• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deszczowanie

  Przeczytaj także...
  Sadownictwo – dziedzina ogrodnictwa zajmująca się uprawą roślin trwałych (wieloletnich) dających jadalne owoce, czyli roślin sadowniczych. Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny uprawiane w sadach i na plantacjach.Irygacja (nawadnianie, system irygacyjny) – jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych.
  Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.
  Deszczowanie uprawy truskawek.
  Klimatyczne strefy zróżnicowanej celowości stosowania nawodnień deszczownianych w rolnictwie na podstawie współczynników ETp/Pweg dla okresu IV – IX (układ izolinii współczynnika według Matula); I – strefa o największej celowości lokalizacji deszczowni, II – strefa o średniej celowości lokalizacji deszczowni, III – strefa o umiarkowanej celowości lokalizacji deszczowni, IV – strefa o małej celowości lokalizacji deszczowni

  Deszczowanie - nawadnianie pól za pomocą sztucznego deszczu, wytwarzanego przez deszczownię.

  Mechanizacja - zastępowanie pracy ręcznej przez maszynę, wprowadzanie maszyn i urządzeń mechanicznych. Mechanizacja w przeciwieństwie do automatyzacji nie eliminuje pracy ręcznej, jedynie ją ogranicza.Deszczownia - urządzenie mechaniczne rozpylające wodę w postaci sztucznego deszczu, służące do powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych, sadów, winnic, łąk itp. Deszczownie wiosną wykorzystuje się także do zapobiegania uszkodzeniom kwiatów lub innych części roślin przez przymrozki. Deszczownia składa się z pompowni, sieci wodociągów doprowadzających i rozprowadzających wodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczy pracujących pod ciśnieniem około 0,4 MPa.

  W porównaniu z innymi systemami deszczowanie stwarza najdogodniejsze warunki do pełnej mechanizacji i automatyzacji nawadniania na dużych kompleksach gleb oraz zapewnia najoszczędniejsze dawkowanie wody i najbardziej równomierne jej rozmieszczenie na powierzchni pola. Jednocześnie przy tym systemie nawodnień nie występują straty powierzchni użytków rolnych na sieć rowów doprowadzających i odprowadzających wodę, jak też kosztowne prace związane z wyrównaniem terenu wymaganym przy innych systemach. Główne wady deszczowania to zużycie energii koniecznej do rozdeszczowania wody i wysokie koszty urządzeń technicznych. Deszczowanie służy także do równoczesnego rozprowadzania z wodą nawozów mineralnych i naturalnych oraz do deszczowania ochronnego upraw, sadów, szkółek leśnych przed przymrozkami. W sadownictwie stosuje się deszczowanie barwiące, polegające na krótkotrwałym deszczowaniu jabłoni, trwającym kilka minut, w czasie największego nasłonecznienia przez kilka kolejnych dni, w celu nadania owocom intensywnego rumieńca i zwiększenia ich wartości handlowej.

  Uprawka – każda czynność wykonywana narzędziem uprawowym lub maszyną uprawową, np. orka, włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie, wałowanie, gryzowanie. Pojedyncza uprawka na ogół nie wystarcza do spełnienia określonych zadań. Dlatego też najczęściej wykonuje się kilka uprawek następujących po sobie bezpośrednio lub w pewnych odstępach czasu, aby wykorzystać naturalne procesy zachodzące w roli pod wpływem uprawek i czynników przyrodniczych. Szereg uprawek wykonywanych w określonej porze roku dla uzyskania zamierzonych celów nazywa się zespołem uprawek.Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.

  Biorąc pod uwagę cele, jakie spełnia deszczowanie można wyróżnić kilka jego typów:

 • przedsiewne lub posiewne – w celu ułatwienia wschodów roślin lub ukorzenienia się sadzonek,
 • nawożące pogłównie – podczas wegetacji roślin,
 • ochronne – przed przymrozkami lub w celu zwalczania chwastów, chorób lub szkodników,
 • produkcyjne – w okresach krytycznych gospodarki wodnej roślin w celu zwiększenia plonów i zapobiegania klęsce posuch,
 • uprawowe – w celu ułatwienia wykonania orek i in. uprawek oraz zbiorów,
 • retencyjne – w okresie pozawegetacyjnym w celu zwiększenia zapasów wodnych w glebie.
 • Użytki rolne – wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice itp.). Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. Powierzchnia użytków rolnych na świecie wynosi 4868,3 mln ha (1992), w Polsce – 18,87 mln ha (2011), co stanowi 60,3% ogólnej powierzchni kraju.Choroby roślin – wszelkie dłużej trwające naruszenie równowagi w czynnościach życiowych rośliny przez jakikolwiek czynnik chorobotwórczy (Gäumann 1959).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przymrozek – zjawisko spadku temperatury powietrza przy gruncie poniżej 0 °C, przy średniej dobowej większej od 0 °C. Rozróżnia się przymrozki:
  Orka – zabieg agrotechniczny uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli.
  Sad – obszar użytkowany rolniczo, na którym rosną drzewa owocowe. Gałęzią nauki zajmującą się czynnościami związanymi uprawą sadu jest sadownictwo.
  Szkodniki – organizmy powodujące straty w działaności rolnej, leśnej, magazynowej, także uszkadzające kolekcje, zbiory muzealne, biblioteczne itp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.