• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Członek giełdy

  Przeczytaj także...
  Dom maklerski – instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – spółka akcyjna centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest prowadzony na zasadzie całkowitej dematerializacji. KDPW prowadzi rejestrację papierów wartościowych oraz zajmuje się rozrachunkiem transakcji na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym (m.in. na GPW, BondSpot, NewConnect, Catalyst). Jej akcjonariuszami są Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych SA oraz NBP.

  Członek giełdy – podmiot rynku kapitałowego, który jest uprawniony do zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Członkiem giełdy może zostać tylko:

 • firma inwestycyjna,
 • zagraniczna firma inwestycyjna,
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
 • Warunki, które muszą być spełnione aby uzyskać status członka giełdy:

 • jest osobą prawną,
 • posiadanie odpowiedniego pozwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
 • rękojmia prawidłowego wykonywania zadań członka giełdy,
 • posiadanie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych wymaganych do uczestnictwa w obrocie zorganizowanym.
 • Zobacz też[]

 • Biuro maklerskie
 • Dom maklerski
 • Linki zewnętrzne[]

 • Informacja jak zostać członkiem giełdy
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Zwyczajowo (ale też w przepisach prawnych wielu krajów), cezurą czasową oddzielającą rynek pieniężny od kapitałowego jest termin zapadalności instrumentu finansowego wynoszący jeden rok.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama