• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciąża wielopłodowa

  Przeczytaj także...
  Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA.
  Zespół przetoczenia krwi między płodami (ang. twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS, feto-fetal transfusion syndrome, FFTS) – powikłanie ciąży wielopłodowych jednokosmówkowych, wynikające z różnego stopnia zaburzeń hemodynamicznych polegających na przecieku pełnej krwi od jednego płodu (dawcy) do drugiego (biorcy).
  Dwojaczki niepoprawnie nazywane „bliźniakami dwujajowymi”

  Ciąża wielopłodowa (pot. ciąża mnoga) – ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka. U człowieka, u którego zwykle rozwija się jeden płód w ciąży jednopłodowej, najczęstszym typem tego rodzaju ciąży jest ciąża dwupłodowa nazywana ciążą bliźniaczą.

  Ciąża bliźniacza, bliźnięta, dwojaczki – rodzaj ciąży wielopłodowej, w której w macicy rozwijają się jednocześnie dwa płody.Bliźnięta nierozdzielone (także bliźnięta syjamskie lub zrośnięte; zroślaki) – rzadka wada rozwojowa polegająca na występowaniu patologicznego połączenia między częściami ciała należącymi do bliźniąt jednojajowych. Częstość wady szacuje się na 1:50.000 - 1:100.000 urodzeń. W większości przypadków dzieci obarczone wadą rodzą się martwe lub ulegają spontanicznemu poronieniu we wczesnym okresie ciąży, ale część z nich rodzi się żywa.

  Rodzaje ciąż wielopłodowych[]

 • Monozygotyczna – w której dochodzi do rozdzielenia zygoty na dwa albo więcej oddzielnych zarodków. Wieloraczki takie są takiej samej płci, mają ten sam materiał genetyczny, są prawie identyczne i mają w okresie rozwoju wspólne łożysko. Podział ten może dokonać się na różnym etapie rozwoju. W przypadku bliźniąt monozygotycznych rozdzielenie, które następuje po 13. dniu ciąży doprowadza najczęściej do powstania tzw. zroślaków.
 • Trojaczki jednojajowe (na zdjęciu) przychodzą na świat, gdy jedna zapłodniona komórka jajowa dzieli się na dwie części, a jedna z tych części dzieli się znowu na dwie kolejne części).
 • Polizygotyczna – która jest skutkiem zapłodnienia dwóch (wówczas jest to ciąża dizygotyczna) albo więcej komórek jajowych. Ciąże mnogie polizygotyczne występują znacznie częściej podczas leczenia bezpłodności poprzez stymulację hormonalną jajeczkowania. Najczęściej do zapłodnienia dochodzi w trakcie jednego stosunku płciowego. W niektórych przypadkach może dojść do zapłodnienia na skutek kilku oddzielnych stosunków płciowych (tzw. nadpłodnienie – łac. superfecundatio), co umożliwia urodzenie z jednej ciąży dwóch albo większej liczby dzieci posiadających osobnych ojców. Innym, teoretycznym typem ciąży polizygotycznej jest dodatkowe zajście w ciążę podczas ciąży (łac. superfetatio) w następstwie kolejnej owulacjisuperfetacja. Większość autorytetów uważa, że domniemane przypadki dodatkowego zapłodnienia wynikają z nierównomiernego wzrostu płodów pochodzących z zapłodnienia z tego samego okresu.
 • Prawdopodobieństwo[]

  Ogólną ocenę prawdopodobieństwa występowania ciąż mnogich u ludzi określa reguła Hellina:

  Ciąża trojacza – ciąża, w której rozwijają się trzy płody jednocześnie. U człowieka ciąża trojacza przypada raz na 6500 porodów.Łożysko (łac. placenta) – przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się dzięki kosmkom kosmówki zagłębiających się w ścianie macicy, łączących się z błoną ściany tego narządu. Za pomocą łożyska zarodek otrzymuje z krwi matki pokarm i tlen, a oddaje dwutlenek węgla oraz zbędne produkty przemiany materii.
 • bliźnięta = (a) = 1:80 = 1,25% wszystkich ciąż
 • trojaczki = (a²) = 1:80² = 1:6400 = 0,015% wszystkich ciąż
 • czworaczki = (a³) = 1:80³ = 1:512 000 = 0,00019% wszystkich ciąż
 • pięcioraczki = (a) = 1:80 = 1:40 960 000 = 0,0000024% wszystkich ciąż
 • itd.

