• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciśnienie magnetyczne

  Przeczytaj także...
  Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
  Plazma – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane, to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna.

  Ciśnienie magnetyczneenergia zgromadzona w polu magnetycznym przeciwdziałająca zmniejszeniu objętości plazmy, czyli wywołująca w plazmie efekt identyczny do ciśnienia wewnętrznego. Wielkość tą wprowadzono przez analogię do fizycznego ciśnienia, jakie wywiera gaz w wyniku zgromadzonej w jego cząstkach energii kinetycznej.

  Indukcja magnetyczna (zwana również: "indukcją pola magnetycznego") - podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne.Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:

  Pojęcie to jest używane w magnetohydrodynamice, szczególnie przy analizie zachowania plazmy w ciałach niebieskich.

  W wyniku oddziaływania zjonizowanych cząstek plazmy z polem magnetycznym, plazma znajdująca się w polu magnetycznym zachowuje się tak, jakby pole magnetyczne powodowało powstanie dodatkowego ciśnienia określonego (w układzie SI) wzorem:

  gdzie:

  Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. Zbudowany jest z cewki nawiniętej zazwyczaj na rdzeniu ferromagnetycznym, o otwartym obwodzie magnetycznym, zwiększającym natężenie pola magnetycznego w części otoczenia zwojnicy. Pole magnetyczne wytwarzane przez elektromagnes wzrasta przy wzroście natężenia prądu elektrycznego płynącego przez cewkę. Pole magnetyczne zanika, gdy prąd przestaje płynąć.Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.
 • B – indukcja magnetyczna,
 • μ – przenikalność magnetyczna ośrodka
 • Istnieniu ciśnienia magnetycznego w plazmie odpowiadają inne zjawiska zachodzące w ciałach stałych przewodzących prąd elektryczny wytwarzający pole magnetyczne:

 • W zwojnicach elektromagnesów na przewód działa siła zwrócona na zewnątrz zwojnicy, w przypadku bardzo silnych elektromagnesów, zdarzają się przypadki rozerwania uzwojeń elektromagnesów. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym. Szczególnym zainteresowaniem MHD jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego.
  Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo obu.
  Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.