• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czasza kuli

  Przeczytaj także...
  Definicja intuicyjna: Powierzchnia (ściślej: brzeg) kuli. Zbiór punktów oddalonych o pewną zadaną odległość (promień sfery) od wybranego punktu (środek sfery).MathWorld – encyklopedia matematyczna online, sponsorowana przez Wolfram Research, twórcę i producenta programu Mathematica; współsponsorem jest National Science Foundation (National Science Digital Library).
  Promień (oznaczany literą r od łacińskiego słowa radius) to w geometrii odcinek łączący środek koła, okręgu, kuli lub sfery z dowolnym punktem położonym na jej brzegu, a także długość tego odcinka. Długość promienia jest w tym przypadku zawsze równa połowie długości średnicy, co wyraża wzór
  Czasza o promieniu i strzałce kuli o promieniu

  Czasza kuli, czasza kulistaczęść wspólna sfery i półprzestrzeni domkniętej wyznaczonej przez płaszczyznę przecinającą tę sferę. Jest częścią sfery ograniczoną przez pewien okrąg leżący na tej sferze.

  Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów.Pole powierzchni (potocznie po prostu powierzchnia figury lub pole figury) – miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

  Bryła ograniczona przez czaszę i jej podstawę nazywa się odcinkiem kuli.

  Pole powierzchni czaszy wynosi:

  gdzie: promień sfery, – strzałka czaszy, czyli odległość między środkiem podstawy a wierzchołkiem czaszy (punktem najbardziej odległym od płaszczyzny podstawy).

  Zależność między strzałką a promieniem podstawy:

  Warstwa kulista – podzbiór kuli złożony z punktów znajdujących się między dwiema równoległymi płaszczyznami odległymi od środka kuli o nie więcej niż promień R , {displaystyle R,} wraz z częścią wspólną kuli i tych płaszczyzn.Bryła geometryczna – zbiór punktów przestrzeni trójwymiarowej homeomorficzny z pewnym wielościanem. W innym ogólniejszym ujęciu jest to trójwymiarowa figura geometryczna.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • warstwa kulista
 • wycinek kuli
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Eric W. Weisstein, Spherical Cap, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).
 • Warto wiedzieć że... beta

  Półprzestrzeń – każda z dwóch części trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, na które dzieli tę przestrzeń płaszczyzna, wraz z tą płaszczyzną.
  Odcinek kuli - część wspólna kuli i półprzestrzeni domkniętej wyznaczonej przez płaszczyznę przecinającą tę kulę.
  Część wspólna zbiorów A i B (przekrój, iloczyn mnogościowy, przecięcie zbiorów) – zbiór, który zawiera te i tylko te elementy, które należą jednocześnie do zbioru A i do zbioru B. Część wspólną definiuje się także dla dowolnych niepustych rodzin zbiorów.
  Wycinek kuli – bryła geometryczna będąca sumą odcinka (czaszy) kuli oraz stożka którego podstawą jest koło wyznaczone przez płaszczyznę określającą odcinek kuli, a wierzchołek znajduje się w środku kuli.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.948 sek.