• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chorągiew - harcerstwo  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Dolnośląska Chorągiew Harcerek ZHR – jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce harcerek działające na terenie województwa dolnośląskiego.Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Swoim zasięgiem obejmuje: Szczecin, Świnoujście, Gorzów, Koszalin, Karlino, Police, Świebodzin i Skwierzynę.
  Związek Harcerstwa Polskiego[]

  W ZHP chorągwie są terytorialnymi wspólnotami hufców. Zgodnie z uchwałą XXXIII Zjazdu ZHP i zmianami Statutu ZHP chorągwie posiadają osobowość prawną.

  Chorągiew tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez:

 • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców,
 • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej,
 • kształcenie kadry instruktorskiej,
 • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi,
 • współpracę z władzami regionalnymi,
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.
 • W celu realizacji swoich zadań chorągiew tworzy odpowiednie zespoły i referaty.

  Rada chorągwi - władza uchwałodawcza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Bitwa pod Mławą miała miejsce na północ od Mławy między 1 i 3 września 1939 roku. Była to jedna z pierwszych bitew wojny obronnej Polski i podczas II wojny światowej w ogóle. Walczącymi między sobą siłami były polska Armia Modlin dowodzona przez gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego oraz niemiecka 3 Armia pod dowództwem gen. Georga von Küchlera.

  Chorągiew tworzy Główna Kwatera ZHP, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych hufców, wyznaczając jej obszar działania i siedzibę władz. Likwidacja chorągwi następuje w drodze uchwały zjazdu chorągwi podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów. W przypadku trwałej niemożności regulowania zaciągniętych i wymagalnych zobowiązań chorągwi - stwierdzonej uchwałą Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP – decyzje w sprawie likwidacji chorągwi podejmuje Rada Naczelna ZHP na wniosek Głównej Kwatery ZHP.

  Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy i okolicznych powiatów, gdzie funkcjonuje Chorągiew Stołeczna ZHP. Siedzibą władz Chorągwi jest Płock.

  Władzami chorągwi są:

 • zjazd chorągwi,
 • rada chorągwi,
 • komenda chorągwi,
 • komendant chorągwi,
 • komisja rewizyjna chorągwi,
 • sąd harcerski chorągwi.
 • W ZHP funkcjonuje 17 chorągwi (2011), a ich zasięg terytorialny odpowiada w przybliżeniu województwom:

  1. Chorągiew Białostocka ZHP,
  2. Chorągiew Dolnośląska ZHP im. Stefana Mirowskiego,
  3. Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej,
  4. Chorągiew Kielecka ZHP im. Stefana Żeromskiego,
  5. Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki,
  6. ZHP im. Mikołaja Kopernika,
  7. Chorągiew Lubelska ZHP,
  8. Chorągiew Łódzka ZHP im. Aleksandra Kamińskiego,
  9. Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego,
  10. Chorągiew Opolska ZHP
  11. ZHP,
  12. Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy,
  13. Chorągiew Śląska ZHP,
  14. Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im. Grunwaldu,
  15. Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19,
  16. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP,
  17. ZHP.

  Chorągwie skupiają od 1,5 do ponad 11,5 tys. członków ZHP (2010). Do największych należą Chorągiew Wielkopolska w skład której wchodzi 11.633 harcerek i harcerzy oraz Chorągiew Śląska z 11.307 członkami.

  Pomorska Chorągiew Harcerzy ZHR im. hm RP Tomasza Strzembosza - jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR. Zrzesza hufce i związki drużyn działające na terenie Trójmiasta, województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.Pomorska Chorągiew Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego.

  Okres międzywojenny[]

  W ZHP w okresie międzywojennym istniały odrębne chorągwie harcerek i harcerzy w ramach Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy. Płaszczyzną ich współpracy były okręgi (oddziały), które nie zawsze pokrywały się terytorialnie z obszarem województwa.

  II wojna światowa[]

  W latach 1939-1944 chorągwie harcerek funkcjonowały w ramach Pogotowia Harcerek. W harcerstwie męskim zorganizowano chorągwie Szarych Szeregów, działające pod kryptonimem ule.

  Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza jednostki działające na terenie województwa podlaskiego.Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.

  Chorągwie funkcjonowały także w harcerstwie emigracyjnym.

