• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Departament - Księstwo Warszawskie

  Przeczytaj także...
  Prefekt w Księstwie Warszawskim był władzą stojącą na czele departamentu. Podlegał służbowo Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zobowiązany był jednak do wykonywania poleceń także innych ministrów. Decyzje podejmował jednoosobowo, z wyjątkiem sporów administracyjnych, podlegających kompetencji Rady Prefekturalnej. Jego pomocnikiem w sprawach policyjnych był odrębny komisarz, podporządkowany Ministrowi Policji. Podlegał mu również Intendent Dóbr i Lasów Narodowych, gdyż sprawy zarządu majątkiem narodowym podlegały wówczas resortowi spraw wewnętrznych. Sprawował również nadzór nad administracją skarbową w departamencie, merytorycznie podległą Ministrowi Przychodów i Skarbu (Dyrekcją Skarbu). Nie były mu natomiast podległe sądownictwo i wojsko.Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.
  Minister Policji w Księstwie Warszawskim był jednoosobową naczelną władzą państwową, do której należało "zapobieganie wypadkom szkodliwym i bezprawiom, tudzież czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym", w szczególności zabezpieczenie wolności, własności, spokoju i "wygody" ludności, ochrona urządzeń i własności publicznej, więziennictwo, cenzura prasy, śledzenie osób podejrzanych, włóczęgów, żebraków i kierowanie ich do robót publicznych, ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie epidemiom, nadzór nad higieną w miastach i stanem dróg publicznych, zapobieganie wszelkiego rodzaju fałszerstwom. Zakres uprawnień ministra zazębiał się z ministrem spraw wewnętrznych (mimo przejęcia od niego w 1810 r. kompetencji w szeregu zagadnień) i sądownictwem karnym. Minister policji był członkiem Rady Ministrów.

  Departament, jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia w Księstwie Warszawskim, organizacyjnie wzorowana na departamentach francuskich. Odpowiednik obecnego województwa.

  Księstwo Warszawskie w latach 18071809 dzieliło się na sześć, a w latach 18091815 na dziesięć departamentów. Departamenty podzielone były na powiaty, powiaty na gminy.

  Na czele departamentu stał prefekt podległy ministrowi spraw wewnętrznych. W sprawach policyjnych pomagał mu odrębny komisarz, podporządkowany ministrowi policji. Nadzorowi prefekta podlegały też merytorycznie podległe ministrowi przychodów i skarbu Dyrekcje Skarbu oraz Intendent Dóbr i Lasów Narodowych.

  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.Sąd administracyjny – jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Zasadą jest bezwzględny zakaz rozstrzygania przez sądy administracyjne spraw cywilnych, objętych kognicją sądów powszechnych (art. 58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jednakże sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z powołaniem się na brak swej kognicji (właściwości), jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się już za niewłaściwy (art. 58 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

  Organem sądownictwa administracyjnego była Rada Prefekturalna.

  Organem opiniodawczo-kontrolnym o charakterze częściowo samorządowym były Rady Departamentowe.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rada prefekturalna (Rada interesów spornych) – oparty na wzorach francuskich organ Księstwa Warszawskiego zajmujący się rozstrzyganiem sporów administracyjnych (m.in. dotyczących podatków i majątku narodowego) w pierwszej instancji. Odwołania od rozstrzygnięć rad prefekturalnych rozpatrywała Rada Stanu. Rada prefekturalna działała na szczeblu departamentu. Składała się z trzech radców mianowanych przez króla wedle uznania. W obradach mógł uczestniczyć prefekt z głosem stanowczym (gdy uznał to za stosowne).
  Minister Spraw Wewnętrznych w Księstwie Warszawskim był jednoosobową naczelną władzą państwową, do której należał cały zarząd kraju, nieprzekazany innym władzom: sprawy polityczno-administracyjne, gospodarcze, urządzenia użyteczności publicznej, oświata i wyznania. Podlegała mu administracja terytorialna w departamentach, którą kierowali prefekci. Przeprowadzał pobór, czuwał nad zaopatrzeniem wojska i gwardią narodową. Podlegała mu też Główna Dyrekcja Poczt, pełniąca również funkcje policyjno-wywiadowcze. Od 1809 r. podlegała mu Administracja Generalna Towarzystwa Ogniowego. Do r. 1811 w zakres jego kompetencji wchodził zarząd dobrami narodowymi, sprawowany przez podległą mu Dyrekcję Generalną Dóbr i Lasów Narodowych. Organami doradczymi były Rada Ogólna Lekarska i Rada Handlowa Ogólna. Minister spraw wewnętrznych był członkiem Rady Ministrów.
  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.
  Minister Przychodów i Skarbu w Księstwie Warszawskim był jednoosobową naczelną władzą administracyjną w zakresie skarbowości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.