• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czynności sprawdzające

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji. Naczelnik urzędu skarbowego powoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego. Naczelnika odwołuje minister właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.
  Podatnik - zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

  Czynności sprawdzające – forma wstępnej oraz podstawowej kontroli podatnika, przeprowadzanej przez organy podatkowe pierwszej instancji (tj. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędy celnego, wójt, burmistrz ) przeprowadzanej w celu sprawdzenia realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych. Czynności sprawdzające to nie kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, czasem stanowią wstęp do wszczęcia takich procesów.

  Postępowanie podatkowe − rodzaj postępowania administracyjnego, które przeprowadzona jest przez organ podatkowy pierwszej instancji (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa). Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Jeśli rozpoczyna się z urzędu, odpowiedni organ wydaje postanowienie, którego doręczenie rozpoczyna procedurę. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zakres postępowania, tryb jego przeprowadzania określone są w Ordynacji Podatkowej.Kontrola podatkowa (ang. Tax audit) - poszukiwanie przez organy państwowe niezadeklarowanego dochodu lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych.

  Cel czynności sprawdzających[]

 • weryfikacja terminowości złożenia przez podatnika deklaracji oraz uregulowania zadeklarowanej kwoty podatków,
 • sprawdzenie prawidłowości w wykonaniu wszystkich formalności,
 • określenie stanu faktycznego zobowiązania podatkowego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
 • W ramach czynności sprawdzających organ podatkowy ma prawo żądać złożenia wyjaśnień w sprawie powodów niezłożenia deklaracji lub zobowiązać do jej złożenia. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w określonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia braków w deklaracji, określając przyczyny poddania w wątpliwości prawdziwości danych zawartych w deklaracji. Po zakończeniu czynności sprawdzających sporządzany jest protokół kontrolny.

  Obowiązek podatkowy - wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 ordynacji podatkowej). Każda ustawa podatkowa odrębnie, właściwie dla podatku, który reguluje ustala zdarzenie lub zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy konkretyzuje się w zobowiązaniu podatkowym, którego jest źródłem.Deklaracja podatkowa – forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.