  Okres powojenny[]

  Po II wojnie światowej do 1948, istniały nadal odrębne chorągwie harcerek i harcerzy w ramach Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy. Po odrodzeniu harcerstwa w 1956 funkcjonowały już wspólne chorągwie ZHP - łącznie dla harcerek i harcerzy.

  Po reformie administracyjnej 1975[]

  Od 1975 do początku lat 90. XX w. istniało 49 chorągwi, odpowiadających terytorialnie ówczesnym województwom:

  Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 roku przez byłych członków Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, OMS "Życie" oraz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Spartakus" z inicjatywy Hanny Szapiro-Sawickiej. ZWM stanowił młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety radzieckiej racji stanu – jej podporządkował swoją taktykę propagandową i realizowane akcje, w tym akcje zbrojne. We wrześniu 1943 roku Zarząd Główny ZWM wydał swoją Deklarację programową, w której określił podstawowe cele działalności Związku. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 roku, wchodząc w skład nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.Podkarpacka Chorągiew Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie województwa podkarpackiego.
  1. Bialskopodlaska im. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
  2. Białostocka im. gen. Walerego Wróblewskiego
  3. Bielska im. Pawła Findera
  4. Bydgoska im. Mikołaja Kopernika
  5. Chełmska im. Manifestu Lipcowego
  6. Ciechanowska im. Obrońców Reduty Mławskiej 1939
  7. Częstochowska im. Ludowego Wojska Polskiego
  8. Elbląska im. Aleksandra Zawadzkiego
  9. Gdańska im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
  10. Gorzowska im. Aleksandra Kamińskiego
  11. Jeleniogórska im. Osadników Wojskowych
  12. Kaliska im. Marii Konopnickiej
  13. Katowicka im. Bohaterów Pracy Socjalistycznej
  14. Kielecka im. Stefana Żeromskiego
  15. Konińska im. Budowniczych Zagłębia Konińskiego
  16. Koszalińska im. I Armii Wojska Polskiego
  17. Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  18. Krośnieńska im. Ignacego Łukasiewicza
  19. Legnicka im. Przodowników Pracy Zagłębia Miedziowego
  20. Leszczyńska im. Ludowego Lotnictwa Polskiego
  21. Lubelska im. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
  22. Łomżyńska im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”
  23. Łódzka im. Bohaterskich Dzieci Polskich
  24. Nowosądecka im. Janka Krasickiego
  25. Olsztyńska (Warmińsko-Mazurska) im. Grunwaldu
  26. Opolska im. Bohaterów Powstań Śląskich
  27. Ostrołęcka im. Marcelego Nowotki
  28. Pilska im. Zdobywców Wału Pomorskiego
  29. Piotrkowska im. Gwardii Ludowej
  30. Płocka im. Władysława Broniewskiego
  31. Poznańska im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19
  32. Przemyska im. gen. Zygmunta Berlinga
  33. Radomska im. Jana Kochanowskiego
  34. Rzeszowska im. gen. Karola Świerczewskiego-Waltera
  35. Siedlecka im. Henryka Sienkiewicza
  36. Sieradzka im. Bohaterów Walk nad Wartą 1939
  37. Skierniewicka im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939
  38. Słupska im. Bolesława Bieruta
  39. Stołeczna (Warszawska) im. Bohaterów Warszawy
  40. Suwalska im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
  41. Szczecińska (Zachodnio-Pomorska) im. Budowniczych Polski Ludowej
  42. Tarnobrzeska im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
  43. Tarnowska im. gen. Józefa Bema
  44. Toruńska im. Zdobywców Kosmosu
  45. Wałbrzyska im. Związku Walki Młodych
  46. Włocławska im. Juliana Marchlewskiego
  47. Wrocławska im. II Armii Wojska Polskiego
  48. Zamojska im. Dzieci Zamojszczyzny
  49. Zielonogórska im. Wojsk Ochrony Pogranicza

  Po 1989 chorągwie łączone były w większe, regionalne - najczęściej powracano do granic chorągwi sprzed 1975. W wyniku wprowadzenia w 1999 reformy administracyjnej Polski dokonano korekt granic chorągwi, zbliżając ich terytorialny zasięg do mapy administracyjnej nowych województw. Wyjątek w tym zakresie stanowi istnienie dwóch chorągwi na terenie województwa mazowieckiego: Chorągwi Stołecznej z siedzibą w Warszawie i Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Płocku.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  W większości przypadków przyjęte nazwy chorągwi odpowiadają nazwom nowych województw, z wyjątkiem czterech choragwi, których nazwy pochodzą od stolicy województwa. Dotyczy to:

 • Chorągwi Białostockiej, która działa na terenie województwa podlaskiego,
 • Chorągwi Gdańskiej, która działa na terenie województwa pomorskiego,
 • Chorągwi Kieleckiej, która działa na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • Chorągwi Krakowskiej, która działa na terenie województwa małopolskiego.
 • Chorągiew działająca na terenie województwa lubuskiego w swojej nazwie odnosi się do natomiast do krainy historycznej - Ziemi Lubuskiej.

