• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czasopismo naukowe  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  The Royal Society, Towarzystwo Królewskie w Londynie, dokładniej The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge – angielskie towarzystwo naukowe o ograniczonej liczbie członków (ok. 500 członków krajowych i ok. 50 członków zagranicznych) pełniące funkcję brytyjskiej akademii nauk. Skupia przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych.Elsevier – jedno z największych światowych wydawnictw naukowych. Publikuje głównie książki i czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Jest ono częścią grupy Reed Elsevier i ma siedzibę w Amsterdamie oraz filie w USA, Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach.
  Wydawcy czasopism naukowych[]

  Czasopisma naukowe są wydawane przez cztery grupy wydawców:

 • wyspecjalizowane, prywatne firmy wydawnicze - z których największe to Elsevier, Springer, Wiley WCH i Thomson Scientific
 • domy wydawnicze towarzystw naukowych - np. American Association for the Advancement of Science, czy Royal Society
 • wydawnictwa akademickie/uniwersyteckie - np. zagraniczne Cambridge University Press, Oxford University Press czy Edinburg University Press
 • osoby prywatne - np. [Journal of Biology and Earth Sciences]
 • Jakkolwiek patrząc globalnie największymi graczami na rynku są zdecydowanie prywatne firmy wydawnicze, prestiż czasopism wydawanych przez towarzystwa naukowe jest zwykle większy. Do towarzystw naukowych należą często czasopisma o najstarszej tradycji w danej dziedzinie, posiadające niekwestionowaną pozycję lidera. Przykładem może tu być np. Journal of The American Chemical Society, najbardziej prestiżowe czasopismo chemiczne na świecie istniejące od 1903 r. Prywatne firmy wydawnicze reagują jednak szybciej na zapotrzebowanie rynku i tworzą wiele czasopism "niszowych", które koncentrują się na nowo powstałych wąskich obszarach badań.

  Journal des Savants – pierwsze w Europie czasopismo naukowe zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.

  Dystrybucja i dostępność czasopism naukowych[]

  Czasopisma naukowe, oprócz popularnonaukowych, nie są dystrybuowane powszechnie, lecz wyłącznie poprzez subskrypcję, która jest adresowana do określonych grup nabywców. Najważniejszymi nabywcami czasopism naukowych są wyspecjalizowane biblioteki, znajdujące się na uczelniach wyższych, w instytutach naukowych i przemysłowych centrach badawczych. Nie oznacza to jednak, że czasopisma naukowego nie może nabyć dowolna osoba. Barierą przy nabywaniu czasopism naukowych przez indywidualne osoby jest tylko ich cena. Roczna subskrypcja dobrego czasopisma naukowego przez bibliotekę kosztuje 500-3000 USD. Cena dla indywidualnych nabywców jest zwykle o połowę niższa.

  Scopus to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Została ona utworzona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Czasopisma publikowane przez wydawców nastawionych na zysk kosztują konsumenta przeciętnie pięciokrotnie więcej w przeliczeniu na jedną stronę niż te wydawane przez organizacje non-profit.

  Od upowszechnienia Internetu dystrybucja czasopism naukowych drogą tradycyjną, w formie papierowej przez biblioteki, powoli zaczyna zanikać. Obecnie niemal wszystkie liczące się czasopisma udostępniają je w formie plików PDF, które można pobierać z baz danych wydawców, takich jak prowadzona przez Elsevier baza ScienceDirect lub z bibliotek cyfrowych, takich jak Wirtualna Biblioteka Naukowa (WBN). Jest to szczególnie wygodne po sprzężeniu tych baz z systemami baz cytowań, które również dostępne są przez Internet. W naukach przyrodniczych typ naukowca, który siedział godzinami w bibliotece wertując zakurzone stare roczniki czasopism odszedł już w przeszłość. Współcześnie, typowym sposobem szukania informacji naukowej jest przeglądanie bibliograficzno-abstraktowych baz danych takich jak Web of Science czy Scopus, a następnie pobieranie interesujących publikacji w formie plików pdf z baz danych wydawców lub wirtualnych bibliotek.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego -najstarszej uczelni w Polsce. Wydaje ponad 200 tytułów rocznie. Wydawnictwo specjalizuje się w podręcznikach akademickich (również medycznych). Równie istotne są wydawnictwa seryjne i monografie naukowe. Do najważniejszych serii należą: antropologiczna Cultura, poświęcona kulturom Wschodu Ex Oriente, historyczna Historiai, serie Psychiatria i Psychologia oraz najnowsze: Media, Politika, Mysterion. Profil Wydawnictwa wykracza znacznie poza ramy oficyn uniwersyteckich - wydawnictwo publikuje także książki popularnonaukowe i popularyzatorskie. Wydaje także publikacje niskonakładowe (które ukazują się zasadniczo w oparciu o dotacje).Licencja otwarta jest rodzajem licencji, która bezpośrednio zezwala na kopiowanie oraz modyfikowanie utworu przez wszystkich, bez ograniczeń do poszczególnych osób (prawnych lub fizycznych), przy zachowaniu szczegółowych warunków wymaganych przez tę konkretną licencję. W przeciwieństwie do licencji o charakterze zamkniętym, która udzielana jest określonemu podmiotowi, licencja otwarta stanowi de facto składaną przez dysponenta majątkowych praw autorskich deklarację gotowości udostępnienia na określonych warunkach utworu wszystkim. W przypadku programów komputerowych, otwarta licencja oprócz kopiowania i modyfikowania pozwala przede wszystkim na użytkowanie programu.

