• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chrystocentryzm

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Chrystocentryzm – nurt w teologii chrześcijańskiej (protestanckiej i katolickiej) uznający, że Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce w historii zbawienia i w świecie.

  Giovanni Moioli (ur. 4 maja 1931 r. w Vimercate, zm. 6 października 1984 r. w Mediolanie) – teolog włoski, przedstawiciel "szkoły mediolańskiej". Nauki pobierał początkowo w seminariach mediolańskich. 27 czerwca 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. A. I. Schustera, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu, gdzie kontynuował naukę w Papieskim Seminarium Lombardzkim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po uzyskaniu doktoratu z teologii był ojcem duchownym w niższych seminariach duchownych Mediolanu. W 1961 r. zaczął wykładać teologię duchowości, a od 1962 r. teologię dogmatyczną w Seminarium Arcybiskupim w Venegono oraz na Wydziale Teologicznym Italii Północnej. W 1974 r. został mianowany profesorem zwyczajnym tego wydziału. Od 27 kwietnia 1984 r. był rektorem Sekcji Równoległej Wydziału Teologicznego ustanowionej w Seminarium w Mediolanie.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Za twórcę terminu uważany jest włoski teolog Giovanni Moioli. Wyróżniał on chrystocentryzm przedmiotowy i podmiotowy. Przedmiotowy wskazuje na centralną rolę Chrystusa w całokształcie teologii chrześcijańskiej, tzn. jest zasadą porządkującą teologię i orientującą ją na Chrystusa. Podmiotowy zaś wskazuje na Chrystusa jako centralną postać w życiu i postępowaniu chrześcijanina, tzn. postać ukierunkowującą życiowo człowieka wierzącego.

  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.Historia zbawienia – w teologii chrześcijańskiej oznacza działanie Boga w historii rodzaju ludzkiego w celu ofiarowania zbawienia. Oznacza także samą historię działania Bożego, czyli naukę o tym, jak konkretyzowało się zbawienie w poszczególnych epokach dziejów. Pojęcie pokrewne do ekonomii zbawienia lub nawet z nią utożsamiane.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kwiatkowski B. D., Chrystus - jedyne centrum teologii. Chrystocentryzm w myśli teologicznej Giovanniego Moiolego, "Ateneum Kapłańskie" 142(2004), ss. 253-268.
 • Łukaszyk R., Chrystocentryzm, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995, kol. 296.
 • Moioli G., Cristocentrismo, w: G. Barbaglio, S. Dianich, Nuovo Dizionario di Teologia, Cinisello Balsamo (Milano) 1977, ss. 210-222.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.