  Powikłania[]

  W ciąży wielopłodowej występują te same powikłania, co w ciąży z płodem pojedynczym, ale są znacznie częstsze. Ponadto występują powikłania charakterystyczne tylko dla tego rodzaju ciąż:

  Owulacja, jajeczkowanie (łac. ovulatio) – proces polegający na wytwarzaniu gamet żeńskich (komórek jajowych). U ssaków w jego trakcie pęka pęcherzyk Graafa, do jajowodu lub jamy ciała uwalniana jest komórka jajowa oraz następuje wydzielenie hormonu hamującego następną owulację, która u większości kręgowców odbywa się w regularnych cyklach. U kobiet owulacja występuje co ok. 28 dni, mniej więcej między 13. a 15. dniem przed wystąpieniem krwawienia. Niepoprawnym jest stwierdzenie, że jajeczkowanie ma miejsce w połowie cyklu, ponieważ długości jego trwania są zróżnicowane. Najczęściej do owulacji dochodzi na 14 dni przed krwawieniem. Wystąpienie owulacji uwarunkowane jest również czynnikami zewnętrznymi.Macica (łac. uterus) – narząd żeńskiego układu rozrodczego, w którym zachodzi rozwój embrionalny kręgowców lub odcinek dróg rodnych bezkręgowców, w którym gromadzone są jaja przechodzące wstępny rozwój.
 • rozbieżny wzrost wewnątrzmaciczny płodów
 • zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów (w ultrasonografii tzw. zespół znikającego bliźniaka)
 • współistnienie ciążowej choroby trofoblastycznej i żywego płodu
 • powikłania ciąży jednokosmówkowej:
 • zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS)
 • zespół odwróconej perfuzji tętniczej (TRAPS)
 • Często spotykanym zjawiskiem jest obumarcie jednego z zarodków (rzadziej płodów), konsekwencją czego jest zredukowanie ciąży mnogiej do ciąży pojedynczej.

  Ciążowa choroba trofoblastyczna (ang. gestational trophoblastic disease, GTD) – grupa schorzeń rozrostowych trofoblastu o różnym stopniu złośliwości, do której zalicza się:Zespół odwróconej perfuzji tętniczej (zespół odwróconego kierunku przepływu krwi, ang. twin reversed arterial perfusion syndrome, TRAP syndrome) – niezwykle rzadki zespół wad wrodzonych (lub sekwencja), spotykany jedynie w ciążach wielopłodowych, podwójnych lub potrójnych. Groźne powikłanie ciąż mnogich jednokosmówkowych. Określany bywa również jako akardia (łac. acardia), acardius acephalus, acardiac twinning. Przypuszcza się, że przyczyną zespołu jest nieprawidłowe unaczynienie wspólnego łożyska – powstanie w pierwszym trymestrze ciąży tętniczo-tętniczych anastomoz naczyniowych w obrębie płytki kosmówkowej, prowadzących do transfuzji między bliźniakami. W zespole tym jeden płód określany jest jako "bliźniak-donor" albo "bliźniak pompujący" (autosite), a drugi jako bliźniak bezsercowy (acardiac twin, omphalosite).

  Przypisy

  1. Witold Malinowski. Czy można zajść w kolejną ciążę, będąc już w ciąży?. „Świat Nauki”. 8 (240), s. 77, sierpień 2011. Prószyński Media. ISSN 0867-6380. 
  2. F. Gary Cunningham, J. G. Williams: Williams obstetrics. New York: McGraw-Hill, 2001. ISBN 978-0838596470.
  3. Grzegorz H. Bręborowicz, Beata Banaszewska: Położnictwo i ginekologia. T. 1: Położnictwo. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 131–132. ISBN 978-83-200-3540-7 (t. 1).

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Zapłodnienie – połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.Oocyt – komórka dająca początek komórce jajowej (jajom) oraz towarzyszącym jej ciałkom kierunkowym, jedno ze stadiów oogenezy. Oocyt I rzędu powstaje z oogonium w wyniku podziału mitotycznego; Oocyt II rzędu powstaje z oocytu I rzędu w wyniku podziału mejotycznego (pierwszy podział mejotyczny, zwany redukcyjnym – następuje redukcja ilości materiału genetycznego).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zygota — komórka powstała w wyniku zapłodnienia, czyli połączenia haploidalnej gamety męskiej z haploidalną gametą żeńską w procesie rozmnażania płciowego. Nowo powstała diploidalna komórka ulega dalszym podziałom dając początek dorosłemu organizmowi potomnemu.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Zespół znikającego płodu (ang. vanishing twin syndrome, VTS) – powikłanie ciąży wielopłodowej, polegające na zgonie jednego z płodów w I trymestrze ciąży, z następową resorpcją obumarłego płodu.
  Zarodek lub z greckiego embrion – osobnik roślinny lub zwierzęcy (także ludzki) we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym. Okres ten zaczyna się podziałem zygoty i u różnych organizmów kończy w różnym czasie. Zarodek występuje u zwierząt wielokomórkowych produkujących gamety a więc począwszy od niektórych gąbek i jamochłonów, natomiast o zarodku wśród roślin mówimy począwszy od paprotników (u mszaków dorosłą rośliną jest gametofit a sporofit nigdy nie jest samodzielny).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.