• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralna Komisja Rewizyjna ZHP  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy i okolicznych powiatów, gdzie funkcjonuje Chorągiew Stołeczna ZHP. Siedzibą władz Chorągwi jest Płock.Krystyna Cecylia Chowaniec (ur. 22 listopada 1953 w Czarnej) – polska historyk, nauczycielka, wizytator szkolna, harcmistrzyni, instruktorka harcerska, działaczka harcerska, oświatowa i społeczna.
  Obecny skład Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

  Centralna Komisja Rewizyjna ZHP – naczelny organ kontrolny Związku Harcerstwa Polskiego, odpowiedzialny przed Zjazdem ZHP.

  Kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP[ | edytuj kod]

  Centralna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W tym zakresie przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, a Zjazdowi ZHP sprawozdanie oraz ocenę działalności wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP.

  Bożena Kamińska (ur. 27 sierpnia 1965 w Gołdapi) – polska urzędniczka samorządowa, działaczka kulturalna, instruktorka harcerska, posłanka na Sejm VII kadencji.Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.

  Centralna Komisja Rewizyjna może zlecać realizację zadań kontrolnych komisjom rewizyjnym chorągwi i hufców.

  Centralna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim zasięgiem obejmuje aktualnie 22 hufce działające na terenie województwa pomorskiego. Pod nazwą „Chorągiew Gdańska” funkcjonuje od 1955 roku. Wcześniej jednostka działała jako: Zarząd Okręgu ZHP oraz Chorągiew Harcerzy i Chorągiew Harcerek na terenie Wolnego Miasta Gdańska, po II wojnie powstała Chorągiew Morska Harcerzy, zmieniona później na obecną nazwę ujednoliconą w całym Związku Harcerstwa Polskiego (chorągiew + nazwa zasięgu terytorialnego).
  Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.
  Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.
  Chorągiew Opolska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, utworzona dnia 1 marca 2008 roku. Działa na terenie województwa opolskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Opole.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.