• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Delegacja ustawowa

  Przeczytaj także...
  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Delegacja - przeniesienie części lub całości swoich uprawnień, kompetencji z reguły przez organ wyższego stopnia na organ niższego stopnia. Jest to więc pewien rodzaj upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych wcześniej tylko dla jednego organu.

  Delegacja ustawowa – przeniesienie przez pewien organ władzy państwowej, prawa do wykonywania części jego kompetencji na inny organ.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213 – 215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

  Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP, delegację ustawową może uzyskać wyłącznie organ w niej wskazany, zalicza się do nich:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.
 • Prezydent RP
 • Rada Ministrów
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister kierujący działem administracji rządowej
 • Przewodniczący komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • delegacja (prawo)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.599 sek.