• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Kultywar (łac. cultus = uprawny, varietas = odmiana) – wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (selekcji, krzyżowania, poliploidyzacji, działania mutagenów), ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.
  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ((ang.) Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection) – państwowa osoba prawna działająca w formie agencji wykonawczej. PIORIN powstał w dniu 1 maja 2004 roku ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w wyniku przekształcenia Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. IORIN natomiast powstał 1 kwietnia 2002 roku z połączenia dwóch inspekcji istniejącej od 1945 roku Inspekcji Ochrony Roślin i od 1962 roku Inspekcji Nasiennej.

  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU jest państwową osobą prawną działającą w formie agencji wykonawczej. Pełni funkcje związane z nasiennictwem oraz prawną ochroną odmian roślin uprawnych.

  Dyrektor[edytuj kod]

  prof. dr hab. Edward S. Gacek

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Hodowla roślin jest nauką traktującą o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych, obejmującą również praktyczne działania, których celem jest wytworzenie odmian lepszych jakościowo i plenniejszych.

  Siedziba[edytuj kod]

  Słupia Wielka, woj. wielkopolskie

  Zadania[edytuj kod]

  Do podstawowych zadań statutowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych należy:

 • prowadzenie krajowego rejestru odmian,
 • prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian,
 • tworzenie metodyk badania i oceny odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian z uwzględnieniem wytycznych Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
 • tworzenie metodyk badania i oceny wartości gospodarczej (WGO),
 • prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian,
 • wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych do badań urzędowych,
 • prowadzenie badań wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych i sadowniczych po ich wpisaniu do krajowego rejestru, w celu sporządzania list opisowych odmian,
 • koordynacja i realizacja porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • publikowanie Diariusza Centralnego Ośrodka,
 • publikowanie list odmian roślin rolniczych i warzywnych oraz roślin sadowniczych,
 • publikowanie list opisowych odmian oraz wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • publikowanie list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi,
 • współpraca z jednostkami rejestrowymi krajów członkowskich UE oraz ze Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
 • współpraca z organami Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w zakresie badań OWT odmian oraz w zakresie wdrażania postanowień Konwencji UPOV na obszarze RP,
 • notyfikacje do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE danych związanych z rejestracją odmian,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN),
 • współpraca z samorządami województw i samorządem rolniczym w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. Nr 41/2007, poz. 271; z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. Nr 137/2003, poz. 1300; z późn. zm.).
 • Przypisy

  1. Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1591 Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych link

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Oficjalna strona COBORU
 • Metodyka – ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie metodach zarządzania.Rośliny uprawne – rośliny użytkowe nie eksploatowane ze stanowisk naturalnych, lecz z upraw stworzonych i pielęgnowanych przez człowieka. Czasem w węższym ujęciu definiowane są jako rośliny uprawiane na roli. Pierwsze ślady uprawy roślin przez ludzi pochodzą sprzed ok. 13 tysięcy lat z Tajlandii, sprzed 11 tysięcy lat z rejonu tzw. Żyznego Półksiężyca i sprzed ok. 8 tysięcy lat z Meksyku. Wtedy to po okresie użytkowania, a z czasem też pielęgnowania roślin dziko rosnących, ludzie rozpoczynali uprawę roślin rodzimych w poszczególnych obszarach, zwanych dziś obszarami pochodzenia roślin użytkowych. Z czasem gatunki uprawiane zostały szeroko rozprzestrzenione poza naturalne granice ich zasięgów. W wyniku zabiegów hodowlanych uzyskano wiele tysięcy odmian uprawnych o odpowiednich dla człowieka właściwościach. Wiele z nich bardzo różni się od swoich naturalnych form wyjściowych (np. współczesne zboża dają plon sto razy wyższy od swych przodków, dziko rosnąca winorośl właściwa ma grona owoców ważące 50-60 g podczas gdy odmiany uprawne mogą mieć grona ważące nawet do 7 kg). Niektóre z roślin uprawnych występują obecnie już tylko w uprawie – nie istnieją ich dzikie formy wyjściowe (np. orzech ziemny, palma daktylowa i kukurydza).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO - akronim nazwy w języku angielskim: Community Plant Variety Office) jest Agencją Unii Europejskiej, posiadającą osobowość prawną,zarządzającą wspólnotowym systemem ochrony odmian uprawnych roślin jako jedyną i wyłączną formą wspólnotowych praw własności przemysłowej do nowych odmian roślin.
  Słupia Wielka – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska. Leży na trasie Średzkiej Kolei Powiatowej.
  Odmiana (łac. morpha) – kategoria systematyczna niższa od podgatunku, wyższa od formy. Wyróżniana na podstawie zbioru cech stanowiących odchylenie od wzorca gatunku, występującego u dużej grupy osobników. Jako odmianę klasyfikuje się grupę osobników tworzących mniej lub bardziej wyraźny wariant lokalny gatunku, ukształtowany zwykle pod specyficznym wpływem środowiska (za odmianę może zatem zostać uznana rasa ekologiczna, ekotyp lub ekodem). Odmiany danego gatunku mogą się swobodnie krzyżować między sobą.
  Izba rolnicza – instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.