• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czapka garnizonowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Otok – dolna, zewnętrzna, część czapki, z baraniego futra, czarnej, lakierowanej skóry, sukna, aksamitu lub bawełnianej taśmy.Jednostka Wojskowa Formoza, dawniej m. in. Morska Jednostka Działań Specjalnych – jednostka wojskowa płetwonurków bojowych będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych.
  Czapka garnizonowa podkomisarza policji

  Czapka garnizonowa – nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego).

  Czapka garnizonowa w Siłach Zbrojnych RP[ | edytuj kod]

  W Siłach Zbrojnych RP czapki garnizonowe nosi się do ubioru galowego, wyjściowego i służbowego. Czapki garnizonowe noszą żołnierze (tylko mężczyźni) Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej (wraz z jednostką nr 4026). W Wojskach Lądowych obowiązuje charakterystyczna czapka garnizonowa – rogatywka.

  Podkomisarz Policji (podkom.) – pierwszy stopień oficerski w policji. Jest odpowiednikiem stopnia podporucznika w Wojsku Polskim, Straży Granicznej i młodszego kapitana w Państwowej Straży Pożarnej. Na stopień podkomisarza (tak jak i na pierwsze stopnie oficerskie w pozostałych formacjach) mianuje Prezydent RP. Podkomisarzem może być mianowany policjant, który ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, posiada wykształcenie wyższe, ukończył szkolenie dla absolwentów szkół wyższych i złożył egzamin oficerski. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu podkomisarza 3 lat.Admirał (adm.) – wojskowy stopień oficerski w polskiej marynarce wojennej, odpowiadający generałowi w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.
  Czapka garnizonowa generała dywizji Sił Powietrznych

  Czapka garnizonowa w Siłach Powietrznych[ | edytuj kod]

  Czapka garnizonowa w Siłach Powietrznych jest koloru stalowego z czarnym otokiem. Posiada czarny daszek. Na czapkach garnizonowych lotnictwa umieszczony jest orzeł Sił Powietrznych haftowany srebrzystym bajorkiem na podkładce barwy czarnej. Korona, dziób i szpony haftowane bajorkiem złocistym.

  Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

  Występuje kilka odmian czapki garnizonowej: dla szeregowców i podoficerów, oficerów młodszych, oficerów starszych oraz generałów. Wariant dla oficerów młodszych posiada naszyty na całym łuku daszka tuż przy jego krawędzi jeden galon, wersja dla oficerów starszych natomiast posiada dwa galony. Czapki generalskie posiadają dwa galony oraz wężyk generalski na otoku.

  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Wojska Lądowe (WL) – jeden z czterech, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Czapka garnizonowa admirała

  Czapka garnizonowa w Marynarce Wojennej[ | edytuj kod]

  Czapka garnizonowa w Marynarce Wojennej jest koloru białego z czarnym otokiem. Występują dwie czapki: zwykła oraz letnia.

  Oprócz tego podobnie jak w Siłach Powietrznych występują różnicę w czapkach dla poszczególnych korpusów osobowych. Czapka garnizonowa dla marynarzy nie posiada daszka. Na otoku posiada złoty napis MARYNARKA WOJENNA. Posiada znak orła Marynarki Wojennej wykonany z blachy srebrzystej, z wewnętrznym niebieskim polem tarczy amazonek i nałożoną na tarczę złocistą kotwicą oplecioną złocistą liną kotwiczną. Czapka dla podoficerów i podchorążych posiada czarny daszek oraz znak orła Marynarki Wojennej haftowany srebrzystym bajorkiem na podkładce barwy czarnej, ujęty półwieńcem podoficerskim z liści wawrzynu; korona, dziób, szpony, kotwica z liną kotwiczną oraz półwieńce haftowane złocistym bajorkiem, wnętrze tarczy jest barwy niebieskiej. Natomiast czapka dla oficerów posiada znak orła Marynarki Wojennej haftowany srebrzystym bajorkiem na podkładce barwy czarnej, ujęty półwieńcem oficerskim z liści wawrzynu; korona, dziób, szpony, kotwica z liną kotwiczną oraz półwieńce haftowane złocistym bajorkiem, wnętrze tarczy jest barwy niebieskiej. Ponadto oficerowie młodsi posiadają na daszku naszyty jeden złoty galon, starsi natomiast dwa. Na daszku czapki admiralskiej umieszczony jest wężyk admiralski.

  Mundur wojskowy – charakterystyczny jednolity dla danej formacji wojskowej ubiór żołnierza. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII w. i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die Montur.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

  Od stopnia chorążego na czapkach garnizonowych marynarki umieszcza się oznaczenia stopni na pasku skórzanym.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Rogatywka – rodzaj nakrycia głowy z kwadratowym denkiem, spotykana u ludów Azji, południowo-wschodniej Europy oraz Lapończyków, charakterystyczna polska czapka narodowa.
  Siły Powietrzne (SP) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych rodzajów Sił Zbrojnych. Składają się z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.