• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budżet zadaniowy

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Audyt – systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury).
  Klasyfikacja budżetowa – jednolita klasyfikacja pogrupowania dochodów jak i wydatków budżetowych, która umożliwia dogłębną analizę (porównanie) założeń społeczno-gospodarczych państwa ze źródłami dochodów i wydatków budżetowych.

  Budżet zadaniowy (ang. performance budget) – metoda zarządzania finansami publicznymi, ukierunkowana na osiąganie większej skuteczności oraz efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, polegająca na:

  1. opracowywaniu budżetu państwa w oparciu o cele budżetu zadaniowego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, w ramach których to celów, umieszczane są - właściwe przedmiotowo tym celom - zadania, wraz z adekwatnymi miernikami informującymi o rezultatach/wynikach realizacji tych zadań - a także o rezultatach/wynikach realizacji ich części składowych (a zarazem - o stopniu osiągania celów budżetowych zadań w aspekcie skuteczności oraz efektywności),
  2. monitorowaniu oraz ewaluacji poszczególnych zadań budżetu zadaniowego za pomocą mierników, dzięki czemu wytwarzane są informacje efektywnościowe (ang. performance information) służące podnoszeniu jakości alokacji w planowaniu budżetu w kolejnych latach/okresach planowania budżetowego,
  3. praktycznym stosowaniu informacji efektywnościowych w procesie planowania budżetu przez rząd, a także wykorzystaniu ich podczas prac parlamentarnych nad uchwalaniem ustawy budżetowej (najczęściej jako tzw.: performance-informed budgeting)

  Budżet zadaniowy stosowany jest - w różnych formach i zakresie - w wielu państwach świata, w tym większości państw OECD (m.in. we Francji jako tzw. LOLF, w Wielkiej Brytanii jako system PSA, a w USA jako narzędzie PART). Budżetowi zadaniowemu towarzyszy często reforma polegająca na wdrożeniu wieloletniego planowania wydatków (programowanie w perspektywie kilku lat), a także rozwój audytu efektywnościowego. Metoda budżetu zadaniowego może być stosowana również w jednostkach samorządu terytorialnego (jst), przy czym stosowanie jej w jst nie zawsze połączone jest z używaniem tej metody w sektorze rządowym.

  Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.Rochester – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, nad jeziorem Ontario i rzeką Genesee pomiędzy Buffalo i Syracuse. Miasto ma 219 773 mieszkańców, obszar metropolitalny 1,04 mln mieszkańców (dane z 2000 roku).

  Budżet zadaniowy w Polsce[]

  W 2007 Ministerstwo Finansów opracowało pierwszy dokument zawierający plan części wydatków budżetu państwa (na 2008) w układzie zadaniowym. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 w układzie budżetu zadaniowego zaprezentowano 44% wydatków. W 2012 opracowano projektu pierwszego, równoległego do klasycznego, zadaniowego budżetu państwa (na rok 2013).

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Budżet zadaniowy stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego, to rozbudowany materiał planistyczny zawierający oprócz tradycyjnego podziału środków budżetowych zgodnie z klasyfikacja budżetową, wyszczególnienie zadań rzeczowych jakie będą realizowane w danym roku budżetowym.

  Finanse publiczne – obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Podmiotowo finanse publiczne oznaczają instytucjonalne ramy w których dokonują się powyższe procesy.Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.

  Po raz pierwszy w Polsce budżet zadaniowy zastosowano w Krakowie podczas tworzenia budżetu na rok 1994, wzorem na którym opierał swoje prace Kraków, było miasto Rochester (Nowy Jork). Od 2007 budżet zadaniowy wdraża Warszawa.

  Przypisy

  1. Zob. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. nauk T.Lubińska, Difin, Warszawa 2007; Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. nauk. M.Postuła, P.Perczyński, Warszawa 2008; strona dotycząca wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce http://www.mofnet.gov.pl/index.php?const=5#n (zakładka: budżet zadaniowy).
  2. Performance Budgeting in OECD Countries, OECD 2007; Performance Budgeting. Linking Funding and Results, red. Marc Robinson, Palgrave Mac Millan, Międzynarodowy Fundusz Walutowy; New York 2007.
  3. Marta Postuła, Piotr Perczyński: O wdrażaniu budżetu zadaniowego – doświadczenia i wnioski z lat 2008-2009 [w:] Wdrażanie budżetu zadaniowego. Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2009, s. 8. ISBN 978-83-7507-025-5.
  4. Marta Postuła, Piotr Perczyński: O wdrażaniu budżetu zadaniowego – doświadczenia i wnioski z lat 2008-2009 [w:] Wdrażanie budżetu zadaniowego. Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2009, s. 9. ISBN 978-83-7507-025-5.
  5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Druk nr 755. Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013. sejm.gov.pl. [dostęp 2016-03-04].
  6. E.Chojna-Duch,Polskie Prawo finansowe. Finanse Publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
  7. Marzanna Krajewska, Katarzyna Andrzan: Budżet zadaniowy – instrument zarządzania finansami miasta stołecznego Warszawy. W: „Studia BAS” [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych. [dostęp 2014-07-17]. s. 192.

  Linki zewnętrzne[]

 • Budżet zadaniowy na stronach Ministerstwa Finansów
 • Leksykon budżetowy Biura Analiz Sejmowych – budżet zadaniowy
 • Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Zofia Szpringer (red.): Budżet zadaniowy. W: "Studia BAS" [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych, sejm.gov.pl. [dostęp 2013-09-04].
 • Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de Coopération et de Développement Economiques, OCDE) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Procedura budżetowa – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Pierwszym elementem procedury jest przygotowanie projektu budżetu na następny rok. W przypadku niedotrzymania terminu rząd zmuszony jest do uchwalenia prowizorium budżetowego. Gdy ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w okresie czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu, prezydent może skrócić jego kadencję. Następnymi etapami procedury budżetowej są: uchwalenie, a później wykonanie budżetu, a na końcu sprawozdawczość i kontrola wykonania budżetu.
  Studia BAS – czasopismo naukowe otwartego dostępu o tematyce społeczno – ekonomicznej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ukazuje się od 2007 roku. Każdy numer zawiera 8-10 artykułów z jednego obszaru tematycznego, ważnego dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski oraz związanego z pracami legislacyjnymi w Sejmie. Autorami artykułów są eksperci Kancelarii Sejmu, pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz praktycy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.