• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralna Komisja Rewizyjna ZHP  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy i okolicznych powiatów, gdzie funkcjonuje Chorągiew Stołeczna ZHP. Siedzibą władz Chorągwi jest Płock.Krystyna Cecylia Chowaniec (ur. 22 listopada 1953 w Czarnej) – polska historyk, nauczycielka, wizytator szkolna, harcmistrzyni, instruktorka harcerska, działaczka harcerska, oświatowa i społeczna.
  Kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP[]

  Centralna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W tym zakresie przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, a Zjazdowi ZHP sprawozdanie oraz ocenę działalności wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP.

  Bożena Kamińska (ur. 27 sierpnia 1965 w Gołdapi) – polska urzędniczka samorządowa, działaczka kulturalna, instruktorka harcerska, posłanka na Sejm VII kadencji.Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.

  Centralna Komisja Rewizyjna może zlecać realizację zadań kontrolnych komisjom rewizyjnym chorągwi i hufców.

  Centralna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP.

  Skład Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP[]

  Centralna Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 9 członków, wybranych przez Zjazd ZHP. Komisja może również w trakcie kadencji odwoływać członków ze swojego składu oraz uzupełniać swój stan osobowy przez wybór nowych członków, ale liczba osób wybranych w skład Komisji nie może być większa niż połowa liczebności wybranej przez Zjazd ZHP. Pracami Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP kieruje Przewodniczący CKR.

  Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim zasięgiem obejmuje aktualnie 22 hufce działające na terenie województwa pomorskiego. Pod nazwą „Chorągiew Gdańska” funkcjonuje od 1955 roku. Wcześniej jednostka działała jako: Zarząd Okręgu ZHP oraz Chorągiew Harcerzy i Chorągiew Harcerek na terenie Wolnego Miasta Gdańska, po II wojnie powstała Chorągiew Morska Harcerzy, zmieniona później na obecną nazwę ujednoliconą w całym Związku Harcerstwa Polskiego (chorągiew + nazwa zasięgu terytorialnego).Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Aktualny skład CKR wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (od 7 grudnia 2013)[]

  Prezydium:

 • hm. Anna Piekarz – przewodnicząca CKR
 • hm. Ludwika Dębicka – wiceprzewodnicząca CKR
 • hm. Maciej Wlazło – wiceprzewodniczący CKR
 • phm. Przemysław Zawadzki – sekretarz CKR
 • phm. Marta Bajrakowska-Syrek – członek prezydium CKR
 • Pozostali członkowie CKR:

 • hm. Krystyna Chowaniec
 • hm. Waldemar Dolata
 • hm. Wiktor Gruszka
 • phm. Robert Kubiczek
 • phm. Paweł Lipiński
 • hm. Jan Nowociński
 • Skład CKR poprzednich kadencji[]

  Skład CKR wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (od 5 grudnia 2009)[]

  Prezydium:

  Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.
 • hm. Zbigniew Standar – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący CKR (od 16 października 2011)
 • hm. Bożena KamińskaChorągiew Białostocka ZHP – przewodnicząca CKR do 16 października 2011, zrezygnowała z funkcji przewodniczącej w związku z wyborem do Sejmu RP
 • hm. Danuta Aszyk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP – wiceprzewodnicząca CKR
 • hm. Anna Piekarz – Chorągiew Śląska ZHP – wiceprzewodnicząca CKR (od 16 października 2011)
 • hm. Waldemar Dolata – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – sekretarz CKR
 • phm. Piotr Arnold – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – członek prezydium CKR
 • Pozostali członkowie CKR:

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.
 • hm. Ludwika Dębicka – Chorągiew Gdańska ZHP
 • hm. Anna Marek – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 • hm. Stanisława Niemira – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 • hm. Maciej Wlazło – Chorągiew Kielecka ZHP
 • hm. Joanna Woźniak – Chorągiew Łódzka ZHP
 • Skład CKR wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (od 4 grudnia 2005 do 2 grudnia 2009)[]

  Prezydium:

  Chorągiew Opolska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, utworzona dnia 1 marca 2008 roku. Działa na terenie województwa opolskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Opole.Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, nosząca tę nazwę od 1967 (wcześniej Chorągiew Warszawska). Od 1975, wraz z wprowadzonym wtedy nowym podziałem administracyjnym kraju, obejmowała miasto stołeczne Warszawę i ówczesne województwo stołeczne warszawskie.
 • hm. Henryk Chrobak – Chorągiew Krakowska ZHP – przewodniczący CKR ZHP
 • hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka ZHP – wiceprzewodniczący CKR ZHP
 • hm. Adam Skowronek – Chorągiew Śląska ZHP – wiceprzewodniczący CKR ZHP
 • hm. Przemysław Marchlewicz – Chorągiew Gdańska ZHP – członek prezydium CKR ZHP (mandat wygasł w trakcie kadencji w związku z wyborem do Głównej Kwatery ZHP)
 • Pozostali członkowie CKR:

  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.Barbara Bogdańska-Pawłowska, z domu Marciniak (ur. 19 czerwca 1928 w Brzozowie, zm. 8 listopada 2012 w Olsztynie) – polska ekonomistka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni, twórczyni i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” (1991–2011), członkini Rady Naczelnej ZHP (1985–1989), wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP (1990–2001), Honorowy Obywatel Fromborka i Gminy Grunwald.
 • hm. Leszek Adamski – Chorągiew Stołeczna ZHP
 • phm. Piotr Arnold – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 • phm. Mateusz Tomasz Chołodecki – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 • hm. Henryk Kalinowski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 • hm. Jolanta Kitlasz – Chorągiew Białostocka ZHP
 • hm. Halina Krystowczyk – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 • hm. Zbigniew Makulec – Chorągiew Lubelska ZHP
 • hm. Henryk Marciniak – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 • pwd. Piotr Michałowski – Chorągiew Gdańska ZHP (od 8 lutego 2009 – wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. Witold Mockałło – Chorągiew Łódzka ZHP
 • hm. Zbigniew Standar – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 • hm. Tadeusz Śmieja – Chorągiew Opolska ZHP
 • hm. Zbigniew Tatarzyński – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 • hm. Maciej Wlazło – Chorągiew Kielecka ZHP
 • Skład CKR wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (2001 – 2 grudnia 2005)[]

  Prezydium:

  Chorągiew Śląska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie województwa śląskiego. Siedzibą władz Chorągwi są Katowice.
 • hm. Danuta Aszyk – przewodnicząca
 • hm. Jolanta Tomczuk – wiceprzewodniczący
 • hm. Wacław Mucha-Kruczyński – wiceprzewodniczący
 • phm. Piotr Janowski – sekretarz
 • hm. Henryk Chrobak – członek prezydium
 • Pozostali członkowie:

 • hm. Bogdan Doliński
 • phm. Adam Hadław
 • hm. Mariusz Kołodziej
 • hm. Halina Krystowczyk
 • hm. Przemysław Marchlewicz
 • hm. Ewa Anna Miękina
 • hm. Jerzy Michalski
 • hm. Witold Tomasz Mockałło
 • hm. Krystyna Rozwadowska
 • hm. Adam Skowronek
 • hm. Tadeusz Śmieja
 • W składzie CKR przed 2001[]

 • hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska – wiceprzewodnicząca w latach 1990-2001


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.