• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deficyt pierwotny  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.
  Saldo pierwotne zwane też saldem wyjściowym albo podstawowym – jest to różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa pomniejszonymi o koszty obsługi długu publicznego. Takie ujęcie salda pozwala na ocenę jak kształtowałaby sie równowaga budżetu państwa, gdyby nie konieczność obsługi długu. Wystąpienie deficytu pierwotnego sygnalizuje przekroczenie granicy bezpieczeństwa w zakresie długu publicznego.
  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.
  Podatek pośredni – danina publiczna płacona w pieniądzu, przymusowa, bezzwrotna, niezwiązana, zasilająca budżet państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.
  Policy mix – kombinacja nastawienia polityki pieniężnej i polityki fiskalnej występującej w danym okresie. Stanowi miarę monetarnego i fiskalnego zacieśnienia (luzowania). Zazwyczaj przedstawiany w układzie współrzędnych, gdzie na osi poziomej uwidocznione jest nastawienie monetarne (monetary loosening, monetary tightening) mierzone zmianami w rzeczywistych krótkoterminowych stopach procentowych. Oś pionowa reprezentuje nastawienie fiskalne (fiscal loosening, fiscal tightening) wyrażone zmianami w saldzie pierwotnym ze względu na fazę cyklu koniunkturalnego CAPB (cyclically-adjusted budget balances). Punkty odpowiadające prowadzonej polityce monetarno-fiskalnej w określonych latach po chronologicznym połączeniu wykreślają ścieżkę w czasie policy mix. Taka konstrukcja wykresu prowadzi do powstania czterech głównych obszarów odpowiadających ćwiartkom układu współrzędnych o różnych kombinacjach polityki monetarnej i fiskalnej, przy czym za opcję najbardziej pożądaną w długim okresie uważa się skupienie punktów (odpowiadających nastawieniu w kolejnych latach) możliwie blisko początku układu współrzędnych.
  Cykl koniunkturalny – zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Współcześnie najszerzej rozpowszechnioną teorią powstania cykli jest Teoria realnego cyklu koniunkturalnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.