• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby układu krążenia  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Objaw (stgr. σύμπτωμα - symptoma) lub symptom – zaobserwowana własność stanu pacjenta poddająca się ocenie lekarskiej stanowiąc podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby.Choroby reumatyczne (potocznie reumatyzm) – grupa chorób charakteryzujących się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Grupa chorób reumatycznych objawia się często zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dając objawy bólowe i w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów, aż do całkowitego ich usztywnienia. Słowem „reumatyzm” lub też „gościec” najczęściej określa się w mowie potocznej reumatoidalne zapalenie stawów.

  Choroby układu krążenia – schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, a w szczególności serca, tętnic i żył, dlatego często są też nazywane chorobami układu sercowo-naczyniowego. Historycznie ich rozpoznawaniem i leczeniem zajmowała się interna. Obecnie są domeną kardiologii, natomiast operacyjnym (inwazyjnym ich leczeniem zajmują się chirurgia naczyniowa, kardiologia inwazyjna, kardiochirurgia. Leczeniem chorób naczyniowych zajmuje się też neurologia czy reumatologia.

  Test pochyleniowy (ang. tilt test) (używana jest również nazwa: test pionizacyjny) to badanie stosowane w diagnostyce omdleń wazowagalnych. Test pochyleniowy pozwala na ocenę układu krążenia pacjenta w warunkach zbliżonych występujących podczas pionizacji ciała.Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.

  Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia, tak, że wiele z nich nazywanych jest chorobami cywilizacyjnymi. W Polsce są odpowiedzialne za 50% liczby zgonów, z tego najczęstszymi przyczynami zgonu jest zawał serca i udar mózgu.

  Do chorób układu krążenia zaliczane są:

  Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.
 • miażdżyca
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
 • ostre zespoły wieńcowe
 • zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia
 • nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
 • komorowe zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
 • wady serca
 • wrodzone wady serca
 • nabyte wady serca
 • choroby wsierdzia
 • choroby mięśnia sercowego
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • kardiomiopatie
 • choroby osierdzia
 • ostre zapalenie osierdzia
 • tamponada serca
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • nowotwór serca
 • niewydolność serca
 • ostra niewydolność serca
 • przewlekła niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie płucne
 • choroby aorty i naczyń obwodowych
 • tętniak aorty
 • choroba Takayasu
 • zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń
 • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 • niedokrwienie kończyn dolnych
 • ostre
 • przewlekłe
 • choroby tętnic szyjnych
 • udar mózgu
 • choroby tętnic trzewnych
 • choroby żył obwodowych
 • zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych
 • przewlekła niewydolność żylna
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • zakrzepica żył głębokich
 • zatorowość płucna
 • choroby mikrokrążenia
 • choroba Raynauda
 • siność siatkowata
 • akrocyjanoza
 • bolesny rumień kończyn
 • choroby naczyń chłonnych
 • obrzęk limfatyczny.
 • Żyły (łac. venae) – wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca. Najczęściej jest to krew odtlenowana. Tylko w wypadku żył płucnych i pępowinowych jest to krew natlenowana.Choroby cywilizacyjne (zwane także chorobami XXI wieku) – globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną.

  Spis treści

 • 1 Klasyfikacja chorób układu krążenia ICD- 10 (I00- I99)
 • 1.1 Ostra choroba reumatyczna (I00- I02)
 • 1.2 Przewlekła choroba reumatyczna serca (I05- I09)
 • 1.3 Choroba nadciśnieniowa (I10- I15)
 • 1.4 Choroba niedokrwienna serca (I20- I25)
 • 1.5 Zespół sercowo- płucny i choroby krążenia płucnego (I26- I28)
 • 1.6 Inne choroby serca (I30- I52)
 • 1.7 Choroby naczyń mózgowych (I60- I69)
 • 1.8 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70- I79)
 • 1.9 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (I80- I89)
 • 1.10 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95- I99)
 • 2 Główne objawy
 • 3 Badania
 • 3.1 Wpływ badań laboratoryjnych na ocenę ryzyka chorób układu krążenia
 • 3.2 Badania nieinwazyjne
 • 3.3 Badania inwazyjne
 • 4 Profilaktyka
 • 4.1 Zwalczanie czynników ryzyka
 • 4.2 Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia u dzieci i młodzieży
 • 4.3 Ćwiczenia fizyczne
 • 4.3.1 Korzystny wpływ aktywności ruchowej
 • 4.3.2 Zalecenia aktywności ruchowej w pierwotnej prewencji chorób układu krążenia i promocji zdrowia
 • 4.3.3 Przeciwwskazania dotyczące wysiłku fizycznego
 • 4.3.3.1 Ciekawostka
 • 5 Interakcje leków stosowanych w chorobach układu krążenia
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • Koronaroplastyka - technika przezskórnych interwencji w tętnicach wieńcowych serca. Służy jako zabiegowa metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym sposobem leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego.Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ, łac. insufficientia venorum chronica, ang. chronic venous insufficiency, CVI) – to stan, w którym dochodzi do wystąpienia objawów zastoju krwi żylnej w żyłach, wskutek wstecznego przepływu żylnego (refluks) lub zwężenia bądź niedrożności żył.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zaburzenie rytmu serca, arytmia, dysrytmia, niemiarowość serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Stan taki często stanowić może zagrożenie dla życia, chociaż nie jest to regułą.
  Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (ang. intracoronary ultrasound, ICUS) – inwazyjne badanie ultrasonograficzne, będące odmianą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (intravascular ultrasound, IVUS), umożliwiające zobrazowanie światła i ściany naczynia wieńcowego.
  Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, podobnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Tkanki są elementami składowymi narządów i ich układów. Dział biologii zajmujący się tkankami to histologia.
  Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.
  Kardiomiopatie (łac. cardiomyopathia) to grupa chorób mięśnia sercowego, heterogennych ze względu na etiologię, prowadzących do dysfunkcji serca. Zajęciu mięśnia sercowego mogą towarzyszyć nieprawidłowości budowy i czynności osierdzia, wsierdzia, innych narządów.
  Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.
  Hipotonia (łac. hypotonia) – stan zmniejszonego napięcia mięśniowego, jest patologią. Nazwą tą określa się też hipotensję, która jest skutkiem hipotonii mięśniówki naczyń.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.