• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cezary Szczylik

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.
  Przeszczepienie szpiku kostnego – zabieg polegający na podaniu pacjentowi preparatu zawierającego komórki macierzyste hematopoezy (krwiotworzenia), które są w stanie odtworzyć układ krwiotwórczy pacjenta, który uległ poważnemu uszkodzeniu w czasie wcześniejszej chemioterapii lub radioterapii (przeszczep autologiczny) albo zastąpić patologiczną hematopoezę chorego (np. w przebiegu białaczki) szpikiem osoby zdrowej (przeszczep allogeniczny).

  Cezary Adam Szczylik (ur. 1 maja 1952) – polski profesor nauk medycznych specjalizujący się w onkologii, hematologii i chorobach wewnętrznych.

  Studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskując w 1977 roku dyplom lekarza medycyny. Doszedł do stopnia pułkownika w wojsku. Swoją pracę rozpoczął w szpitalu WAM w Warszawie.

  W 1978 roku obronił rozprawę doktorską o tytule Wpływ promieniowania jonizującego na subpopulacje limfocytów in vitro. Wraz z pracą laboratoryjną zajmował się działalnością kliniczną, dzięki czemu zrobił specjalizację z chorób wewnętrznych, a także chemioterapii nowotworów.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej - szpital w Warszawie zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 (dzielnica Praga Południe). Placówka jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. W 2012 przy szpitalu oddano do użytku sanitarne lądowisko.

  W 1984 roku razem z profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem dokonał pierwszego w kraju allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego, które zakończyło się powodzeniem, a w 1985 przeszczepienia autogenicznego.

  W 1988 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym po podaniu busulfanu i cyklofosfamidu oraz następowym przeszczepieniu szpiku.

  W 1989 otrzymał stypendium w Thomas Jefferson University w Filadelfii i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Powrócił do kraju w 1993 roku i został kierownikiem Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego), którą kieruje do dziś.

  Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.Hematologia (od gr. haima, krew) - dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby. Hematologia wyodrębniła się w 2. połowie XX wieku, co było związane z rozwojem wiedzy o krwi i narządach krwiotwórczych.

  Cezary Szczylik jest członkiem między innymi Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii. Jest założycielem oraz prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej. Profesor jest także członkiem Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga oraz członkiem Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. W 1990 roku jego nazwisko pojawiło się w Science, gdzie z innymi wykazał, że istnieje możliwość hamowania wzrostu białaczki, gdy wyłączy się część genów odpowiedzialnych za postęp choroby. Artykuły profesora zostały także opublikowane w Journal of Experimental Medicine. W jego dorobku znajduje się ponad 150 prac naukowych.

  Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Obecne badania naukowe C. Szczylika skoncentrowane są na miejscowym (lokoregionalnym) leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych komórek macierzystych.

  Przypisy

  1. Cezary Szczylik w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  2. JoannaJ. Sobiak JoannaJ., Przeszczepianie narządów i komórek krwiotwórczych – rys historyczny, „Nowiny Lekarskie”, 80, 2, 2011, s. 157–161.

  Bibliografia[]

 • Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko Dobry zawód, wydanie I, 2006 rok, ISBN 83-240-0684-2
 • Angora, numer 29, 2006 rok, ISSN 0867-8162
 • Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.Porozumienie bez barier – fundacja charytatywna założona przez Jolantę Kwaśniewską, żonę prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Rozpoczęła swoją działalność 15 kwietnia 1997 roku. Od 30 marca 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego (WAM) – nieistniejąca obecnie akademia wojskowa, działająca w latach 1957-2003 w Łodzi, która kształciła żołnierzy - oficerów wojskowej służby zdrowia (lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i psychologów) dla potrzeb SZ PRL i SZ RP ale także dla sił zbrojnych innych państw.
  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne.
  Wątroba (grec. ἧπαρ hepar, łac. iecur) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt. Stanowi część układu pokarmowego położoną wewnątrzotrzewnowo. U większości zwierząt dzieli się na dwa płaty. U człowieka jej masa wynosi ok. 1500–1700 g u dorosłego mężczyzny, a u kobiety 1300–1500 g. Masa przyżyciowa jest o 500–800 g wyższa, ze względu na zawartą w niej krew.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Jolanta Kwaśniewska z domu Konty (ur. 3 czerwca 1955 w Gdańsku) - żona byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, w latach 1995-2005 pierwsza dama Polski, prezenterka TVN Style, magister prawa, działaczka społeczna, prezes fundacji Porozumienie bez barier.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Wiesław Wiktor Jędrzejczak (ur. 1 października 1947 w Gdyni) – polski lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny, transplantolog, profesor doktor habilitowany medycyny,

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.