  Dostęp do pełnych tekstów publikacji jest jednak przeważnie płatny, a jego koszt zbliżony do tradycyjnej subskrypcji czasopism. W Polsce od 2010 roku dostęp dla wyższych uczelni i instytucji naukowych do wybranych baz WBN (czasopisma wydawnictw Elsevier i Springer oraz baza danych publikacji Web of Knowledge) jest finansowany z budżetu państwa.

  Redaktor naukowy zwany też często edytorem naukowym – osoba zajmująca się naukowym opracowaniem tekstów przed ich wydaniem. Przygotowuje autorom wymagania dotyczące formy i zawartości artykułów. Ujednolica i sprawdza pod kątem poprawności zapis lub kieruje tekst do ponownej redakcji. Dba o spoistość merytoryczną, w tym jednakową notację symboli oraz jednoznaczne przypisanie definicji pojęciom w całej książce lub czasopiśmie naukowym. Współpracuje z recenzentami oraz koordynuje ich działania.Eigenfactor – wskaźnik znaczenia czasopisma naukowego. W sposób przypominający algorytm Google PageRank czasopisma są oceniane pod względem ilości zacytowań, z cytatami z czasopism wysoko notowanych mającymi większą wagę niż czasopism stojących nisko w rankingach.

  Z drugiej strony stale wzrasta liczba czasopism udostępniających wersje elektroniczne swoich artykułów w oparciu o licencje otwarte. Czasopisma wydawane przez wydawców takich jak Public Library of Science czy BioMed Central są z założenia bezpłatnie dostępne dla każdego zainteresowanego. Ich udział na rynku jest wciąż niewielki, ale stale wzrasta. Wzrasta też stopniowo ich impact factor. Wadą wielu z nich jest to, że są one utrzymywane przez samych autorów, którzy muszą wnosić opłaty za umieszczenie ich publikacji w tych czasopismach. Część z tego rodzaju czasopism jest jednak coraz silniej bezpośrednio lub pośrednio dotowana przez towarzystwa naukowe i naukowe instytucje państwowe.

  American Association for the Advancement of Science (AAAS) – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się ogólnie pojętym rozwojem nauki.Cambridge University Press – angielska oficyna wydawnicza, działająca od 1534 na mocy edyktu króla Henryka VIII. Jest najstarszym nieprzerwanie działającym wydawnictwem na świecie. Zajmuje się wydawaniem pozycji naukowych i edukacyjnych, adresowanych do odbiorców na całym świecie, w tym wydawnictwami z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego. Siedzibą wydawnictwa jest Cambridge; jego biura działają w Europie, Ameryce Północnej, Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Oceanii.

  Niektóre polskie czasopisma naukowe z różnych dziedzin dostępne są w Portalu Czasopism Naukowych (Wydawnictwo UJ). Część z nich dostępna jest bezpłatnie.

  Wielu wydawców, aby utrzymać zatrudnienie w drukarniach i utrzymać stare kanały dystrybucji, oferuje często subskrypcje „wiązane”, które obejmują po atrakcyjnej cenie zarówno dostęp przez Internet jak i dostarczanie papierowej wersji czasopisma. Na rynku zaczynają się jednak pojawiać coraz liczniej czasopisma dostępne wyłącznie przez sieć.

  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.Impact factor (IF) – w tłumaczeniu „Miara oddziaływania” – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Portal Czasopism Naukowych – serwis internetowy będący miejscem prezentacji, promocji i rozpowszechniania treści publikowanych w czasopismach naukowych. Wszystkie artykuły naukowe przyjęte na portal są wstępnie recenzowane i spełniają wysokie międzynarodowe wymogi edytorskie, a także kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każde zamieszczone tam czasopismo ma swoją własną stronę internetową i jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych.
  Wskaźnik cytowań, indeks cytowań, IF (od ang. impact factor) – miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. W literaturze popularnonaukowej pojawiło się obrazowe tłumaczenie nazwy jako „siła przebicia”.
  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Institute of Scientific Information (ISI) zwany popularnie Instytutem Filadelfijskim - to komercyjna instytucja naukowa, będąca częścią Thomson Reuters Corporation, z siedzibą w Filadelfii (USA), która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem różnego rodzaju naukowych baz danych tworzonych na podstawie ogólnodostępnych danych, takich jak czasopisma naukowe, książki, patenty i wydawnictwa konferencyjne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.