• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Depozyt sądowy

  Przeczytaj także...
  Dłużnik (łac. debitor) – osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.Arbitraż – metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście.
  Wierzyciel ( łac. creditor) – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia wierzyciela explicite (wprost); definiuje jedynie konstrukcje zobowiązania (czyli stosunku zobowiązaniowego); zgodnie z przepisem art. 353 kc – zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

  Depozyt sądowy:

  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.
 • Suma pieniężna składana przez dłużnika do Sądu celem spełnienia zobowiązania, w przypadku niemożności bezpośredniego zwrócenia jej wierzycielowi.
 • Suma pieniężna wnoszona przez pozwanego do sądu lub instytucji kredytowej wskazanej przez Sąd jako zabezpieczenie zobowiązań z tytułu powództwa.
 • Suma pieniężna w wysokości sumy przyjętego zobowiązania wnoszona przez przyjmującego zobowiązanie do Sądu lub arbitra.
 • Suma pieniężna wnoszona do banku w myśl umowy stron będących w sporze do czasu rozstrzygnięcia sporu w drodze sądowej lub arbitrażowej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.