• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").

  Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – polska instytucja mająca na celu przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy), we współpracy z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Jej główne zadania określa ustawa o systemie oświaty. Nadzór nad działalnością CKE sprawuje minister odpowiedzialny za oświatę (minister edukacji narodowej). CKE została ustanowiona przez polski parlament ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r. nr 117, poz. 759). Jej dyrektorem jest obecnie Marcin Smolik.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Kierownictwo[ | edytuj kod]

 • Marcin Smolik – dyrektor
 • Horacy Dębowski – zastępca dyrektora
 • Zadania Komisji[ | edytuj kod]

 • przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 • opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów dot. egzaminów zewnętrznych
 • organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych
 • analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych
 • składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych
 • przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania
 • inicjowanie lub organizowanie badań i analiz oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;
 • realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
 • komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach zewnętrznych
 • komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • Struktura[ | edytuj kod]

  Strukturę organizacyjną CKE tworzy osiem wydziałów oraz dwa samodzielne stanowiska pracy (są one bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi CKE).

  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Wydziały[ | edytuj kod]

  1. Wydział Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty
  2. Wydział Egzaminu Maturalnego
  3. Wydział Języków Obcych
  4. Wydział Egzaminów Eksternistycznych
  5. Wydział Egzaminów Zawodowych
  6. Wydział Analiz Wyników Egzaminacyjnych
  7. Wydział Finansowo-Księgowy
  8. Wydział Administracyjno-Gospodarczy

  Stanowiska samodzielne[ | edytuj kod]

 • Samodzielne Stanowisko ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji
 • Audytor wewnętrzny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa o systemie oświaty (PDF).
  2. O komisji – CKE. cke.gov.pl. [dostęp 2019-06-09].
  3. Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Biuletyn Informacji Publicznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – polska instytucja, będąca pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bezpośrednio odpowiadająca za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin zawodowy oraz egzaminy eksternistyczne) na obszarze objętym jej działalnością. W Polsce od 1999 r. istnieje 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Główne zadania OKE określa ustawa o systemie oświaty .Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Egzaminy zewnętrzne w Polsce – system egzaminów zewnętrznych wprowadzany jest w Polsce od roku 1999. Egzaminy przeprowadzane są na zakończenie każdego szczebla edukacji. Części pisemne tych egzaminów są oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych zatrudnianych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Marcin Karol Smolik – polski anglista, doktor nauk filologicznych i urzędnik państwowy, od 2013 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (do 2014 jako pełniący obowiązki).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.