  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, ps. Jan Sawa, Marko, Jan Waręż (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[]

  W ZHR chorągiew jest jednostką nadrzędną w stosunku do hufca, podlega Naczelnikowi w Organizacji Harcerzy, a Naczelniczce w Organizacji Harcerek. Pracami chorągwi kieruje komendant lub komendantka chorągwi.

  Chorągiew harcerzy[]

  Chorągiew harcerzy - jednostka organizacyjną której podlegają wszystkie męskie jednostki działające na terenie danego okręgu, obejmuje przynajmniej 3 hufce. Powołuje ją i rozwiązuje Naczelnik Harcerzy ZHR.

  Celem chorągwi harcerzy jest:

  Władysław Kazimierz Broniewski ps. „Orlik” (ur. 17 grudnia 1897 w Płocku, zm. 10 lutego 1962 w Warszawie) – polski poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.Łódzka Chorągiew Harcerzy ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
 • kształcenie i dbanie o rozwój instruktorów,
 • kontrola pracy hufców i związków drużyn na terenie chorągwi,
 • nadzór nad obozami letnimi i zimowymi,
 • aktywne uczestnictwo w pracach Organizacji Harcerzy,
 • Chorągiew harcerzy tworzy:

 • sekretariat,
 • referat zuchowy,
 • referat harcerski,
 • referat wędrowniczy,
 • szkoła instruktorska.
 • W Organizacji Harcerzy ZHR funkcjonuje 12 chorągwi:

 • Dolnośląska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Górnośląska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Lubelska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Łódzka Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Mazowiecka Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR
 • Pomorska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Podkarpacka Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Wielkopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Chorągiew harcerek[]

  W Organizacji Harcerek ZHR funkcjonuje 11 chorągwi:

  Naczelnik Harcerzy ZHR - instruktor ZHR, w stopniu harcmistrza, który został wybrany przez instruktorów spośród kandydatów na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerzy i jest przełożonym instruktorów.Mazowiecka Chorągiew Harcerek ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.
 • Dolnośląska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Górnośląska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Lubelska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Łódzka Chorągiew Harcerek ZHR
 • Małopolska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Mazowiecka Chorągiew Harcerek ZHR
 • Podkarpacka Chorągiew Harcerek ZHR
 • Pomorska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Staropolska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Wielkopolska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek ZHR
 • Istnieją także 2 namiestnictwa (odpowiadające poziomem chorągwi, ale o mniejszych uprawnieniach):

  Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) – formacja wojskowa, część SZ PRL i służba MSW, odrębny rodzaj wojsk powołany do ochrony granic Polski.Komenda chorągwi - zarząd chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
 • Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek ZHR
 • Warmińsko-Mazurskie Namiestnictwo Harcerek ZHR


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (ur. 8 lub 23 marca 1822 w Zadusznikach, zm. 7 stycznia 1882 w Chorkówce) – polski chemik, farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, twórca przemysłu naftowego; rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Łada.
  Henryk Dobrzański, właśc. Henryk Hubal-Dobrzański z Dobrej herbu Leliwa, ps. „Hubal” (ur. 22 czerwca 1897 w Jaśle, zginął 30 kwietnia 1940 pod Anielinem k. Opoczna) – major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec, „zagończyk”, jeden z pierwszych dowódców partyzanckich w czasie II wojny światowej.
  Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.
  Komendant chorągwi - osoba kierująca zarządem chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Walery Antoni Wróblewski (ur. 27 grudnia 1836 w Żołudku, zm. 5 sierpnia 1908 w Ouarville) – polski działacz rewolucyjno-demokratyczny, dowódca w powstaniu styczniowym, generał Komuny Paryskiej, działacz Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich.
  Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.098 sek.