• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choczenka

  Przeczytaj także...
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako "fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne".Bliźniaki (572 m n.p.m.) – dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej części Beskidu Małego, na pograniczu miejscowości Chocznia, Kaczyna i Ponikiew. Od Łysej Góry oddzielone są przełęczą o wysokości ok. 500 m, od Ostrego Wierchu doliną potoku Choczenka, a od szczytu Gancarza oddziela je grzbiet rozciągający się pomiędzy Kaczyną a Ponikwią. Nazwa nawiązuje do charakterystycznego kształtu. Na niektórych mapach spotyka się inne nazwy tego szczytu: Giermotka, Germadka lub Skolec (błędne według Siemionowa). Wysokość Bliźniaków, podana na podstawie tabliczki znajdującej się na szczycie, odnosi się do wyższego z dwóch wierzchołków. Natomiast według geoportal.gov.pl wysokość Bliźniaków wynosi: 577,6 m n.p.m. (wyższy wierzchołek) i 561,2 m n.p.m. (niższy wierzchołek).
  Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.

  Choczenkapotok, lewy dopływ Skawy o długości 13,79 km i powierzchni dorzecza 25,2 km².

  Potok płynie przez terytorium gminy Wadowice. Jego źródła znajdują się na północnych stokach góry Gancarz w Beskidzie Małym, najwyżej położone z nich znajdują się na wysokości około 690 m. Przepływa przez miejscowości Kaczyna, Chocznia i Wadowice, gdzie uchodzi do Skawy. Dopływami Choczenki są Konówka, Pilny Potok i Wodowski Potok.

  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

  W Paśmie Bliźniaków pomiędzy Bliźniakami a stokami Kokocznika i Ostrego Wierchu Choczenka dokonała głębokiego przełomu. Znajdują się w nim skalne wychodnie kilkumetrowej wysokości oraz odkrywki fliszu karpackiego. Planowane jest objęcie przełomu ochroną i utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

  Chocznia – wieś w Polsce administracyjnie należąca do województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego i gminy Wadowice.Kokocznik – zalesiony szczyt w północnej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 512 m n.p.m. Jego stoki opadają w doliny potoków: południowe - Wadowskiego (Zbójecka Dolina), zaś północne - Pilnego. Stoki wschodnie opadają do lokalnej drogi, łączącej Chocznię z Kaczyną.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Choczenka na mapie Geoportalu Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Główny Geodeta Kraju. [dostęp 2017-03-05].
  2. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. s. 33, 118, 208, 318. [dostęp 2017-03-05].
  3. Choczenka na mapie Geoportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej >> Moduł: Obszary Dorzeczy (wynik wyszukiwania). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. [dostęp 2017-03-05].
  4. Paweł Głuszyk Ocena warunków hydrodynamicznych rzeki Skawy na ujściowym odcinku potoku Choczenka, 2010
  5. Radosław Truś: Beskid Mały. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2008. ISBN 978-83-89188-77-9.
  Wadowice – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba władz powiatu wadowickiego i gminy miejsko-wiejskiej Wadowice. Miasto położone jest na Pogórzu Wielickim, nad Skawą. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117.Beskid Mały (513.47) – pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km.
  Warto wiedzieć że... beta

  Flisz karpacki – określenie regionalnie występującego fliszu - serii naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych morskiego pochodzenia, składająca się z ławic i warstw na przemian zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. Skały te powstały na dnie mórz wskutek działalności tzw. prądów zawiesinowych, które doprowadziły do charakterystycznego, frakcjonalnego uwarstwienia.
  Gmina Wadowice - gmina miejsko-wiejska, położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego (południowa część gminy leży w Beskidzie Andrychowskim), na skrzyżowaniu dróg: Cieszyn-Kraków i Sucha Beskidzka-Zator. Zajmuje obszar ok.113 km. Liczba mieszkańców 37 455 (dane z 2006). Siedzibą władz gminy jest miasto Wadowice.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu)
  Wodowski Potok – potok, dopływ Choczenki. Na niektórych mapach ma nazwę Wadowski Potok. Ma źródła na wysokości około 460 m na północno-wschodnich stokach Susfatowej Góry w Beskidzie Małym. Spływa w południowo-wschodnim kierunku doliną między Susfatową Górą a Kokocznikiem. Jest to tzw. Zbójecka Dolina. Uchodzi do Choczenki na wysokości 366 m w miejscu o współrzędnych 49°50′13″N 19°25′10″E/49,836944 19,419444.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Gancarz (802 m n.p.m.) – szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego, nad miejscowościami Kaczyna, Ponikiew i Rzyki. Znajduje się w dość długim grzbiecie, odgałęziającym się w Groniu Jana Pawła II ku północnemu zachodowi. Inna wysokość szczytu podawana przez geoportal.gov.pl wynosi 797,9 m n.p.m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.