• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cezary Kosikowski

  Przeczytaj także...
  Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (EWSPA) – prywatna prawnicza szkoła wyższa afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Powstała w 1997 roku.
  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów - organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady sejmu (inicjatywa ustawodawcza rządu). Działa na podstawie ustawy o Radzie Ministrów i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadań Rady Legislacyjnej [...] .

  Cezary Ryszard Kosikowski (ur. 11 lipca 1942 we Włodzimierzu Wołyńskim) – profesor zwyczajny doktor habilitowany. Specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1965 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku rozpoczął pracę na UŁ, w Katedrze Prawa Finansowego. W 1970 otrzymał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Powiązania prawno-finansowe przedsiębiorstw państwowych z budżetem państwa napisanej pod kierunkiem Natalii Gajl, a w 1976 stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Rola Ministra Finansów w zarządzaniu finansami w państwach socjalistycznych. W 1981 został kierownikiem Zakładu Prawa Zarządzania Gospodarką Narodową w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Zarządzania Gospodarką Narodową. w 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1988 tytuł profesora zwyczajnego. Od 1992 kierował nowo utworzoną Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego. W 1992 wydał pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony prawu gospodarczemu publicznemu. Był także kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Wykładał także na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1995 pracował w Kancelarii Sejmu jako główny specjalista ds. legislacji.

  Publiczne prawo gospodarcze – prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty gospodarcze.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W latach 1984-1998 i 2002-2006 był członkiem Rady Legislacyjnej, w tym w latach 1994-1998 jej wiceprzewodniczącym, w latach 2002-2006 przewodniczącym. Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

  Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Państwo i Prawo".

  Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN) – stowarzyszenie naukowe działające w Łodzi od 1936 r. (do 1946 r. pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W latach 1974-1987 był radnym Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście, należał do PZPR.

  W 1996 został doktorem honoris causa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. W 2003 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 otrzymał Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Prof. zw. dr hab. Cezary Ryszard Kosikowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2008-01-28].

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce, wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, według indeksu
  2. Historia Rady Legislacyjnej
  3. Pavol Jozef Šafárik University in Košice: Doctor Honoris Causa
  4. M.P. z 2003 r. nr 55, poz. 855
  5. Informacja o wręczeniu Medali Kopernika dla środowiska naukowego. zbp.pl. [dostęp 2016-03-11].
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (słow. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) – słowacki uniwersytet założony w 1959 roku. Patron Pavel Jozef Šafárik był słowackim filologiem, poetą i historykiem.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Natalia Gajl (ur. 23 grudnia 1921 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 1998) – polski prawnik i ekonomista, profesor zwyczajny nauk prawnych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985–1989.
  Związek Banków Polskich – samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1952. Zakres działania Komitetu obejmuje problematykę nauk prawnych, w tym: historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych oraz badania nad kulturą prawną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.719 sek.