• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cracking  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Haker (ang. hacker) – osoba, która wyszukuje i ewentualnie wykorzystuje dziury bezpieczeństwa w oprogramowaniu komputerowym. Może też dzięki nim uzyskiwać dostęp do zabezpieczonych zasobów. W 2011 roku hakerzy poznali 174 mln rekordów w 855 atakach.Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.

  Cracking – dziedzina informatyki zajmująca się łamaniem zabezpieczeń oprogramowania. Cracking dokonywany jest niemal zawsze z naruszeniem praw autorskich, a tym samym nielegalnie. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy crackingu:

 • cracking sieciowy, czyli łamanie zabezpieczeń komputerów w sieciach komputerowych
 • cracking oprogramowania, czyli łamanie zabezpieczeń przed niedozwolonym użytkowaniem programów
 • Cracking sieciowy[ | edytuj kod]

  W przypadku łamania zabezpieczeń serwerów cracker (w tym kontekście w życiu codziennym częściej nazywany hakerem) musi znaleźć lukę w zabezpieczeniach i albo wykorzystać ją wpisując ręcznie polecenia, albo stworzyć exploit – mały program, który wykorzysta lukę do przejęcia kontroli nad maszyną, lub zmusi ją do wykonania żądanej przez nas operacji.

  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

  Cele łamania zabezpieczeń mogą być bardzo różne. Wcale nierzadkim może być chęć zabezpieczenia własnych serwerów i naprawianie własnych programów – wykryte błędy szybko można naprawić i opublikować razem z pełnym opisem (ang. full disclosure). Wykrycie i poprawa własnego błędu wpływa pozytywnie na reputację firmy. Znacznie gorzej jest w sytuacji, gdy błąd/lukę wykryje ktoś obcy, bowiem wtedy może zostać ona wykorzystana przeciwko użytkownikom tego oprogramowania. Pierwotnie celem crackerów było wyłącznie zaszkodzenie właścicielom i użytkownikom serwera oraz działania propagandowe przeciwko nim – dotyczy to zwłaszcza łamania stron WWW. Każda firma lub organizacja, która zyska sobie wystarczająco złą opinię (np. RIAA, SCO czy Microsoft) musi liczyć się z tym, że stanie się potencjalnym celem crackerów. Cracker, po włamaniu się do systemu, może ukrywać swoją obecność i zostawić sobie możliwość powrotu, tzw. backdoor, w celu późniejszego wykorzystania. Najmniejsze grupy crackerów łamią zabezpieczenia dla zysku – np. wykorzystując zdobyte w ten sposób dane do szantażowania ofiary lub też sprzedając je konkurencji.

  Zabezpieczenia oprogramowania – różne mechanizmy mające uniemożliwić używanie oprogramowania niezgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.Santa Cruz Operation (SCO) – amerykańska korporacja informatyczna. Powstała w 1979 założona przez Douga i Larry’ego Michelsów jako jedna z pierwszych firm oferujących komercyjne wsparcie dla rozwiązań opartych na systemie Unix. Firma zbankrutowała na skutek przegranej sprawy sądowej o prawa do Uniksa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bulletin board system, BBS – usługa komputerowa polegająca na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.
  Cracktro, inaczej "Crack intro", to pewnego rodzaju intro, będące dodatkiem do cracka. Jest to przeważnie mały wstęp, dodany, by poinformować korzystającego z danego oprogramowania o grupie crackerskiej bądź indywidualnym crackerze, który zrealizował obejście/usunięcie zabezpieczeń.
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.
  Adware – rodzaj (i typ) licencji oprogramowania. Adware jest oprogramowaniem rozpowszechnianym za darmo, ale zawierającym funkcję wyświetlającą reklamy.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Ustawa wyraźnie stanowi jednak, że dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w ustalonej wcześniej wysokości bez względu na rzeczywistą wysokość poniesionej szkody. W przypadku gdyby strony chciały dopuścić żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej konieczne musiałoby być wcześniejsze zastrzeżenie tego w umowie. Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w dwóch przypadkach: a) gdy wykonał już swoje zobowiązanie w znacznej części; b) gdy kara umowna jest rażąco wysoka.
  Szantaż – przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.