• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czynny żal

  Przeczytaj także...
  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

  Czynny żal – zachowanie sprawcy przestępstwa polegające na dobrowolnym zaniechaniu jego dokonywania lub zapobieżeniu zamierzonemu skutkowi przestępczemu już w trakcie realizowania przestępstwa, co według ustaw karnych w wielu wypadkach pozwala na złagodzenie mu kary lub wręcz na całkowite uniknięcie przez niego odpowiedzialności karnej.

  Zamiar (łac. dolus) – w prawie karnym materialnym element strony podmiotowej przestępstwa; synonim winy umyślnej, tj. świadomego ukierunkowania na osiągnięcie stanu rzeczy określonego w typie czynu zabronionego.Dezercja (łac. desertio (opuszczenie), ang. desertion, fr. désertion, niem. Fahnenflucht, szw. desertering) jest podlegającym karze przestępstwem, samowolnym uchyleniem się od obowiązków wojskowych w czasie wojny lub pokoju. Żołnierz taki jest zwany dezerterem. Występek jest tak dawny jak armie świata, był znany w starożytnej Grecji i Rzymie. Do XIX wieku dezercja była z reguły karana śmiercią, w tym stuleciu wprowadzono w wojskowych kodeksach karnych rozróżnienie między dezercją a samowolnym oddaleniem się od oddziału, co utrzymało się do dziś.

  Czynny żal w polskim prawie karnym[]

 • Dobrowolne odstąpienie od usiłowania lub zapobieżenie bądź próba zapobieżenia skutkowi stanowiącemu znamię czynu – art. 15 kk
 • Art. 17. § 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości; w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.
 • § 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się art. 15 § 1

  Kara kryminalna – podstawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekonomiczną dla sprawcy oraz jego rodziny.Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.
 • Art. 23. § 1. Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego.
 • § 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do współdziałającego, który dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego

 • Poniechanie działalności szkodliwej dla Rzeczypospolitej Polskiej (przygotowywania zamachu, działalności szpiegowskiej itp.) i ujawnienie wszystkich ważnych okoliczności czynu – art. 131 kk
 • Powrót osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową z dezercji w ciągu 14 dni od samowolnego opuszczenia miejsca służby – art. 146 kk
 • Uchylenie zagrożenia dla życia lub zdrowia – art. 160 § 4 kk
 • Uchylenie niebezpieczeństwa powszechnego (wzgl. katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym) – art. 169, 176 kk
 • Uchylenie zagrożenia dla pracowników wynikającego z niewypełnienia obowiązku przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy – art. 220 § 3 kk
 • Sprostowanie fałszywego zeznania, opinii, tłumaczenia przed rozstrzygnięciem sprawy – art. 233 § 5. pkt. 2 kk
 • Odstąpienie od udziału w związku przestępczym – art. 259 kk
 • W przypadku kradzieży, przywłaszczenia, zniszczenia rzeczy – naprawienie szkody, zwrócenie nieuszkodzonego pojazdu, dobra kultury – art. 295 kk
 • W przypadku wyrządzenia szkody przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez osobę uprawnioną do prowadzenia spraw majątkowych lub działalności gospodarczej – naprawienie szkody – art. 296 § 5 kk
 • W razie oszustwa ubezpieczeniowego – zapobieżenie wypłacie odszkodowania przed wszczęciem postępowania karnego – art. 298 § 2 kk
 • W przypadku przestępstw gospodarczych z art. 296, 299-305 kk – naprawienie szkody w całości lub w znacznej części – art. 307 kk
 • Powrót żołnierza z dezercji w ciągu 14 dni od opuszczenia jednostki lub wyznaczonego miejsca – art. 340 kk
 • Czynny żal przy usiłowaniu[]

 • Przy usiłowaniu nieukończonym: polega na dobrowolnym odstąpieniu od dokonania czynu zabronionego. Sprawca rezygnuje z wykonywania zamiaru popełnienia czynu zabronionego z przyczyn wewnętrznych, zdaje sobie sprawę z możliwości dokonania czynu, ale nie ma już zamiaru popełnienia czynu zabronionego. Rezygnacja może nastąpić pod wpływem osoby trzeciej, jeżeli sprawca nie musiał poddać się jej woli. Zaniechanie realizacji musi być ostateczne.
 • Przy usiłowaniu ukończonym: polega na dobrowolnym zapobiegnięciu skutkowi. Sprawca wykonał wszystkie czynności prowadzące do realizacji znamion czynu zabronionego, ale dobrowolnie zapobiega skutkowi objętemu pierwotnym zamiarem. Dobrowolność ta polega na tym, że sprawca wie o możliwości nastąpienia skutku, ale w tym momencie już tego nie chce. Sprawca ma przez swoje działanie zapobiec skutkowi (może w tym celu posłużyć się innymi osobami). Działanie w celu odwrócenia skutku nie musi być podjęte natychmiast. W wypadku przestępstw chybionych, przy których skutek nie może nastąpić, ważne jest nastawienie psychiczne sprawcy. Jeżeli sprawcy, mimo podjętej akcji, nie udało się zapobiec skutkowi, możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary.
 • Czynny żal przy przygotowaniu[]

  Wymaga:

  Znamię (łac. naevus) – zmiana na skórze, będąca skutkiem niedoboru lub nadmiaru jednego ze składników tkankowych.Czyn – zachowanie się podmiotu prawa, które rodzi skutki prawne, nawet wówczas, gdy do wywołania tych skutków podmiot swym zachowaniem nie zmierzał.
 • dobrowolnego odstąpienia od przygotowania - ostatecznej rezygnacji z zamiaru popełnienia czynu zabronionego,
 • przy układzie jednoosobowym - zniszczenia przygotowanych środków lub zapobieżenia skorzystaniu z nich w przyszłości,
 • przy układzie wieloosobowym - obejmuje dodatkowo starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.
 • Czynny żal przy współdziałaniu przestępczym[]

  Wymaga:

 • przy czynnym żalu skutecznym – aby sprawca dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego;
 • przy czynnym żalu bezskutecznym – aby sprawca dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego.
 • Jeżeli inny współdziałający zapobiegł już dokonaniu, ten który starał się zapobiec pozostaje również bezkarny.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.