• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chlorek cyny - II

  Przeczytaj także...
  Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej oraz dla wolnych pierwiastków wynosi 0, a w jonach ma wartość ładunku jonu.Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).
  Chlorek rtęci(I) (kalomel), Hg2Cl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i rtęci na +1 stopniu utlenienia. Czysty kalomel nie jest toksyczny, jednak zawiera on zwykle niewielką ilość chlorku rtęci(II) (tzw. sublimatu).

  Chlorek cyny(II) (SnCl2) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i cyny na II stopniu utlenienia.

  Jako dihydrat (SnCl2·2H2O) tworzy bezbarwne kryształy, topiące się w temperaturze 37,7 °C. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, w której, przy dużym rozcieńczeniu, hydrolizuje do SnCl(OH).

  Chlorek cyny(II) jest reduktorem, redukuje między innymi sole żelaza(III) do soli żelaza(II):

  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.United States National Library of Medicine (NLM) to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zbiór biblioteki obejmuje ponad siedem milionów książek, czasopism, raportów, rękopisów, mikrofilmów, fotografii i grafik związanych z medycyną i pokrewnymi naukami, w tym także niektóre najstarsze i najrzadsze prace.
  2Fe + Sn → 2Fe + Sn

  Sole rtęci(II) redukuje do rtęci(I), czemu towarzyszy wypadanie białego osadu kalomelu, np.: 2HgCl
  2
  + SnCl
  2
  → Hg
  2
  Cl
  2
  ↓ + SnCl
  4

  Utlenia się łatwo pod wpływem tlenu obecnego w powietrzu, stąd przechowuje się go w pojemnikach zawierających metaliczną cynę, która redukuje Sn do Sn przeciwdziałając tym samym reakcji utleniania do cyny(IV): 2Sn + O2 + 4H3O → Sn + 6H2O.

  Jest stosowany jako katalizator wielu reakcji chemicznych.

  Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru. Czasami kwasem solnym nazywa się też roztwór chlorowodoru w innych rozpuszczalnikach polarnych np. w acetonie. Jest silnie żrący.Uniwersytet w Akronie (ang. University of Akron) – amerykańska uczelnia publiczna z siedzibą w Akronie w stanie Ohio, założona w 1870 roku jako niewielkie kolegium związane z, nieistniejącym już, Amerykańskim Kościołem Uniwersalistycznym (Universalist Church of America). W 1913 stała się własnością miasta Akron, a od 1967 należy do stanu Ohio.

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Chlorek cyny(II) otrzymać można w reakcji kwasu solnego z metaliczną cyną i krystalizacji soli w obniżonej temperaturze. Roztwory chlorku cyny należy przechowywać po uprzednim zakwaszeniu stężonym HCl i wrzuceniu kilku kawałków metalicznej cyny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Chlorek cyny(II) (ang.). The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-06-24].
  2. Tin(II) chloride, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 24479 (ang.).
  3. Zenon Michałowski, Jerzy Prejzner: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1999, s. 54. ISBN 83-86537-95-7.
  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.
  Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej. W trakcie procesów z udziałem katalizatora reakcja chemiczna przebiega drogą o energii mniejszej w stosunku do reakcji bez udziału katalizatora. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie reakcji powstaje dodatkowy kompleks przejściowy katalizator-substrat, który ulega reakcji w wyniku dostarczenia mniejszej ilości energii niż dla reakcji bez udziału katalizatora.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.