• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Daniel Beauvois

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  Daniel Beauvois (ur. 9 maja 1938 w Annezin) – francuski historyk, pisarz, autor artykułów i tłumaczeń.

  Ukończył studia rusycystyczne i polonistyczne na Uniwersytecie Lille III. W latach 1964-1968 pracował w szkołach średnich jako nauczyciel języka rosyjskiego.

  Jest członkiem zagranicznym PAN, PAU i Ukraińskiej Akademii Nauk. Uzyskał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów Wrocławskiego, Warszawskiego i Jagiellońskiego.

  Nagroda im. Jerzego Giedroycia - nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką".Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.

  Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

  W latach 1969–1972 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 1973 do 1978 był pracownikiem naukowym CNRS w Paryżu. Następnie został kierownikiem katedry polonistycznej w Lille do 1992 oraz Ośrodka Historii Słowian na Sorbonie w latach 1993–1998.

  Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS (pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) - francuska państwowa instytucja naukowa, skupiająca się na rozwoju dziedzin nauki w tym technicznych, będąca pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Jako historyk skupia się na tematyce ukraińskiej.

  W 2006 otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914.

  Wybrane publikacje[]

 • Le Centenaire de la Commune de Paris. Le socialisme français et ľEurope Centrale. Actes du colloque organisé par le Centre ďEtudes de la Civilisation Française de ľUniversité de Varsovie, avril 1971, réd Daniel Beauvois, publication du Centre de Civilisation Française de ľUniversité de Varsovie, Warszawa: Wydawnictwo Uniw. Warsz. 1972.
 • Les confins de l'ancienne Pologne: Ukraine, Lituanie, Biélorussie XVIe-XXe siècles, Daniel Beauvois (éd.), préf. de Czesław Miłosz, Lille: Presses Universitaires de Lille 1988.
 • La Constitution Polonaise du 3 mai 1791 et les idées françaises, Lille: Rayonnement Culturel Polonais 1991.
 • Adam Mickiewicz aux yeux des Français, textes réunis, établis et présentés avec l'introd., commentaires, et notes par Zofia Mitosek; préfaces Louis Le Guillou, Daniel Beauvois, Warszawa - Paris: Wydawnictwo Naukowe PWN - Centre National de la Recherche Scientifique Editions 1992.
 • Histoire de la Pologne, Paris: Hatier 1995.
 • Publikacje w języku polskim[]

 • Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, przeł. Ewa i Krzysztof Rutkowscy, Paryż: Instytut Literacki 1987.
 • Anielstwo i imperializm. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois, "Zeszyty Historyczne" z. 85, 1988, s. s. 3-12.
 • Moja przygoda z Kresami, "Ruch Literacki" 30 (1989), z. 4/5, s. 281-291.
 • Szczyt mikołajczykowskich represji antyszlacheckich na Ukrainie 1849-1852 [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Nawojka Cieślińska, Piotr Rudziński, Warszawa 1990.
 • Północna Francja a sprawa polska w latach 1830-1833 [w:] Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania, pod red. Władysława Zajewskiego, Warszawa 1990.
 • Trzeba o tym mówić. Rozmowa z prof. Danielem Bevaouis. Rozmowę przeprowadził Stanisław Bereś, "Zeszyty Literackie" 8 (1990), z. 31, s. 108-118.
 • Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, t. 1: Uniwersytet Wileński, t. 2: Szkoły podstawowe i średnie, przeł. Ireneusz Kania, Rzym - Lublin: Fundacja Jana Pawła II - Redakcja Wydawnictw KUL 1991.
 • Stosunki polsko-francuskie w czasie dziwnej wojny, Kraków: Oficyna Literacka 1991.
 • Świadomość obywatelska u ziemian polskich na terenach litewsko-ruskich, "Krytyka" nr 40, 1993, s. 128-132.
 • Mit "kresów wschodnich", czyli jak mu położyć kres [w:] Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 1994.
 • Antoni Taront, Wspomnienia emigranta polskiego z północnej Francji, do druku przygot. i komentarzami opatrzyli Daniel Beauvois, Kazimierz Ożóg, Jadwiga Śrutek, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1994.
 • Stosunki społeczno-etniczne na Ukrainie prawobrzeżnej w końcu XIX i na początku XX wieku (… propos książki "Walka o ziemię na Ukrainie 1863-1914"), "Przegląd Wschodni" 3 (1994), z. 4, s. 619-637.
 • Czego Jan Potocki szukał w Czeczeni?, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza" 30 (1995), s. 49-56.
 • Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914, przeł. Krzysztof Rutkowski, Sejny: "Pogranicze" 1996.
 • Religie a narody w walce rosyjsko-polskiej na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1863-1914, "Przegląd Historyczny" 88 (1997), z. 1 s. 73-94.
 • Europejskość Mickiewicza przed opuszczeniem Litwy (Mickiewicz europ‚en en Lituanie), "Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu" 4 (1998), s. 7-20.
 • Przedmowa [w:] Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, wybór, oprac. i wstęp Zofia Mitosek, przeł. Remigiusz Forycki, Warszawa 1999, s. 29-32.
 • Rzeź humańska. Począwszy od "Sofiówki", poprzez "Hajdamaków" aż do "Snu srebrnego Salomei", "Twórczość" 55 (1999, nr 10, s. 80-92.
 • Bywam głosem wołającym na puszczy. Z Danielem Beauvois rozmawia Jan Strękowski, "Odra" 40 (2000), nr 7/8, s. 4-8.
 • Spory historyków (Francja, Rosja, Polska) wokół Ukrainy-Rusi [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, red. Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000, s. 32-52.
 • Byłem skazany na oryginalność. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką, "Roczniki [Stacja Nauk. PAN w Paryżu]" 4 (2001), s. 213-219.
 • Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w XX wieku, "Przegląd Wschodni" 7 (2001), z. 1, s. 185-204.
 • Coraz mniej Jaśnie Oświecony Książę - kurator wileński [w:] Czartoryscy - Polska - Europa . Historia i współczesność, pod red. Zbigniewa Barana, Kraków 2003, s. 42-52.
 • Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. Krzysztof Rutkowski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005 (wyd. 2 2011).
 • Polacy w oczach Francuzów w latach 1764-1849, "Echa Przeszłości" 7 (2006), s. 41-52.
 • Trójkąt ukraiński 1793-1914. Szlachta, carat i lud na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie [w:] Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?, red. Jacek Purchla, Kraków 2006, s. 43-58.
 • Dzieje Polski w badaniach historyków francuskich w XX wieku [w:] O nas bez nas". Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, red. Witold Molik i Henryk Żaliński, Poznań 2007, s. 49-67.
 • Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010.
 • Przypisy

  1. Daniel Beauvois. Uniwersytet Wrocławski. [dostęp 2015-10-05].
  2. Doktoraty HC. uw.edu.pl. [dostęp 21 lutego 2011].
  3. Nagrodzeni
  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Lille (nid. Rijsel, flam.zach. – Rysel) – miasto i gmina w północnej Francji, siedziba prefektury departamentu Nord oraz stolica regionu Nord-Pas-de-Calais, główne miasto historycznej krainy Flandrii.
  La Sorbonne - tradycyjna nazwa historycznego uniwersytetu paryskiego założonego w 1257 roku, jednego z najstarszych i najbardziej znanych w Europie.
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.