• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Common Object Request Broker Architecture

  Przeczytaj także...
  IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) to protokół opracowany przez OMG (Object Management Group) implementujący system wymiany danych GIOP technologii CORBA poprzez protokół TCP/IP (każde medium transportujące dane wymaga osobnej implementacji GIOP - w przypadku internetu jest to protokół IIOP). Dla aplikacji używających tego standardu(CORBA) IIOP jest niewidocznym dla programisty mechanizmem wymiany danych między komputerami (programista widzi jedynie referencję zdalnego obiektu - IOR (Interoperable Object Reference)).Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.
  SOAP (ang.) Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.

  CORBA (ang. Common Object Request Broker Architecture) – technologia zapewniająca komunikację pomiędzy obiektami pracującymi w heterogenicznych (różnorodnych) systemach komputerowych. Obiekty pełniące dowolne funkcje mogą być zaimplementowane w różnych językach programowania, na dowolnej platformie sprzętowej, pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.PVM - Wirtualna Maszyna Równoległa (ang. Parallel Virtual Machine) to zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania dla sieci równolegle połączonych komputerów. Został zaprojektowany i stworzony by umożliwić łączenie komputerów o różnych konfiguracjach sprzętowych w jeden równolegle działający komputer.

  Opis obiektów, a właściwie interfejsów do nich, znajduje się w pliku IDL (ang. Interface Definition Language), który jest kompilowany na kod zajmujący się przekazywaniem metod (w przypadku implementacji technologii CORBA w niektórych językach interpretowanych, plik IDL jest interpretowany w czasie wykonania).

  W programowaniu obiektowym interfejs jest definicją abstrakcyjnego typu posiadającego jedynie operacje, a nie dane. Kiedy w konkretnej klasie zdefiniowane są wszystkie metody interfejsu mówimy, że klasa implementuje dany interfejs. W programie mogą być tworzone zmienne typu referencja do interfejsu, nie można natomiast tworzyć obiektów tego typu. Referencja może wskazywać na obiekt dowolnej klasy implementującej dany interfejs. Interfejs określa udostępniane operacje, nie zawiera natomiast ich implementacji i danych. Z tego powodu klasy mogą implementować wiele interfejsów, bez problemów wynikających z wielokrotnego dziedziczenia. Wszystkie metody w interfejsie z reguły muszą być publiczne.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Obiekty mają swoje adresy IOR (ang. Interoperable Object Reference). Są to kilkusetznakowe adresy kodujące wiele informacji o obiekcie, m.in. adres komputera, adres programu na komputerze, informacje o kolejności zapisu bajtów (czy jest to big endian, czy little endian), numer obiektu, typ obiektu, itd.

  Object Management Group (OMG) - konsorcjum powstałe w 1989 r., w którego skład wchodziły m.in. firmy IBM, Apple Computer i Sun Microsystems. Celem konsorcjum było ustanowienie standardów międzyplatformowego, rozproszonego programowania obiektowego.Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

  Adresy IOR mogą dotyczyć także niskopoziomowych protokołów transmisji danych – zwykle GIOP (ang. General Inter-ORB Protocol) lub IIOP (ang. Internet Inter-ORB Protocol).

  Standard CORBA[ | edytuj kod]

  Standard CORBA został opracowany przez Object Management Group i doczekał się wersji 3.0. Standardy tworzone są według zasady "najpierw standard, potem implementacje" (czyli tak samo jak w W3C i zupełnie inaczej niż w IETF).

  Jedną z wad architektury CORBA jest brak standardowego i szeroko zaimplementowanego mechanizmu bezpieczeństwa.

  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.DCOP (Desktop COmmunication Protocol) - lekki i szybki system komunikacji międzyprocesowej zaprojektowany dla KDE. Głównym celem DCOP jest pozwolenie programom na współpracę i na dzielenie między siebie większych zadań. DCOP jest systemem, który pozwala na zdalną kontrolę aplikacji.

  Popularne implementacje standardu CORBA to np. ORBit, OMNIOrb.

  Z technologii CORBA korzysta m.in. GNOME.

  Inne technologie obiektów rozproszonych to m.in. RMI, SOAP, DCOP, DCOM.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • PVM – Parallel Virtual Machine
 • RMI – Remote Method Invocation
 • SOAP – Simple Object Access Protocol
 • DCOP – Desktop COmmunications Protocol
 • DCOM – Distributed Component Object Model
 • OMG – Object Management Group
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wykłady o CORBA i ODMG autorstwa Kazimierza Subiety (prezentacje *.ppt)
 • CORBA (Gopalan Suresh Raj's)
 • RMI – Java Remote Method Invocation (Sun)
 • SOAP – Simple Object Access Protocol (W3C Recommendation)
 • SOAP – Simple Object Application Protocol (Apache WebServices)
 • DCOP – Desktop COmmunications Protocol (KDE)
 • DCOM – Distributed Component Object Model Technologies (Microsoft)
 • OMG – Object Management Group
 • GNOME (ang. GNU Network Object Model Environment) – graficzne środowisko użytkownika oparte na systemie X Window System oraz Widżetach GTK+ i GDK. Działa na większości systemów typu Unix.W sytuacjach, kiedy liczby całkowite lub jakiekolwiek inne dane zapisywane są przy użyciu wielu (przynajmniej dwóch) bajtów, nie istnieje jeden unikatowy sposób uporządkowania tych bajtów w pamięci lub w czasie transmisji przez dowolne medium i musi być użyta jedna z wielu konwencji ustalająca kolejność bajtów (ang. byte order lub endianness). Jest to analogiczne do zapisu pozycyjnego liczb lub kierunku pisma w różnych językach – ze strony lewej na prawą albo z prawej na lewo.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  RMI (ang. Remote Method Invocation - zdalne wywołanie metod) to mechanizm umożliwiający zdalne wywołanie metod obiektów. Obiekty te mogą znajdować się w innych maszynach wirtualnych Javy, które mogą znajdować się na innych komputerach.
  DCOM (ang. Distributed Component Object Model) — interfejs programistyczny realizujący rozproszony obiektowy model składników. Jest opatentowaną technologią firmy Microsoft służącą do budowania składników programowych i zapewniania komunikacji między nimi w małej sieci komputerowej. Skonstruowany został również zestaw bazowy takich składników.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.