• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czasopismo

  Przeczytaj także...
  Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej – najstarsza, polska, periodyczna gazeta, drukowana szwabachą, wydana po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661.Dwumiesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się raz na dwa miesiące. Dwumiesięczniki poświęcone są najczęściej jakiejś konkretnej problematyce np. z zakresu nauki, techniki. Niektóre dwumiesięczniki wydawane są też w formie biuletynów.
  Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.
  Pierwsze polskie czasopismo "Merkuriusz Polski Ordynaryjny" nr. 35 z 1661 roku

  Czasopismowydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych.

  Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Rodzaje czasopism[]

  Ze względu na częstotliwość wydań wyróżniamy najczęściej, następujące rodzaje czasopism:

 • dziennik, gazeta codzienna (313 numerów w ciągu roku, pominąwszy niedziele)
 • dwudnik, gazeta dwudniowa (182-183 numery w ciągu roku)
 • tygodnik (52 numery w ciągu roku)
 • dwutygodnik (26 numerów w ciągu roku)
 • miesięcznik
 • dwumiesięcznik (6 numerów w ciągu roku)
 • kwartalnik (4 numery w ciągu roku)
 • oraz aperiodyk szczególna postać czasopisma – nieregularnik.
 • Wydawnictwa rzadsze niż kwartalne (np. półrocznik, rocznik, annał) określa się często jako edycje kolejnych zeszytów, wydań lub tomów.

  Tytuł – wyraz identyfikujący i nazywający dokument. Także słowo, wyrażenie lub grupa znaków tworzących nazwę zasobu lub dzieła, które zawiera.Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

  Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywane są gazetami.

  Ponadto czasopisma mogą być: ogólnotematyczne, branżowe, reklamowe, recenzowane, itd.


  Zobacz też[]

 • Prasa
 • Przypisy

  1. Czasopismo (pol.). W: Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania [on-line]. Biblioteka Narodowa, 02.01.2013. [dostęp 2015-01-09].

  Linki zewnętrzne[]

 • Katalog Czasopism Kulturalnych – informacje o czasopismach, zarówno tradycyjnych „papierowych”, jak i istniejących tylko w sieci (profile, okładki i spisy treści kolejnych numerów).
 • Portal Czasopism Naukowych.
 • Jak zarejestrować dziennik lub czasopismo
 • Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.Mutacja prasowa to określenie specjalnej wersji codziennej gazety przygotowywanej dla danego regionu. Taki dziennik wydawany jest w wersji np. ogólnokrajowej lub regionalnej z dodatkami lokalnymi sprzedawanymi niezależnie w każdym z regionów, powiatów, itp.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Annały (łac. annales) – inaczej roczniki, najwcześniejsza forma piśmiennictwa historiograficznego pod postacią mniej lub bardziej rozbudowanych zapisków rejestrujących w porządku chronologicznym najważniejsze dla danej społeczności czy kraju wydarzenia.
  Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
  Dziennik - zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie. Najczęściej dzienniki nie ukazują się w niedziele i święta.
  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.
  Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.