodobnych (wraz z lęgniowcami). Z przyczyn historycznych w podręcznikach traktowana jako klasa roślin zarodnikowych, a w szczególności grzybów. Jednak bliższa jest typowo zwierzęcym Protista (pierwotniakom). Wskazuje na to występowanie form ruchomych (myksoameb i myksopełzaków oraz odżywianie się poprzez fagocytozę), dlatego włączane są do supergrupy Amoebozoa, z wyjątkiem łańcuszkorośli (Acrasiomycota=Heterolobosea=Percolozoa), które zalicza się do supergrupy Excavata oraz plazmodioforowców, zaliczanych niegdyś również do glonowców, obecnie do supergrupy Rhizaria.

  Owocniki składają się z trzonu (komórkowego lub bezkomórkowego) podtrzymującego kupkę zarodni. Sorokarpy są najlepiej zbadaną postacią Dictyostelia ze względu na swoją wielokomórkową budowę oraz zasadnicze znaczenie w procesie odróżniania poszczególnych gatunków.

  PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.Schizogonia - typ bezpłciowego rozmnażania się niektórych pierwotniaków. Polega na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, a dopiero później na podziale cytoplazmy. Jest przez to nazywana podziałem wielokrotnym. Taki sposób rozmnażania umożliwia powstanie w krótkim czasie dużej liczby osobników potomnych, co ma znaczenie w rozprzestrzenianiu się gatunku.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Julius Oscar Brefeld, znany głównie jako Oscar Brefeld (ur. 19 sierpnia 1839 w Telgte, zm. 12 stycznia 1925 w Berlinie) – niemiecki botanik i mykolog.
  Pseudoplazmodium, także nibyśluźnia, śluźnia rzekoma, plazmodium agregacyjne – forma ciała występująca u akrazji oraz śluzowców z klasy dikcjosteliowych. Od śluźni różni się tym, że tworzące ją pełzaki zachowują swoją indywidualność. Wyróżnia się nibyśluźnie wegetatywne oraz generatywne.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Organizmy modelowe – organizmy, wykorzystywane w badaniach genetycznych ze względu na swoje cechy. Do tej pory nie znaleziono idealnego organizmu modelowego, ale są pewne cechy biologiczne, które bierze się pod uwagę, wybierając obiekt do eksperymentu.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.